دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 163-320