بررسی وضعیت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در سازمان‌های اجرایی استان قم

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات مبتنی بر اعتماد میان مجموعه­های انسانی و سازمانی به عنوان منبعی ارزشمند اشاره دارد. این پژوهش با هدف بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ارزیابی آن، و بررسی تطبیقی وضعیت این مفهوم در بین سازمان‌های اجرایی استان قم (بخش کشاورزی) و تلاش برای ایجاد تصویری روشن از ابعاد این سرمایه مهم انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شاغل درسازمان جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه آن در استان قم است. ابزار پژوهش پرسشنامه است که روایی آن به روش روایی عاملی تأیید شد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آلفای معادل 909/0 نشان از پایایی خوب ابزار تحقیق است. آزمون فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون تی استیودنت انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد وضعیت همه مؤلفه‌های شناسایی‌شده، و به‌طورکلی، سرمایه اجتماعی در سازمان‌های مورد بررسی مطلوب و مساعد است.

کلیدواژه‌ها


  1. تاج‌بخش، کیان (1385)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، توسعه و دموکراسی، تهران، نشر شیرازه.
  2. حاجی‌پور، خلیل (1385). «برنامه‌ریزی محله– مبنا؛ رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 26، صفحات 46-37.
  3. رفیع‌پور، فرامرز (1377)، توسعه و تضاد، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

4. فاین، بن (1385)، سرمایه اجتماعی و نظریه‌های اجتماعی، ترجمه م.ک؛ تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  1. Adam, Frane; Roncevic, Borut (2003), “Social capital: recent debates and research trends”, Social science information, 42, 155-183.
  2. Aldridge, Stephen; Halpern, David; Fitz Patrick, Sarah (2002), Social capital: Adiscussion paper, London, Performance and innovation unit.
  3. Bankston, Carl; Zhou, Min (2002), “Social Capital as a process: the meaning and problems of a theoretical metaphor”, Sociological inquiry, 72, 285-317.
  4. Belliveau, Maura A.; O’Reilly,II, Charles A.; Wade, James B. (1996), “Social Capital at the Top: Effects of Social Similarity and Status on CEO Compensation”. The Academy of Management Journal, 39(6), 1568-1593.
  5. Boix, Carles; Posner, Daniel N. (1998), “Social Capital: explaining its origins and effects on government performance” British journal of political science, 28, 686- 694.

10. Brehm, John; Rahn, W. (1997), “Individual-level evidence for the causes and consequences of social capital”, American journal of political science, 41, 999-1023.

11. Brewer, Gene A (2003), “Building social capital civic Attitudes and behavior of public servants”, Journal of public administration research and theory, 13, 5-26.

12. Collier, Paul (1998), Social capital and property, World Bank.

13. Colmen , J (1998) Social capital and schools , The educational digest, Apr.Academic. research library.

14. Colmen, J. S.(1990), Foundations of social theory, Combridge, Harvard press.

15. Femke Verduin, Geert E.; Smid, Tim R.; Wind, Willem F. Scholte (2014), “In search of links between social capital, mental health and sociotherapy: A longitudinal study in Rwanda”, Social Science & Medicine, 121, 1-9.

16. Fukuyama, F (1995), Trust: the social virtues and the creation of prosperity, London, Hamish Hamilton.

17. Grootaer, Christian; Van Bastelaer, Thierry(2002), “Interdiction and overview”, In: The role of social capital in development” edited by Thierry Van Bastelaer, Combridge university press.

18. Isham, Jonathan; Kelly, Thomas; Ramaswamy, Sunder (2002), “Social capital and well-being in developing countries: an introduction” In: Social capital and economic development: well-being in developing countries, edited by sunder Ramaswamy Cheltenham, UK: Edward Elgar.

19. Krishna, Anirudh. (2007). “How Does Social Capital Grow? A Seven-Year Study of Villages in India”. The Journal of Politics, 69 (4), 941-956

20. Lezege, Emmanual; Pttison, Phillipa E (2001), “Social capital as social mechanisms and collective assets: the example of status action among colleagues” In: Social capital: theory and research, edited by Ronald Burt, New York, Aldin de Grayter. pp.185-208.

21. Portes, Alejandro; Sensenbrenner, Julia (1993), “Embeddedness and immigration: notes on the social determinants of economic action”, American journal of sociology, 98, 1320-1350.

22. Putnam, Robert D. (1995), “Bowling alone: America’s declining social capital”, Journal of Democracy, 6, 65-78.

23. Putnam, Robert D.; Goss, Kristin, A (2002), Introduction, in Putnam, Robert (ed), Democracies in Fluey, the Evolution of social capital in contemporary society, Oxford university press.

24. Szreter, Simon (2002), Social capital, the economy and education in historical perspective” in social capital: critical perspectives, Edited by tom schuller: Oxford university press. 56-77.

25.Wallis, Joe and Dollery, Brian. (2002). “Social Capital and Local Government Capacity”. Australian Journal of Public Administration, 61, Issue 3, 76–85.

26. Watson, George W.; Papamarcos , Steven D. (2002), “Social capital and organizational commitment”, Journal of business and psychology, 16, 537-552.

27. Woolcock, Michael; Narayan , Deepa (2000), “Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy”. The World Bank Research Observer, 15(2), 225-249.