دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 167-336