مدیریت سرمایه اجتماعی (JSCM) - بانک ها و نمایه نامه ها