ارایه مدلی برای توسعه سرمایه روانشناختی با محوریت سرمایه اجتماعی در سطح شهری در شهر کرج

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده میدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق ارایه مدلی برای توسعه سرمایه روانشناختی با محوریت سرمایه اجتماعی در سطح شهری بود. جامعه آماری این تحقیق ، خبره‌های فعال شهری در زمینه سرمایه‌های روانشناختی است. برای شناسایی خبره‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد.20 خبره با توجه به کفایت داده استفاده شد. روش تجزیه‌و‌تحلیل، تئوری داده‌بنیاد است. گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق بوده است. بر اساس نتایج داده بنیاد و در شرایط علّی، یکپارچگی در برابر تهدیدها و شکوفایی قابلیت‌های شهروندان شناسایی شد. پدیده اصلی امید به زندگی، در رابطه با شرایط مداخله‌گر، شخصیت شهروندان، اقدامات مسئولین شهری شناسایی شد. بستر حاکم، فرهنگ زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری و راهبرد اصلی سرمایه اجتماعی و سلامت شهری شناسایی شد. پیامد اصلی این مدل نیز توسعه سرمایه روانشناختی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات