کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دولتی
خویشاوندسالاری و بی تفاوتی سازمانی کارکنان: تحلیل نقش میانجی سرمایة اجتماعی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-68

10.22059/jscm.2023.346534.2323

مسعود طاهری نیا؛ علی شریعت نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی


کرونیسم سازمانی و اهمال ‏کاری: تحلیل اثر بازدارندگی سرمایة اجتماعی در سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 31-45

10.22059/jscm.2022.334711.2232

سیدنجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ فریبرز فتحی چگنی