اهداف و چشم انداز

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی و جامعه شناسی رواج یافته است. و به عنوان یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده هنجارها و ارزش های مشترک و همدلی و تعاون در جامعه و انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌ها با یکدیگر و دولت محسوب می شود. بی‌شک دو مقوله سرمایه اجتماعی و توسعه به هم وابسته بوده که از اهمیت بسزایی برخورداراند. سرمایه اجتماعی بر همه جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودنمایی می‌کند و به افراد جامعه یاری می‌رساند تا مشکلاتی که به صورت جمعی با آنها مواجه هستند، فائق آیند. در سطح فردی نیز افرادی که از این سرمایه برخوردارهستند، تمایل بیشتری به زندگی سالم، شادتر و مشارکت در فعالیت‌هایی اجتماعی دارند و از کیفیت زندگی بهتری بهره مند می شوند. با وجود سرمایه اجتماعی در جامعه، دولت‌ها نیز برنامه‌ها را با کارآیی بیشتری انجام می‌دهند و در صورت ضعف آن، دولت نمی تواند بخوبی از عهده مدیریت بحران‌های مختلف برآید. حتی کیفیت سرمایه‌های دیگر مانند سرمایه فیزیکی، انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با توجه به اهمیت آن، تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی به ویژه از نگاه آموزه‌های دین اسلام و ارایه راهکارهای تقویت آن در سطوح مختلف فردی، سازمانی، بین سازمانی و اجتماعی مدنظر بوده و از طریق آن بهره‌ مندی از جامعه ای سالم ، شاد و متدین، هدف و چشم انداز مجله می باشد.

 نوع مقاله های علمی که در این نشریه بررسی و ارزیابی می گردد عبارتند از : پژوهشی (Research Paper) ، مروری (Review Article)، مطالعه موردی (Case study)، روش شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article )، مفهومی (Conceptual paper).

حوزه هایی که این فصلنامه در تلاش است تا آنها را پوشش دهد عبارتند از:

سرمایه اجتماعی و دین و تعالیم و آموزه های اسلامی.

سرمایه اجتماعی و خانواده.

سرمایه اجتماعی و نهادهای فرهنگ ساز مثل مساجد، صدا و سیما، مدارس و .... .

سرمایه اجتماعی و فرهنگ، اقتصاد، سیاست و .... .

سرمایه اجتماعی و عوامل رفتاری و روانشناختی.

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی و توسعه کسب و کار.

سرمایه اجتماعی و بازاریابی و توسعه بازار.

سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و یادگیری.

سرمایه اجتماعی و نظام نوآوری و خلاقیت.

سرمایه اجتماعی و تعاونی ها و موسسات خیریه.

سرمایه اجتماعی و بهره وری.

سرمایه اجتماعی و شبکه ها اعم از شبکه های کارآفرینی، شبکه افراد خیر و .... .

سرمایه اجتماعی و سایر سرمایه ها مثل سرمایه روانشناختی، معنوی، انگیزشی، فکری و انسانی.

سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی.

سرمایه اجتماعی و جرم و جنایت و جمعیت کیفری.

سرمایه اجتماعی و روانشناسی.

راهکارهای علمی و عملی ارتقا سرمایه اجتماعی.

 سرمایه اجتماعی و شادی و نشاط در جامعه.