رتبه اول ضریب تاثیر در سامانه نشریات علمی جهان اسلام - ISC

 مجله مدیریت سرمایه اجتماعی به عنوان نشریه برتر در رشته مدیریت، در سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) دستاوردی گرانبها بوده و مایه فخر و مباهات مجموعه پردیس فارابی می باشد. این نشریه با ضریب تأثیر 0/786 (Q1) در رتبه اول نشریات رشته مدیریت در ایران  در سال 1395 قرار گرفته است.