بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پیران نژاد، علی [1] استادیار، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • پیرداده بیرانوند، کبری [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • پرکان، حسین [1] دکتری مدیریت سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران
 • پسندی پور، ندا [1] کارشناس‌ ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • پناهی، بلال [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
 • پوربهروزان، علی [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ت

ج

 • جانانی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، ایران
 • جاوید، فضائیل [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • جاوید، مجید [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • جعفری، افسانه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • جعفری، سیدمحمدباقر [1] استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • جعفری، سکینه [1] استادیار دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • جعفری، سلیمان [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • جعفری، سلیمان [1] کارشناس ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • جعفری، محمد [1] استادیار، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • جعفری‌نیا، سعید [1] استادیار، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جمشیدی، حمزه [1] دکتری مدیریت منابع انسانی،مشاور سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 • جنتی دریاکناری، فاطمه [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم ، ایران
 • جندقی، غلامرضا [1] استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • جندقی، غلامرضا [1] استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • جندقی قمی، محمد [1] دانشجوی دکترا، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • جندقی میرمحله، فاطمه [1] کارشناس ارشد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • جهانبخش، اسماعیل [1] استادیار جامعه‌شناسی، دانشکدة تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

چ

 • چاوشینی، رسول [1] کارشناس‌ارشد مدیریت استراتژیک، مدیر آموزش شرکت توزیع برق استان کردستان، ایران
 • چیذری، محمد [1] استاد دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ح

خ

 • خاک‌زند، مهدی [1] استادیار، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • خامه‌چی، حامد [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خانباشی، محمد [1] دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • خاندل، محسن [1] کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • خدایاری، سیاوش [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
 • خدادادحسینی، سیدحمید [1] استاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خراسانی مقدم، صبا [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • خیرگو، منصور [1] استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران
 • خزایی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خطیبی، سید امیرمحمد [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خلیلی، مینا [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • خلیل زاده، معصومه [1] کارشناس‌‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران
 • خمویی، فرشید [1] کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • خنیفر، حسین [1] استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • خنیفر، حسین [2] استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • خنیفر، حسین [1] استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • خوش فر، غلامرضا [1] استادیار، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • خوش فر، غلامرضا [1] استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

د

 • درویش، حسن [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی و جهانگردی، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور استان تهران، تهران، ایران
 • درویشی، صیاد [1] استادیار گروه پیشگیری، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 • دستیاری، اکرم [1] مربی گروه مدیریت بازرگانی، مرکز پلدختر، دانشگاه آزاد اسلامی، پلدختر، ایران
 • دیهیم پور، مهدی [2] دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • دولتشاه، پیمان [1] کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران

ذ

ر

 • رادان، فاطمه [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • رادفر، رضا [1] استاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • رامشت، محمدحسین [1] استاد ژئومورفولوژی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی، احسان [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • رحیمیان، حمید [1] دانشیار، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • رحمتی، محمدحسین [1] استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • رحمتی، محمدحسین [1] استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • رحمتی، محمد حسین [1] استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • رحمت الهی، حسین [1] دانشیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران
 • رزمجو، منوچهر [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت کارآفرینی پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رستگار، یاسر [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • رستگار، عباسعلی [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رستگار، عباس علی [1] دانشیار دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
 • رشید، علی اصغر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران
 • رشید، علی اصغر [1] کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • رشیدی، محمدمهدی [1] استادیار مؤسسة مطالعات بین‌المللی انرژی، وزات نفت، تهران، ایران
 • رضایی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • رضایی دولت آبادی، حسین [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضایی‌زاده، مرتضی [1] استادیار دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضائی، روح‌اله [1] دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رضویان، محمدتقی [1] استاد، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رعیت، مرتضی [1] کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت‌حیدریه، خراسان رضوی، ایران (کارشناس ستاد مرکزی سازمان آب و فاضلاب شرق استان تهران)
 • رنجبر کوچکسرائی، کوشان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
 • رنگریز، حسن [1] دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رهامی، روح‌‌اله [1] استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

ز

س

 • ساریخانی، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • ساریخانی خرمی، مریم [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • ساعی، احمد [1] دانشیار دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سالار، علی [1] دکتری دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالارزهی، حبیب الله [1] دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • سبک‌‌رو، مهدی [1] استادیار، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران
 • سپه‌پناه، مرجان [1] دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سپهوند، رضا [1] دانشیار، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • سپهوند، رضا [1] دانشیار، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • سیدامیری، نادر [1] استادیار، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران
 • سیدجوادین، سیدرضا [1] استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • سروش، سجاد [1] مربی، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • سلاجقه، سنجر [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • سلام زاده، آیدین [1] دکتری کارآفرینی، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلطانی، مرتضی [1] استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • سلطانی، مرتضی [1] استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم
 • سلطان حسینی، محمد [1] دانشیار، گروه مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت‌بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • سلطانزاده، وحید [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سلطانی نژاد، نیما [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران
 • سلیمانی، مجید [1] مربی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
 • سهیلی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

ش

 • شاکری زواردهی، روح ا... [1] استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • شاه قلیان، کیوان [1] استادیار،گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • شیداییان، مهدی [1] استادیار دانشکدة حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • شیری، عباس [1] استادیارحقوق جزاوجرمشناشی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیری، عباس [1] استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شراعی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شریفی، منصور [1] استادیار، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار، سمنان، ایران
 • شریفی، مهنوش [1] دکتری ترویج کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شریف‌زاده، محمدشریف [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شعله، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • شفیعی رودپشتی، میثم [1] استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • شفیعی رودپشتی، میثم [1] استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • شمسی، زهرا [1] کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شمسی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شمسی گوشکی، سجاد [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • شهیدزاده، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

ص

 • صابری، علی [1] استادیار مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • صابری، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران
 • صابری، علی [1] دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • صابری، علی [1] دانشگاه تهران پردیس فارابی
 • صادقی، سارا [1] کارشناس‌‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صادقی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • صادقی، یوسف [1] کارشناس ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • صادقی، یوسف [1] کارشناس‌ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • صادقی‌‌نژاد، مهسا [1] دانش آموختۀ کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالح‌نیا، نفیسه [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صدیق اورعی، غلام‌رضا [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صفاریان، محسن [1] مربی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • صمدی میارکلائی، حسین [1] کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران
 • صمدی میارکلائی، حمزه [1] دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌وتحقیقات، تهران، ایران

ط

 • طالبی، کامبیز [1] استاد دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • طالبی، کامبیز [1] دانشیار، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • طاهری، ابوالقاسم [1] استاد دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری نژاد، فایزه [1] کارشناس‌‌ارشد، مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • طبرسا، غلامعلی [1] دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طهماسبی، رضا [1] استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران
 • طهماسبی، رضا [1] استادیار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

ظ

 • ظفری، هادی [1] دانشجوی دورة دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • ظهیری‌نیا، مصطفی [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

ع

غ

 • غلامی، رمضان [1] استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ف

 • فیاضی آزاد، علی [1] دکتری مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • فاضل، رضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • فتاحی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران
 • فتحی، محمدرضا [1] دکتری مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فرجی، امید [1] استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • فرجی، امین [2] استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • فرج زاده، سولماز [1] دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • فرخ، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، مدرس دانشگاه قم، قم، ایران
 • فرزاد بهتاش، محمدرضا [1] دکتری شهرسازی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • فغفوری آذر، امین [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • فلاح‌پور، فرهاد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
 • فلکی، ملیحه [1] استادیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

ق

ک

گ

م

ن

 • ناصر پیرسرائی، آرش [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد تهران ‌جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نائیجی، محمد جواد [1] استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نجاری، رضا [1] دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نخعی، سکینه [1] کارشنا‌س‌ارشد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران
 • نصیری، فخر السادات [1] دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نظری، یونس [1] مدرس، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، لرستان، ایران
 • نظری، یونس [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • نعیمی، امیر [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نعمتی، روح الله [1] کارشناسی ارشد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • نفیسی، علیرضا [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • نقش بندی، ماریا [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، ایران
 • نیک‌بخش، بهرام [1] مربی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نیلی پور طباطبایی، اکبر [1] استادیار دانشکدة مهندسی صنایع ـ فناوری صنعتی مالک‌اشتر، اصفهان، ایران
 • نمامیان، فرشید [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • نوتاش، هادی [1] دکتری کارآفرینی، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نویدی، پرویز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نویدی، پرویز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نوده فراهانی، مجید [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • نوری زاده، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران
 • نوروزی، حسین [1] استادیار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نوروزی، حسین [1] استادیار، دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

و

ه

ی

 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیار، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده میدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • یزدان شناس، مهدی [1] استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • یعقوبی، نورمحمد [1] استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • یعقوبی، نورمحمد [1] استاد، گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • یوسف زاده، سعید [1] مربی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، نوشهر، ایران

ِ