بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، رشت

چکیده

 بی‌شک دو مقوله سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در جوامع امروزی اهمیت بسزایی دارند. هدف این مقاله بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان است. این تحقیق از نوع کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق مدیران ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، روسا، معاونان و کارکنان ادارات شهرستان‌های استان گیلان به تعداد 297 نفر می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 155 نفر به عنوان نمونه‌ انتخاب شدند. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها روش‌های تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه گام به گام به‌کار گرفته شد. به منظور بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل (هنجار، اعتماد و شبکه) و یادگیری سازمانی آزمون تی استیودنت به‌کار گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد، شبکه و هنجار) بر یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان تأثیر مثبت و معنادار دارد. ضمن اینکه وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد، هنجار، شبکه و یادگیری سازمانی نیز متوسط متمایل به خوب ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. بیک‌زاده، جعفر؛ فردی آذر، علیرضا؛ فتحی، رقیه (1388)، «بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری سازمانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز»، فصل‌نامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 12، پاییز 89، صفحات 62-33.
 2. جمال‌زاده، محمد؛ غلامی، یونس؛ سیف، محمدحسن (1388)، «بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیئت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقای یادگیری سازمانی»، فصل‌نامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره2، صفحات 86-63.
 3. حاجی‌پور، بهمن؛ نظرپور، حامد (1389)، «اولویت‌بندی انواع فرهنگ سازمانی طبق مدل کوئین بر مبنای میزان اثرگذاری آن‌ها بر یادگیری سازمانی»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شمار اول، بهار و تابستان 1389، صفحات 201-181.
 4. شارع‌پور، محمود (1380)، کتاب بررسی مسائل اجتماعی ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، تهران. نشر آگه. چاپ اول.
 5. مارکوات، مایکل (1388)، مبانی سازمان یادگیرنده، مترجم مهدی ایران‌نژاد پاریزی، چاپ اول، تهران، نشر مدیران.
 6. مقیمی، سیدمحمد؛ حسن‌زاده، تورج (1389)، «اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، صفحات 143-123.
  1. Adler, P.S; Kwon, S. W (2002), “Social capital: Prospects for a new concept”, Academy of Management Review, 27 (1), 17–40.
  2. Coleman, J. S. (1990), Foundation of social theory, Cambridge, MA: Belknap, Harvard University Press.
  3. Fukuyama, F.(1997),”Social capital and the Modern Capitalist Economy: creating a high trust workplace”, Stern business magazine, 4(1).
  4. Hansen, M.T.;Mors, M.L.; Løvås, B. (2005), “Knowledge sharing in organizations: Multiple networks, multiple phases” Academy of Management Journal, 48 (5), 776–793.

11. Huber, G.P. (1991).”Organizational learning “The contributing processes and the literatures”, Organization Science, 2(1), 88-115.

12. Inkpen, A. C.; Tsang, E. W. K. (2005), “Social capital, networks, and knowledge transfer”, Academy of Management Review, 30(1), 146–165.

13. Nahapit, J.; S.Ghoshal (1998), “Social capital, intellectual capital and the organizational Advantage, Advantage”, Academy of Management Review, 23(2), 242-266.

14. Neefe (2001), Comparing Levels of Organizational Learning Maturity of Colleges and University Participating in Traditional and Non-Traditional (academic quality improvement project) accreditation processes.

15. Newberry, D.B. (2008), Organizational learning, leadership & culture”a study of program managers in hee department of defense, PhD dissertation in Capella university.

16. Putnam, R.D.; K.A.Goss (2002), Introduction, in Putnam, democracies in flux, The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford Univer.

 1. Rhodes Jo; Lok. (2008),”An integrative model of organizational learning and social capital on effective knowledge organizational performance”, Journal of workplace learning, 20(4),.245-258.
 2. Simon Land, Andreas Engelen; Malte Brettel (2012), “Top management's social capital and learning in new product development and its interaction with external uncertainties”, Industrial Marketing Management, 41, 521–530.
 3. Tsai, W.; Ghoshal, S. (1998), “Social capital and value creation: The role of intrafirm networks”, Academy of Management Journal, 41 (4), 464–476.
 4. Vera Bartsch, Mark Ebers; Indre, Maurer (2012), “Learning in project-based organizations: The role of project teams' social capital for overcoming barriers to learning”, International Journal of Project Management, 31, 239–251
 5. Yan Yu, Jin-Xing Hao, Xiao-Ying Dong and Mohamed Khalifa, (2013), “A multilevel model for effects of social capital and knowledge sharing in knowledge-intensive work teams”, International Journal of Information Management, 33, 780– 790.