الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی معلمان آموزش‌وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران

چکیده

با مطالعة گزاره‌های بومی و جهانی، اهمیت سرمایة اجتماعی در حل‏وفصل چالش‏های تعلیم و تربیت در دورة پساکرونا رخ می‏نماید. در بیشتر این نوشتار‏ها بر نقش فزاینده و کاهندة سرمایة اجتماعی بر جامعة آموزشی صحه گذاشته شده است. نگاره پیش ‏رو از زاویه‏ای نو به این پدیده نگریسته و در پی واکاوی اثر آموزش زبان بر ارتقای سرمایة اجتماعی معلمان برآمده است. در این راه، همراه با پارادایم تفسیری و استراتژی‏های تحقیق کیفی، با تکیه بر روش پدیدارشناسی تجربی (ون ‏مانن)، به دنبال درک عمیق و ساختاری از اثر فزایندة آموزش زبان خارجی بر سرمایة اجتماعی معلمان بودیم. فرض بر آن بود که معلمان در اثر برخورداری از درون‏مایه‏های (دانشی، مهارتی، و نگرشیِ) یادگیری زبان خارجی‌ـ از مجموعه مؤلفه‏های در دسترس‌ـ در ارتقای سرمایة اجتماعی خود و مخاطبان بهره می‏گیرند. برای گرد‏آوری داده‏ها، یازده نفر از معلمان شاغل در استان تهران برگزیده شدند و در پاسخ به پرسشنامه و حضور در مصاحبة نیمه‏ساختاریافته مشارکت کردند. به منظور اعتبارسنجی داده‏ها، با نمونه‏گیری هدفمند، از نظر 9 استاد صاحب‌نظر در امر تربیت معلم، برای تحصیل اشباع نظری، بهره گرفتیم. سپس، داده‏های گرد‏آوری‏شده مکتوب، کدگذاری، و تحلیل شد. ناظر بر تحلیل داده‏ها، «الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایة اجتماعی معلمان» در سه مقولة اثرپذیری دایرة فردی، اثرپذیری دایرة گروهی‌ـ سازمانی، و اثرپذیری دایرة اجتماعی و فراسازمانی همراه با 18 موضوع اصلی و مجموع 57 موضوع فرعی به ‏دست آمد. بر اساس برآیند تحلیل، آثار مستقیم و غیرمستقیم آموزش و یادگیری زبان خارجی بر تقویت سرمایة اجتماعی معلمان در پنج قلمرو: 1. ارتقای مشارکت علمی و فرهنگی؛ 2. توسعة شبکة اجتماعی؛ 3. تقویت احساس امنیت فردی و گروهی و ملی؛ 4. خودگامی در توانمندسازی و ارتقای هویت فردی و حرفه‏ای؛ و 5. ارتقای سطح آگاهی و شناخت میان‏فرهنگی و فراملی پدیدار شد. بر اساس تجربة به‏دست‌آمده، پیشنهاد می‏شود برای جبران چالش‏های آموزش در دورة همه‏گیری‌ـ به‏ویژه در حوزه‏های آموزش نومعلمان و آموزش ضمن خدمت‌ـ آموزه‏ها و ملاحظات آموزش زبان خارجی ناظر بر تقویت و ارتقای سطح سرمایة اجتماعی معلمان دیده شود و در سطوح برنامه‏ریزی، سیاست‏گذاری، و تحول برنامة درسی نیز لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Adler, P. S. & Kwon, S.-W. (2002). “Social capital: Prospects for a new concept”, Academy of management review, 27(1), pp. 17-40.
Baker-Doyle, K. J. & Yoon, S. A. (2011). “In search of practitioner-based social capital: a social network analysis tool for understanding and facilitating teacher collaboration in a US-based STEM professional development program”, Professional Development in Education, 37(1), pp. 75-93.
Bourdieu, P. (2018). “The forms of capital”, The sociology of economic life, Routledge, pp. 78-92.
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital.. Cultural theory: An anthology, 1, 81-93.
Brunie, A. (2009). “Meaningful distinctions within a concept: Relational, collective, and generalized social capital”, Social science research, 38(2), pp. 251-265.
Burt, R. et al. (2000). “Research in organizational behavior”, The Network Structure of Social Capital, 22, pp. 345-423.
Cabezas, V. et al. (2017). “First job and the unequal distribution of primary school teachers: Evidence for the case of Chile”, Teaching and Teacher Education, 64, pp. 66-78.
Civis, M. et al. (2019). “Collaborative and innovative climates in pre-service teacher programs: The role of social capital”, International Journal of Educational Research, 98, pp. 224-236.
Coburn, C. E. & Russell, J. L. (2008). “District policy and teachers’ social networks”, Educational evaluation and policy analysis, 30(3), pp. 203-235.
Coleman, J. S. (1988). “Social capital in the creation of human capital”, American journal of sociology, 94, pp. S95-S120.
Daly, A. J. et al. (2014). “Accessing capital resources: Investigating the effects of teacher human and social capital on student achievement”, Teachers College Record, 116(7), pp. 1-42.
Edinger, S. K. & Edinger, M. J. (2018). “Improving teacher job satisfaction: The roles of social capital, teacher efficacy, and support”, The Journal of Psychology, 152(8), pp. 573-593.
Forsyth, P. B. & Adams, C. M. (2004). “Social capital in education”, Educational administration, policy, and reform: Research and measurement, 251.
Fox, A. R. & Wilson, E. G. (2015). “Networking and the development of professionals: Beginning teachers building social capital”, Teaching and Teacher Education, 47, pp. 93-107.
Galosy, J. A. & Gillespie, N. M. (2013). “Community, inquiry, leadership: Exploring early career opportunities that support STEM teacher growth and sustainability”, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 86(6), pp. 207-215.
Hargreaves, A. & Fullan, M. (2015). Professional capital: Transformng teaching in every school, Teachers College Press.
Hofman, R. H. & Dijkstra, B. J. (2010). “Effective teacher professionalization in networks?”, Teaching and Teacher Education, 26(4), pp. 1031-1040.
Jensen, D. H. & Jetten, J. (2015). “Bridging and bonding interactions in higher education: social capital and students’ academic and professional identity formation”, Frontiers in psychology, 6, 126.
Johnson, W. (2012). “Never underestimate the value of connections: Social capital's strength lies in expertise, reciprocity, and relevance”, The Learning Professional, 33(1), 38.
Modipane, M. & Themane, M. (2014). “Teachers’ social capital as a resource for curriculum development: lessons learnt in the implementation of a Child-Friendly Schools programme”, South African Journal of Education, 34(4).
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage”, Academy of management review, 23(2), pp. 242-266.
Naicker, I. et al. (2016). “Schools performing against the odds: Enablements and constraints to school leadership practice”, South African Journal of Education, 36(4), pp. 1-10.
Neugebauer, S. R. et al. (2019). “Social Sources of Teacher Self-Effcacy: The Potency of Teacher Interactions and Proximity to Instruction”, Teachers College Record, 121(4), pp. 1-32.
Nolan, A. & Molla, T. (2017). “Teacher confidence and professional capital”, Teaching and Teacher Education, 62, pp. 10-18.
Penuel, W. et al. (2009). “Analyzing teachers’ professional interactions in a school as social capital: A social network approach”, Teachers College Record, 111(1), pp. 124-163.
Petersen, C. & Johnston, K. A. (2015). “The Impact of Social Media Usage on the Cognitive Social Capital of University Students”, Informing Science, 18.
Pil, F. K. & Leana, C. (2009). “Applying organizational research to public school reform: The effects of teacher human and social capital on student performance”, Academy of Management Journal, 52(6), pp. 1101-1124.
Rehm, M. & Notten, A. (2016). “Twitter as an informal learning space for teachers!? The role of social capital in Twitter conversations among teachers”, Teaching and Teacher Education, 60, pp. 215-223.
Rienties, B. et al. (2015). “A dynamic analysis of social capital-building of international and UK students”, British Journal of Sociology of Education, 36(8), pp. 1212-1235.
Van Manen, M. (2016). Phenomenology of practice: Meaning-giving methods in phenomenological research and writing, Routledge.
Van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy, Routledge.
Van Manen, M. & Van Manen, M. (2021). Classic writings for a phenomenology of practice, Routledge.
Yoon, S. et al. (2017). “The effects of teachers’ social and human capital on urban science reform initiatives: Considerations for professional development”, Teachers College Record, 119(4), pp. 1-32.