اهداف و چشم انداز

چشم انداز ما کشوری با مردمان شاد، سالم، سرزنده و موفق است که این مهم در سایه بهبود و توسعه سرمایه اجتماعی حاصل می شود.

 هدف ما شناسایی ماهیت و مولفه ها و نیز نقش این مفهوم بسیار مهم در جوامع امروزی و سازمان های عصر حاضر و نیز ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن در حوزه های مختلف است تا بتوان بوسیله آن به توسعه نشاط و شادی در جامعه، ترویج فرهنگ تیم مداری و تیم سازی، توسعه اعتماد، مشارکت های داوطلبانه، کارآفرینی و توسعه تعاونی ها و شبکه های مردمی در حوزه های مختلف پرداخت.

نوع مقاله های علمی که در این نشریه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرید عبارتند از : پژوهشی (Research Paper) ، مروری (Review Article)، مطالعه موردی (Case study)، روش شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article )، مفهومی (Conceptual paper).

 

حوزه هایی که این فصلنامه در تلاش است تا آنها را پوشش دهد عبارتند از:

سرمایه اجتماعی و دین و تعالیم و آموزه های اسلامی.

سرمایه اجتماعی و خانواده.

سرمایه اجتماعی و نهادهای فرهنگ ساز مثل مساجد، صدا و سیما، مدارس و .... .

سرمایه اجتماعی و فرهنگ، اقتصاد، سیاست و .... .

سرمایه اجتماعی و عوامل رفتاری و روانشناختی.

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی و توسعه کسب و کار.

سرمایه اجتماعی و بازاریابی و توسعه بازار.

سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و یادگیری.

سرمایه اجتماعی و نظام نوآوری و خلاقیت.

سرمایه اجتماعی و تعاونی ها و موسسات خیریه.

سرمایه اجتماعی و بهره وری.

سرمایه اجتماعی و شبکه ها اعم از شبکه های کارآفرینی، شبکه افراد خیر و .... .

سرمایه اجتماعی و سایر سرمایه ها مثل سرمایه روانشناختی، معنوی، انگیزشی، فکری و انسانی.

سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی.

سرمایه اجتماعی و جرم و جنایت و جمعیت کیفری.

سرمایه اجتماعی و روانشناسی.

راهکارهای علمی و عملی ارتقا سرمایه اجتماعی.

 سرمایه اجتماعی و شادی و نشاط در جامعه.