مدیریت سرمایه اجتماعی (JSCM) - فرایند پذیرش مقالات