موضوعات = سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 14
9. رابطة جامعه پذیری سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی هویت سازمانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 563-582

10.22059/jscm.2016.62098

علی‌اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ مجید مرادی مقدم


12. سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در احساس امنیت (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 585-603

10.22059/jscm.2015.56753

علی میر؛ سعید میر؛ معصومه خلیل زاده