نمایه نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )

نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی  در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) با ضریب تاثیر 0.786 نمایه می شود.