بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی (مورد مطالعه: استان همدان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

در زمینه آثار و تبعات سرمایه اجتماعی در سال‌های مطالعات بسیاری انجام گرفته است، ولی درباره رابطه آن با رضایت شغلی پژوهش‌های اندکی انجام گرفته است. هدف اساسی این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان همدان است. این تحقیقف از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی - همبستگی است و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق 850 نفر معلمان تربیت بدنی استان همدان بودند. بر اساس جدول مورگان، تعداد 265 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به صورت تصادفی انتخاب شدند.. برای آزمون فرضیه‌ها ضریب همبستگی پیرسون به‌کار گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بین سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی و رضایت شغلی آن‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است، به عبارت واضح­تر، با افزایش سرمایه اجتماعی معلمان، رضایت شغلی آنان افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


  1. پاتنام، رابرت (1384)، جامعهبرخوردار،سرمایهاجتماعیوزندگی عمومی، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.
  2. حقیقتیان، منصور؛ مرادی، گلمراد (1390)، «بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون، مورد مطالعه: استان کرمانشاه»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، پیاپی 44، صفحات 131-115.
  3. روحی‌پناه، علی؛ جاجرمی‎زاده، محسن‎؛ نیک‌کار، ملیحه (1391)، بررسی تأثیر ابعاد دارایی‌های ناشهود سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان یزد، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم، 25 و 26 اردیبهشت 1391.
  4. سالارزاده، نادر؛ حسن‌زاده، داود (1385)، «بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان»، فصل­نامه علوم اجتماعی، شماره33، صفحات 26-1.
  5. عبدالملکی، حسین و همکاران (1392)، بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی ورزشکاران شرکت‌کننده در اولین المپیاد ورزش محلات تهران، دومین همایش دانشجویی علوم ورزشی. دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه 1392.
  6. علی‌بیگی، امیرحسین؛ جعفری‌نیا، معصومه؛ قربانی، فاطمه؛ سلیمانی، عادل (1390)، رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضامندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه، فصل‌نامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال اول، صفحات 76-69.
  7. علیزاده اقدم، محمدباقر؛ عباس‌زاده، محمد؛ حسین‌پور اصل، مهدی (1388)، «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی»، جامعه‌شناسی، سال اول، شماره دوم، صفحات 114-97.
  8. فیلد، جان (1385)، سرمایةاجتماعی، ترجمه جلال متقی، تهران، انتشارات مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی.
  9. گودرزی، محمود (1390)، مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

10. Fukuyama, F. (1995), Trust: the social virtues and the creation of prosperity, New York, Free press.

11. Lin, N. (2008). A network theory of social capital. In D. Castiglione, J.W. van Deth; G. Wolleb (Eds.), The handbook of social capital (pp. 50–69), London: Oxford University Press.

12. Norris, p. (2003), A transatlantic divide? Social capital in the United State and Europe, With James Davis. Keynote at European Social Survey Lunch Conference. Brussels, 25-26 November.

13. Putnam, Rabert.D. (2000), Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York, Simong Schuster.

14. Woolocock, M.; Narayan, D. (2000), Social capital: Implications for Development Theory, Research and policy, The World Bank Research Observer.