داوران

نام  نام خانوادگی  دانشگاه /موسسه Orcid publons
فاطمه طاهری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-3420-6106 publons
مرتضی اکبری  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0001-5215-3349 publons
محمدصادق شریفی راد  دانشگاه اردکان http://orcid.org/0000-0002-5002-0531 publons
محمدرضا جلیل وند دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-0740-6778 publons
ناهید نادری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-0933-4915 publons
مریم اخوان خرازیان  دانشگاه شهید بهشتی http://orcid.org/0000-0001-8743-9339 publons
حمید زارع دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0003-2892-6369 publons
محمد رضا مهربان پور دانشکدگان  فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0002-1086-5652 publons
غلامرضا جندقی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0003-4526-5590 publons
محمد شاکر اردکانی دانشگاه اردکان http://orcid.org/0000-0003-3051-9375 publons
حمیدرضا ایرانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0003-4103-9975 publons
مهدی گل وردی  دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0003-1002-9686 publons
ابوالفضل گندمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0003-1002-9686 publons
زینب مولوی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  http://orcid.org/0009-0003-2837-5461 publons
مهسا پیشدار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0009-0009-6852-2423 publons
بهزاد محمدیان دانشکدگان فارابی  دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-2157-5113 publons
محمد غفاری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0002-0566-4717 publons
ابوالفضل خسروی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0001-6618-1105 publons
حمید رضا یزدانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0002-5957-643x publons
نیلوفر سلاجقه دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-1501-9356 publons
جبار باباشاهی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-3719-1018 publons
محمد کاشانی پور دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0003-1641-1237 publons
محمد رضا فتحی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  http://orcid.org/0000-0002-7973-9814  
عباس نرگسیان دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0003-0598-5630  
حسن زارعی متین دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0001-5583-0675  
سعید آیباغی اصفهانی  دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود http://orcid.org/0000-0001-6254-0043  
رسول عباسی دانشگاه حضرت معصومه (س) http://orcid.org/0000-0001-6257-8746  
علی نقی امیری دانشکدگان  فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0001-6366-0039  
مهدی خیراندیش  دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری http://orcid.org/0000-0001-6815-3255  
عباسعلی رستگار  دانشگاه سمنان http://orcid.org/0000-0001-6834-7682  
سیدحمید خدادادحسینی دانشگاه تربیت مدرس http://orcid.org/0000-0001-7435-3632  
وجه الله قربانی زاده دانشگاه علامه طباطبایی http://orcid.org/0000-0001-7621-7597  
عبداله ساعدی مدعو دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0001-7812-1978  
بلال پناهی دانشکده مدیریت اقتصاد وحسابداری ،دانشگاه پیام نور http://orcid.org/0000-0001-7944-5421  
امین دهقان قهفرخی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0001-8696-0894  
مصطفی زندیه دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه شهید بهشتی http://orcid.org/0000-0001-9232-1319  
ناصر عسگری دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری http://orcid.org/0000-0001-9393-7668  
مهدی سبک رو دانشگاه یزد  http://orcid.org/0000-0001-9837-6791  
حسین نوروزی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی http://orcid.org/0000-0002-0340-329X  
میر هادی موذن جمشیدی دانشگاه پیام نور http://orcid.org/0000-0002-0745-8538  
علی داوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0002-3304-8970  
عطاءاله هرندی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0002-4536-8947  
منصوره معینی کزبکندی دانشگاه تربیت مدرس http://orcid.org/0000-0002-4691-7055  
مهران حاجی‌لو دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران http://orcid.org/0000-0002-5697-6665  
علی باقی نصرآبادی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق http://orcid.org/0000-0002-6708-9762  
حسین عظیمی  دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان http://orcid.org/0000-0002-8282-4569  
ابوالفضل گائینی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه http://orcid.org/0000-0002-8648-7854  
سیدمحمد مقیمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0002-9866-2170  
ابراهیم جواهری زاده دکتری مدیریت بازرگانی. گروه مدیریت. دانشگاه قم،.قم. ایران http://orcid.org/0000-0003-1233-334X  
حسین خنیفر  دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0003-1644-571X  
محمدرضا فلاح دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) http://orcid.org/0000-0003-2889-8492  
یوسف وکیلی  دانشگاه خوارزمی http://orcid.org/0000-0003-3047-4760  
حسین معینی  دانشگاه حضرت معصومه http://orcid.org/0000-0003-4885-4593  
اسداله کردنائیج دانشگاه تربیت مدرس http://orcid.org/000-0003-0540-6141  
مجید رمضان استاد مدعو دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/0009-0001-4207-0176  
مجتبی فرخی  دانشگاه اردکان http://orcid.org/0009-0006-8526-3679  
محمد میره ای دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران http://orcid.org/5467-9112-0002-0000  
محمد علی سیاه سرانی کجوری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان http://orcid.org0000-0003-4914-2408  
سید محمد محمودی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0002-4973-692X  
محسن علیزاده ثانی دانشگاه مازندران https://orcid.org/0000-0001-6109-5275  
سید رضا سیدجوادین  دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0001-8439-0349  
علی شریعت نژاد   دانشگاه لرستان http://orcid.org/0000-0001-8609-6960  
الهام ابراهیمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://orcid.org/0000-0002-2276-4453  
داود فیض دانشگاه سمنان https://orcid.org/0000-0002-5535-4370  
مرتضی سلطانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0002-6118-1672  
رضا طهماسبی دانشگاه تهران http://orcid.org/0000-0002-6246-9635  
محمد کاشانی پور دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-1641-1237  
محسن اکبری دانشگاه گیلان https://orcid.org/0000-0003-1884-6656  
میثم شهبازی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-1884-6656  
سید محمدباقر جعفری دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-2042-2756  
محمد ابویی اردکانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-2534-1832  
آصف کریمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-2680-5061  
علی حمیدی زاده دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-4489-570X  
امین فرجی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-4639-3754  
احسان محمدی ترکمانی  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-4685-1532  
میثم شفیعی رودپشتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0003-4855-4267  
علی صابری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران https://orcid.org/0000-0001-8839-6772  
حبیب ابراهیم پور  دانشگاه محقق اردبیلی    
جمشید ابوالفتحی دانشگاه پیام نور    
عباس احمدی دانشگاه تهران    
احمد احمدپور   دانشگاه مازندران    
آرمان احمدی زاد  دانشگاه کردستان    
محمّدرضا اخوان انوری استاد مدعو پردیس فارابی دانشگاه تهران    
سید حسین اخوان علوی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
محمد رحیم اسفیدانی دانشگاه تهران    
ثریا اعتمادی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
اکرم افسای دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
حسنعلی آقاجانی دانشگاه مازندران    
قدرت الله باقری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
احمد بدری   دانشگاه شهید بهشتی    
سید رضا برقعی      دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
مسعود بنافی دانشگاه تهران    
حامد پوررستمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
علی اصغر پورعزت  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    
عبدالله توکلی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    
حمیدرضا حسن زاده دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
علیرضا حسن زاده دانشگاه تربیت مدرس    
مریم حق شناس  دانشگاه فرهنگیان     
زلفا حق گویان استاد مدعو دانشگاه قم    
حسن دانایی فرد دانشگاه تربیت مدرس    
محسن دیبایی صابر دانشگاه شاهد    
بهروز دری‌نوکورانی  دانشگاه شهید بهشتی    
سعید راسخی  دانشگاه مازندران    
جعفر رحمانی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص).    
محمد حسین رحمتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
عباس رشنوادی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
روح اله رضائی دانشگاه زنجان    
طاهر روشندل اربطانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    
مهدی یزدان شناس  دانشگاه علامه طباطبائی    
علیرضا سارنج دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
اردشیر شیری  دانشگاه ایلام    
میثم شیرخدایی  دانشگاه مازندران    
عباس شفیعی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
         
داود طالبی دانشگاه شهید بهشتی    
غلامعلی طبرسا دانشگاه شهید بهشتی    
حسن عابدی جعفری دانشگاه تهران    
محمد عرب مازار یزدی دانشگاه شهید بهشتی    
سجاد عسکری متین دانشگاه شاهد    
سید محسن علامه  دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان    
سید علی علوی قزوینی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
سید محمد علوی نسب دانشکدگان  فارابی دانشگاه تهران    
امین عمید  دانشگاه شهید بهشتی    
حسن فارسیجانی دانشگاه شهید بهشتی    
محمداسماعیل فدایی‌نژاد دانشگاه شهید بهشتی    
ابوالحسن فقیهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
09121055145
   
علی فلاحی  دانشگاه فردوسی مشهد    
احمد رضا قاسمی دانشگاه تهران    
ارین قلی پور دانشگاه تهران    
رحمت اله قلی پور سوته  دانشگاه تهران    
مهدی کاظمی  دانشگاه سیستان و بلوچستان    
تورج کریمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
مسعود کسائی  دانشگاه بهشتی    
محسن کوهی نصرآبادی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان    
مسلم محمدی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
یوسف محنت فر  دانشگاه مازندران    
سعید مرتضوی دانشگاه فردوسی مشهد    
اعظم میر زمانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
زهرا معارف وند دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
محمد حسن ملکی  دانشگاه قم    
اسفندیار ملکیان دانشگاه مازندران    
غلامعلی منتظر دانشگاه تربیت مدرس    
عباس منوریان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    
علیرضا مو تمنی  دانشگاه شهید بهشتی    
علیرضا ناصری تربیت مدرس    
رضا نجاری  دانشگاه پیام نور    
محمد ندیری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
محمد نصیری  دانشگاه شهید بهشتی