بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

چکیده

سرمایه اجتماعی موضوعی بین‌رشته‌ای است که در سال‌های اخیر به‌طور روز افزونی به آن صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علوم، به‌ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد، به آن توجه کرده‌اند. سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف و رسالتشان باید اثربخش باشند. این پژوهشدر سال 1391 با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شفا شهر کرمان،انجام گرفته است. جامعه آماری 669 نفر است و نمونه‌ای به تعداد 216 نفر از پرسنل رسمی بیمارستان شفا کرمان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه جمع‌آوری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با به‌کارگیری آزمون‌های کندال و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


. الوانی، سیدمهدی (1378)، «نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی»، تدبیر، شماره 100، صفحات 33-29.
10. رحمانی‌پور، لقمان (1382)، «مدیریت سرمایه اجتماعی، رویکردی اثربخش در مدیریت منابع انسانی»، توسعه مدیریت، شماره 19، صفحات 54-41.
11. رحمانی، محمود؛ کاوسی، اسماعیل (1387)، اندازه‌گیری و مقایسه سرمایه اجتماعی بخش‌های دولتی و خصوصی، تهران، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
12. ساعتچی، محمود (1375)، روان‌شناسی کاربردی برای مدیران، تهران، ویرایش.
13. سهیلی، محمد (1388)، «تشکل‌های جوانان و سرمایه اجتماعی»، جوان، شماره 41، صفحات 2-1.
14. شریفیان ثانی، مریم (1381)، «سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری»، رفاه اجتماعی، شماره 2، صفحات97-84.
15. شمس‌الدینی، حسین ( 1389)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ویژگی‌های کارکنان بهره‌ور در سازمان‌های دولتی شهر کرمان، پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان.
16. شیروانی جوزانی، علیرضا (1382)، تأثیر عملکردهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
17. صالحی امیری، سیدرضا؛ کاوسی، اسماعیل؛ چاوش‌باشی، فرزانه؛ نیکومرام، هاشم؛ اصفهانی، مینا؛ سیددوست، لیلا؛ رحمانی، محمود؛ سیدآبادی، مهدی؛ رضائی، زهرا ( 1387)، پژوهشنامه مدیریت و سرمایه اجتماعی. تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام،
18. علاقه‎بند، علی (1376)، مدیریت عمومی، تهران، روان.
19. علوی‌تبار، علیرضا (1379)، مشارکت در امور شهرها، تهران، سازمان شهرداری‌ها.
2. بهرامی، فردین (1381)، «ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی»، نسیم البرز، شماره310، صفحات 4-3.
20. علوی، سیدبابک (1380)، «سرمایه اجتماعی»، تدبیر، شماره 116، صفحات 34-29.
21. فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم و بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، جامعه ایرانیان.
22. لاکت، جان (1373)، مدیریت اثربخشی (اثربخش‌ترین مدیر در کار خود باشید)، ترجمه سیدامین‌الله علوی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
23. محمدی، حسین؛ تعالی­مقدم، آزاده؛ بستام، مرتضی (1389)، «برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداری»‌، برگرفته از www.ruzbazar.ir.
24. مورهد، جی؛ گریفین، آر. دبلیو (1383)، رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده، تهران، مروارید.
25. مهمان‌دوست، حمید (1389)، «بررسی رابطه هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
26. هچ، ماری جو؛ کانلیف، ان ال (1389)، نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن، ترجمه حسن دانایی‌فرد، تهران، مهربان‌نشر.
27. شیروانی جوزانی، علیرضا (1382)، تأثیر عملکرد سازمان‌ها بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
3. بیکر، واین (1382)، مدیریت و سرمایه اجتماعی، ترجمه مهدی الوانی، محمد رضا ربیعی مندجین، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
4. دفت، ریچارد (1377)، تئوری و طراحی سازمان، علی پارساییان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5. دفت، ریچارد (1378)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، علی پارساییان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
6. دیوید، فرد آر. (1390)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان،. سیدمحمد اعرابی. تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
7. رئیسی، علی (1390)،« بررسی رابطه رفتار اخلاقی و سرمایه اجتماعی در کمیته های امداد شهر کرمان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
8. رابینز، استیفن (1379)، تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، سید مهدی الوانی، محسن دانایی‌فر، تهران، صفّار- اشراقی.
9. رابینز، استیفن (1389)، مبانی رفتار سازمانی، علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
28. Ekinci, A (2012), "The Effects of Social Capital Levels in Elementary Schools on Organizational Information Sharing", Journal of Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2513-2520.  
29. Francis, P. (2002), Social capital at World Bank: strategic and operational Implications of the concept social development strategy, World Bank.
30. Heidari,H.; Rostami, F (2012),"Survey of Relationship between Social Capital and Organization, Entrepreneurship Case Study: Agricultural Organization of Sonqhur County", Journal of Annals of Biological Research, 3(7), 3192-3199.
31. Klein, C (2011),"Social capital or social cohesion: what matters for subjective well- being (SWB), Journal of CEPS, (36), 2-3.
32. Productivity commission of Australia (2003), Social capital: Reviewing the concept and its policy implications, Melborn, Author, ISBN 174.37232, 8-12.