اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا محمدرضائی

زبان و ادبیات عرب رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده الهیات

amredhaeiut.ac.ir
02536166191

سردبیر

حسن زارعی متین

رفتارسازمانی استاد دانشگاه تهران

matinut.ac.ir
02536166168

مدیر اجرایی

علی احمد روشنائی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
025-36166244

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

jscmut.ac.ir
02536166295

اعضای هیات تحریریه

دکتر طلعت اله یاری

مددکاری اجتماعی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

allahyariatu.ac.ir
021-22223001-4

دکتر علی‌نقی امیری

مدیریت تطبیقی و توسعه استاد دانشگاه تهران

anamiriut.ac.ir

دکتر فاطمه بزازان

برنامه ریزی توسعه اقتصادی دانشیار دانشگاه الزهرا

fbazzazanalzahra.ac.ir

دکتر داریوش بوستانی

علوم اجتماعی- جامعه شناسی دانشیار ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

dboostanimail.uk.ac.ir

دکتر غلامرضا جندقی

آمار (حیاتی) استاد دانشگاه تهران

jandaghiut.ac.ir

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir

دکتر اعظم راودراد

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ravadradut.ac.ir

دکتر حمید عبداللهیان

ارتباطات اجتماعی استاد دانشگاه تهران

habdolahut.ac.ir

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

a.faghihisrbiau.ac.ir

دکتر رحمت اله قلی پور سوته

استاد دانشگاه تهران

rgholiporut.ac.ir

دکتر علی اصغر کیا

علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

keyaatu.ac.ir

دکتر وحید نجاتی

علوم روانشناختی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

nejatisbu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمد تقی شیخی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

mtshykhiyahoo.com
021-22859416

دکتر مریم نجار نهاوندی

علوم اجتماعی- جامعه شناسی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

nahavandut.ac.ir
02161117894

اعضای هیات تحریریه

حسن زارعی متین

رفتارسازمانی استاد دانشگاه تهران

matinut.ac.ir