مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی به مثابه سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران ، قم ، ایران

2 . دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

به دلیل تعارض منافع و رواج روحیه افزون‌طلبی در روابط انسانی و کشاکش دائمی برای کسب سود بیشتر، ایجاد ضمات اجرای مناسب و کارآمد، در تمام نظام‌های حقوقی، مدنظر قرار گرفته‌است. این نکته، از جمله شاخص‌های مهمِ وضع مقررات و تنظیم‌گری در حوزه فعالیت‌های بازرگانی نیز محسوب می‌شود. هرچه این ضمانت اجرا، با نیروهای کنشگر در عرصه اجتماعی و هنجارهای فرهنکی و به‌ویژه، ضوابط فقهیِ مورد پذیرش جامعه هماهنگ‌تر باشد، قواعد حقوقی و مقرراتِ منطبق با این هنجارها، با تقارن دو عنصر «مشروعیت» و «مقبولیت»، به مثابه سرمایه‌ای اجتماعی و به عنوان نقطه ای قابل اتکاء و عاملی برای اعتماد بازرگانان قرار حواهد گرفت. بر عکس، در جایی که این عوامل، رفتارهای متناقض را نتیجه دهند، کاهش اعتماد به مقررات و تنظیم‌گری دولت، تعارض‌های رفتاری فعالان بازار، رویگردانی از مقررات و تمرد از قانون و در نهایت به گسست در روابط اقتصادی و تجاری منجر می‌شود و بین سیستم حقوقی و رفتارهای اجتماعی، تضادهای عمیق شکل می‌گیرد و به کاهش یا از دست رفتن سرمایه اجتماعیِ مرتبط با قوانین، می انجامد

کلیدواژه‌ها

موضوعات