نویسنده = حسین خنیفر
چارچوب رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و نوآوری با روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22059/jscm.2023.355084.2390

هانیه رضایی؛ حسین خنیفر


مدل کندوی عسل برای تبیین نقش رسانه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: اثر میانجی سرمایۀ اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22059/jscm.2023.359521.2419

رضا کهن هوش نژاد؛ حسین خنیفر؛ راضیه کللی خورموجی


مروری بر سرمایه اجتماعی، نوآوری و شبکه نوآوری: تحلیل کتاب سنجی از ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22059/jscm.2024.369931.2476

هانیه رضایی؛ حسین خنیفر


نقش و جایگاه تربیت در مکتب فرانکفورت برای حصول سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22059/jscm.2024.369032.2467

عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمی


تربیت به منزله یک سرمایة اجتماعی در پسامدرن

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 103-113

10.22059/jscm.2023.360186.2423

عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمی


بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-61

10.22059/jscm.2022.345809.2316

حسین خنیفر؛ سارا الماسی زاده؛ امین فرجی؛ احسان محمدی ترکمانی


طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 181-197

10.22059/jscm.2017.244498.1472

علی فیاضی آزاد؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین خنیفر


طراحی مدل مفهومی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی از منظر نظام اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 605-630

10.22059/jscm.2015.56762

میلاد کریمی؛ حسین خنیفر؛ فایزه طاهری نژاد