دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 155-316 
3. بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایۀ اجتماعی

صفحه 177-198

10.22059/jscm.2015.54975

غلامعلی طبرسا؛ فرخ قوچانی؛ مهران بادین دهش