داوران

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان شهر  پست الکترونیکی
سید رحیم ابوالحسنی دانشیار دانشگاه تهران تهران abhasani@ut.ac.ir
محمد ابوئی اردکان دانشیار  دانشگاه تهران تهران abooyee@ut.ac.ir
سلیمان احمدزاده استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد so_ahmadzadeh@yahoo.com
عباس احمدی استادیار دانشگاه تهران تهران abbasahmadi@ut.ac.ir
محمد حسن احمدی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ahmadi_mh@ut.ac.ir
مریم اخوان خرازیان استادیار  دانشگاه شهید بهشتی تهران m_akhavan@sbu.ac.ir
سیدحسین اخوان علوی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم akhavan@bmn.ir
محمد ادیبی مهر دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم madiby@ut.ac.ir
مهرداد استیری استادیار  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تهران mehrdadstiri@ut.ac.ir
مرتضی اکبری استادیار دانشگاه تهران تهران mortezaakbari@ut.ac.ir
طلعت اله یاری دانشیار  دانشگاه علامه طباطبایی تهران allahyari@atu.ac.ir
سعید امامقلی زاده استادیار دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی امل gholizadehsaeid@gmail.com
سیدمجتبی امامی استادیار دانشگاه امام صادق تهران smemami@isu1.ac.ir
طیبه امیرخانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران t_amirkhani@sbu.ac.ir
علی نقی امیری استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران قم anamiri@ut.ac.ir
محمد جواد امیری استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران تهران mjamiri@ut.ac.ir
فرشته امین استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تهران famin@ut.ac.ir
علیرضا امینی استادیار  دانشگاه شیراز شیراز alirezaamini@shirazu.ac.ir
حمیدرضا ایرانی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم hamidrezairani@yahoo.com
عادل آذر استاد  دانشگاه تربیت مدرس تهران azara@modares.ac.ir
محمد رسول آهنگران استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ahangaran@ut.ac.ir
جبار باباشاهی استادیار پردیس فارابی ، دانشگاه تهران قم j.babashahi@ut.ac.ir
محمدامین باتمانی استادیار  دانشگاه آزاد کنگاور کنگاور batmani@ut.ac.ir
قدرت الله باقری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ghbagheri@ut.ac.ir
مهدی بالوی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mahdibalavi@ut.ac.ir
سیدرضا برقعی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم srborghei@yahoo.com
رضا برنجکار استاد  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم berenjkar@ut.ac.ir
فاطمه بزازان دانشیار دانشگاه الزهرا تهران fbazzazan@alzahra.ac.ir
داریوش بوستانی دانشیار  دانشگاه کرمان کرمان dboostani@mail.uk.ac.ir
ناهید پوررستمی استادیار دانشگاه تهران تهران prostami@ut.ac.ir
حامد پوررستمی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران تهران purrostami@ut.ac.ir
علی اصغر پورعزت استاد دانشگاه تهران تهران pourezzat@ut.ac.ir
پویا پیر ملکی استادیار  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم pooyapirmaleki@gmail.com
رضا پیرایش استادیار دانشگاه زنجان زنجان r_pirayesh@znu.ac.ir
محمد تابان استادیار   دانشگاه ایلام ایلام taab1351@ut.ac.ir
ناصر توره استادیار  دانشگاه پیام نور مهاباد. بوکان nasertavrah@yahoo.com
عبدالله توکلی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم atavakkoli@rihu.ac.ir
مونا جامی پور استادیار دانشگاه حضرت معصومه  قم mjamporazmay@yahoo.com
حسین جاور استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم hjavar@ut.ac.ir
سیدمحمدباقر جعفری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم sm.jafari@ut.ac.ir
علی جعفری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم alijafari@ut.ac.ir
مصطفی جعفری استادیار دانشگاه زنجان زنجان jafari.mostafa@znu.ac.ir
غلامرضا جندقی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران قم jandaghi@ut.ac.ir
مرتضی جوانعلی آذر استادیار دانشگاه امام صادق تهران javanaliazar@yahoo.com
احمد حاجی ده آبادی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم adehabadi@ut.ac.ir
سید احمد حبیب نژاد استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم a.habibnezhad@ut.ac.ir
مهدی حدادی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mhaddady@ut.ac.ir
محمدصادق حسن زاده استادیار دانشگاه پیام نور تهران sa_hassanzadeh@yahoo.com
علی حسن نیا استادیار  دانشگاه شاهد تهران تهران a.hasannia@shahed.ac.ir
روح الله حسینی استادیار
 دانشگاه پیام نور 
تهران r.hosseini59@gmail.com
زلفا حقگویان استادیار استاد مدعو دانشگاه قم قم zolfa.haghgooyan@yahoo.com
علی حمیدی زاده استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم hamidizadeh@ut.ac.ir
محمد امین خراسانی استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تهران khorasani_ma@ut.ac.ir
ابوالفضل خسروی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم khosravi176@gmail.com
حسین خنیفر استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران قم khanifar@ut.ac.ir
داتیس خواجه ئیان استادیار  دانشگاه تهران تهران khajeheian@ut.ac.ir
حسن دانایی فرد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم hdanaee@modares.ac.ir
حسن درویش دانشیار دانشگاه پیام نور تهران dr_darvish@pnu.ac.ir
حامد دژآباد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم h.dejabad@ut.ac.ir
امین دهقان قهفرخی استادیار  دانشگاه تهران تهران a_dehghan@ut.ac.ir
محسن دیبایی صابر استادیار  دانشگاه شاهد تهران m.dibaei1359@gmail.com
مهدی ذاکری دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم zaker@ut.ac.ir
محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی استادیار  دانشگاه تهران تهران zolfaghar@ut.ac.ir
علی راد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ali.rad@ut.ac.ir
اعظم راودراد استاد  دانشگاه تهران تهران ravadrad@ut.ac.ir
جعفر رحمانی دانشیار دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص). قم 0384459@gmail.com
حسین رحمت الهی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم hrahmat@ut.ac.ir
محمد حسین رحمتی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mhrahmati@ut.ac.ir
محسن ردادی استادیار  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم radadi@iict.ac.ir
عباس رشنوادی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تهران a_rashnavadi@yahoo.com
محمد تقی رفیعی دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم rafiei@ut.ac.ir
ابوذر رفیعی قهساره استادیار  دانشگاه یاسوج یاسوج rafiei_aboozar@yahoo.com
روح اله رهامی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم rrahami@ut.ac.ir
حمید زارع دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم hzarea@ut.ac.ir
حسن زارعی متین استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران قم matin@ut.ac.ir
سمیه زراعت کار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران szeraatkar@ut.ac.ir
علیرضا سارنج استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم alirezamanager@gmail.com
احمد سعدی استادیار پردیس فارابی دانشگاه  تهران قم a.saadi@ut.ac.ir
مرتضی سلطانی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mortezasoltanee@ut.ac.ir
ابوالفضل سهرابی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم a.sohrabi31@yahoo.com
نادر سیدامیری استادیار  دانشگاه تهران تهران nadersa@ut.ac.ir
میثم شفیعی رودپشتی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم maysam.shafiee@ut.ac.ir
محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم eshams@ut.ac.ir
میثم شهبازی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم meisamshahbazi@ut.ac.ir
محمدتقی شیخی استاد  دانشگاه الزهرا تهران mtshykhi@yahoo.com
مهدی شیداییان استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم m_sheidaeian@ut.ac.ir
اردشیر شیری دانشیار  دانشگاه ایلام   ایلام shiri_ardeshir@yahoo.com
علی صابری استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ali_saberi1364@ut.ac.ir
فاطمه طاهری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم f_taheri@ut.ac.ir
سیداحمد طباطبایی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم sataba@ut.ac.ir
رضا طهماسبی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم  rtahmasebi@ut.ac.ir
حسن عالی پور استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم hassan.alipour@ut.ac.ir
رسول عباسی استادیار  دانشگاه حضرت معصومه(س) قم r.abbasi@hmu.ac.ir
طیبه عباسی استادیار  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تهران t.abbasi@ut.ac.ir
محمد علی عبدالهی دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم abdllahi@ut.ac.ir
حمید عبدالهیان استاد دانشگاه تهران تهران habdolah@ut.ac.ir
علی عسکری وزیری استادیار  موسسه آموزشی  و پژوهشی امام خمینی قم ali_askari31@yahoo.com
سهراب عسگری دانشیار  دانشگاه پیام نور تهران sohrabasgari@yahoo.com
احمد عطارنیا استادیار مدیرکل آموزش فنی حرفه ایی استان قم قم a.attarnia@gmail.com
سیدمحمد علوی نسب استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم alavinsb@ut.ac.ir
ابراهیم علیدوست دانشیار  دانشگاه تهران تهران e.alidoust@ut.ac.ir
عبدالرضا علیزاده دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم alizadeha@ut.ac.ir
محمد غفاری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ghaffari.mohammad@ut.ac.ir
علی فتحی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ali.fathi@ut.ac.ir
محمدرضا فتحی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم reza.fathi@ut.ac.ir
امید فرجی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم omid_faraji@ut.ac.ir
امین فرجی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم a.faraji@ut.ac.ir
ابوالحسن فقیهی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران a.faghihi@srbiau.ac.ir
محمدرضا فلاح استادیار  دانشگاه حضرت معصومه (س) قم mfallah83@gmail.com
منیژه فیروزی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mfmafi36@gmail.com
احمدرضا قاسمی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی  قم ghasemiahmad@ut.ac.ir
سمیه قجری استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق نراق somayeghajari@gmail.com
محمدحسین قربانی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران ghorbani.moho@gmail.com
رحمت اله قلی پور دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم rgholipor@ut.ac.ir
محمد کاشانی پور دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم kashanipour@ut.ac.ir
آصف کریمی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم asef.karimi@ut.ac.ir
تورج کریمی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم tkarimi@ut.ac.ir
محسن کوهی نصرآبادی استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان اصفهان mohsenkoohi77@gmail.com
علی اصغر کیا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران keya@atu.ac.ir
ابوالفضل گائینی استادیار  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم againi@rihu.ac.ir
رضا گندمی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم rgandomi@ut.ac.ir
میثم لطیفی دانشیار  دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران misamlatifi@gmail.com
اسفندیار محمدی دانشیار  دانشگاه ایلام ایلام esfand1970@yahoo.com
مسلم محمدی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mo.mohammadi@ut.ac.ir
قنبر محمدی الیاسی دانشیار  دانشگاه تهران تهران elyasi@ut.ac.ir
سید محمد محمودی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mahmoudi@ut.ac.ir
زهرا معارف وند استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم zn.maaref@yahoo.com
هاشم معزز استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم h.moazzez@ut.ac.ir
حسین معینی استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) قم moeini61@yahoo.com
سید محمد مقیمی استاد دانشگاه تهران تهران moghimi@ut.ac.ir
محمد حسن ملکی استادیار  دانشگاه قم قم mh.maleki@qom.ac.ir
عباس منصورآبادی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم behmansour@ut.ac.ir
محسن منطقی استادیار  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم manteghi@qabas.net
محمدرضا مهربان پور استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mehrabanpour@ut.ac.ir
مینا مهرنوش استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mehrnosh@ut.ac.ir
سید احمد موثقی گیلانی استاد دانشگاه تهران تهران movasagh@ut.ac.ir
سید محمد موسوی مقدم استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم sm.mmoqaddam@ut.ac.ir
محمود میرخلیلی دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mirkhalili@ut.ac.ir
اعظم میرزمانی استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mirzaman@ut.ac.ir
محمد میره ای استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم mirehei@ut.ac.ir
ناهید نادری استادیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران قم n.naderi.b@ut.ac.ir
وحید نجاتی دانشیار  دانشگاه شهید بهشتی تهران nejati@sbu.ac.ir
مریم نجار نهاوندی دانشیار دانشگاه تهران تهران nahavand@ut.ac.ir
محمد ندیری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم m.nadiri@ut.ac.ir
مهدی نوریان استادیار  دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین قزوین nourian@isr.ikiu.ac.ir
سیدمهدی ویسه استادیار  دانشگاه ایلام ایلام amir7912000@yahoo.com
مهدی یزدان شناس استادیار   دانشگاه علامه طباطبائی تهران yazdanshenas@atu.ac.ir
حمیدرضا یزدانی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران قم hryazdani@ut.ac.ir
محمود یوسف وند استادیار جامعه المصطفی العالمیه قم mahmoudyousefvand@yahoo.com