دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 475-642 
2. تحلیلی بر تدوین الگوی سرمایۀ اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعین

صفحه 475-499

10.22059/jscm.2018.239509.1438

امین فرجی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ رضا باقری کاهکش