بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، پیمایشی- تحلیلی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق، مؤسسات آموزش عالی شهر مشهد است. نمونه گیری به روش طبقه‌ای تصادفی انجام گرفته است. از مجموع پرسشنامه‌های توزیع‌شده، در نهایت، 154 پرسشنامه قابل استفاده تشخیص داده شد و در تحلیل آماری به‌کار گرفته شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده در این پژوهش با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS16 و LISREL8.5 تحلیل شد. در این پژوهش برای محاسبه ماتریس واریانس- کوواریانس، تحلیل مسیر و آزمون مدل مفهومی پژوهش، نرم افزار LISREL8.5 به‌کار گرفته شد. با توجه به نتایج مقادیر تی بزرگتر از 96/1 به دست آمد. بنابراین، همه فرضیه‌های پژوهش تأیید شد. در نتیجه، بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی ارتباط مستقیم، مثبت و معنادار برقرار است و با توجه به شاخص‎های برازش، مدل برازش قابل قبولی دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابزری، مهدی؛ دلوی، محمدرضا (1388)، «نیل به تعالی (سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی»، جامعه‌شناسیکاربردی، سال بیستم، پیاپی ٣٣، شماره اول، صفحات 196-171.
 2. احمدی، سیدعلی اکبر؛ فیض‌آبادی، حوریه (1390)، «بررسی ارتقای سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران)»، مدیریت دولتی، دوره سوم، شماره ششم، صفحات 88-35.
 3. الوانی، مهدی؛ شیروانی، علیرضا (1383)، «سرمایه اجتماعی، اصل محوری توسعه»، ماهنامه تدبیر، سال پانزدهم، شماره 147، صفحات 22-16.
 4. بیکر، واین (1381)، مدیریت و سرمایه اجتماعی، ترجمه مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی مندجین، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
 5. تاجبخش، کیان (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران، نشر شیرازه.
 6. جعفری قوشچی، بهزاد (1384)، «جایگاه توسعه مدیریت در تعالی سازمانی»، تدبیر، شماره 162، صفحات 55-49.
 7. حسن‌زاده ثمرین، تورج؛ مقیمی، سیدمحمد (1389)، «اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی»، مطالعاتمدیریتراهبردی. شماره 3، صفحات 143-123.
 8. سرلک، محمدعلی؛ مرادقلی، مهدی (1391)، «بررسی تأثیر رفتار مشتری‌گرایی کارکنان بر ارتقای کیفیت خدمات»، فصل‌نامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره اول.
 9. سلطانی، ایرج (1385)، «نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی»، تدبیر، شماره 169، صفحات 32-28.
 10. شارع پور، محمود (1383)، بررسی تجربی سرمایه اجتماعی در مازندران، مازندران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران.
 11. فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم، ترجمه غلام‌عباس توسلی. تهران، نشر جامعه ایرانیان.
 12. فیلد، جان (1384)، سرمایه اجتماعی، ترجمه جلال متقی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 13. کاظمی‌پور، عبدالمحمد (1383)، سرمایه اجتماعی در ایران: تحلیل ثانویه پیمایش‌های 1382- 1353، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر طرح‌های ملی.
 14. کلمن، جیمز (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
 15. محمدی، محمد علی (1384)، سرمایه اجتماعی و سنجش آن، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 16. معمارزاده، غلامرضا؛ عطایی، محمد؛ اکبری، احمد (1388)، «بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان»، مدیریتتوسعهوتحول، شماره سوم، صفحات15-9.
 17. مقیمی، سیدمحمد؛ امامی، فرزانه؛ کاظمی، معصومه (1390)، «ارزیابی و اولویت‌بندی شاخصه‌های سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی»، مدیریتفرهنگسازمانی، دوره نهم، شماره دوم، صفحات 60-29.
 18. موسی‌خانی، مرتضی؛ گرامی، دباس؛ حضرتی، مرتضی (1389)، «تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان»، فصل‌نامهمدیریتدولتی، سال اول، پیش‌شماره سوم، صفحات 181-166.
 19. میرک‌زاده، علی‌اصغر؛ بهرامی، مجید (1389)، «تقویت سرمایه اجتماعی ضرورت ابقا و توسعه سازمان‌ها»، عصر مدیریت، سال چهارم، شماره شانزدهم و هفدهم، صفحات 111-107.
  1. Boudreau, John W.; Ian Ziskin (2011), "The future of HR and effective organizations", Organizational Dynamics, 40, 255-266.
  2. Bueno, Eduardo; Salmador, Mari Paz (2004), “The role of social capital in today’s economy", journal of Intellectual capital, 5 (4), 556- 575.
  3. Eboli, Laura; Forciniti, Carmen; Gabriella, Mazzulla (2012), "Exploring Land Use and Transport Interaction through Structural Equation Modelling", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54, 107-116.
  4. Iyer, Sriya. Kitson, Michael and Bernard Toh (2005), "Social Capital, Economic Growth and Regional Development", Regional Studies, 39(8), 115-1140.
  5. Landman, J.P. (2004), "Social capital: a building- block in creating a better global future", The journal of futures studies, strategic thinking and policy, 6(1), 38-46.
  6. Miguel, E (2003), "Comment on: social capital and growth", Journal of Monetary Economics. 50, 195- 198.
  7. Ritchie, L.; B.G, Dale (2000), "Self-assessment using the business excellence model: A study of practice and process", Int. J. Production Economics, 66, 241-254.
  8. Urciuoli, Bonnie (2003), “Excellence, leadership, skills, diversity: marketing liberal arts education”, Language & Communication, 23, 385-408.