بررسی رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و سرمایۀ اجتماعی سازمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، نوشهر، ایران

2 استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

هدف این تحقیق آن است که ضمن شناسایی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی سازمان، وضعیت رابطۀ این مؤلفه‌ها و مهارت ارتباطی مدیران را بررسی کند. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع هم‌بستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان سازمان‌های غیرانتفاعی شهرستان نور (243=N) بودند. 85 نفر از جامعه، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. همچنین برای گردآوری اطلاعات درزمینۀ مبانی نظری و شناسایی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی، از روش مطالعۀ کتابخانه‌ای و مصاحبه با استادان، خبرگان، صاحب‌نظران و مدیران جامعۀ موردمطالعه استفاده شد. سپس برای جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه استفاده شد. پنج مؤلفه برای سرمایۀ اجتماعی سازمان شناسایی شدند که عبارت‌اند از: اعتماد متقابل، شبکه‌ها و هنجارهای مشترک، تعاون و همکاری متقابل، انسجام و هم‌بستگی جمعی، همیاری و مشارکت داوطلبانه. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ آن بود که رابطۀ بین مهارت ارتباطی مدیران و سرمایۀ اجتماعی سازمان، مثبت و معنادار است. به‌علاوه، قوی‌ترین رابطه، بین مؤلفۀ اعتماد متقابل با مهارت ارتباطی و ضعیف‌ترین رابطه درخصوص مؤلفۀ شبکه‌ها و هنجارهای مشترک مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. آغاز، عسل و امیرخانی، طیبه و عبدالله پور، مونا (1390). بررسی ارتباط میان رهبری تحول آفرین و سرمایۀ اجتماعی، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، سال هجدهم-دوره جدید، شماره 47-1، صفحات 147-162
2. ازگلی، محمد (1383). رهبری استراتژیک چشم انداز. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
3. باستانی، سوسن و کمالی، افسانه و صالحی هیکویی، مریم (1387). سرمایۀ اجتماعی و اعتماد متقابل بین شخصی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال 16، شماره 61، 41-81
4. پاشاشریفی، حسن و نجفی‌زند، جعفر (1376). روشهای آماری در علوم رفتاری، تهران:انتشارات سخن
5. حق گویان، زلفا و سیدجوادین، سیدرضا و مشایخی، مریم و منتظری، عباس (1393). بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان قم، مدیریت سرمایۀ اجتماعی، دوره 1، شماره 1، صفحات 21-42
6. رضایی منش، بهروز و عادلی، راحیل و بهرامی، داود و زندی، فیروز (1391). رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایۀ اجتماعی در  کسب و کارهای کوچک، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 69، صفحات 151-170
7. زارعی متین، حسن و ملایی، مصطفی (1393). بررسی وضعیت مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی در سازمانهای اجرایی استان قم، مدیریت سرمایۀ اجتماعی، دوره 1، شماره 1، صفحات 119-137
8. زارعی متین، حسن و یوسف زاده، سعید (1390). تبیین شاخصهای مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، سال هجدهم-دوره جدید، شماره 47-2، صفحات 441-466
9. زره ساز، محمد (1391). تبیین پرسشها و چالشهای مرتبط با تولید سرمایۀ اجتماعی در کتابخانه های عمومی ایران، نشریه الکترونیکی شمسه(نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)، شماره 14و15، صفحات 1-14
10. فرحبد، فرزین و امیرعلوی، سیروس و نجف زاده، صدیقه (1390). جایگاه مدیریت تعارض و گشودگی ارتباط در ارتقای اعتماد کارکنان پرستاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیستم، شماره 79، صفحات 24-30
11. فرهنگی، علی اکبر (1382). ارتباطات انسانی، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
12. قاسمی، وحید و فائقی، سحر و امیر، آرمین (1392). سنجش سرمایۀ اجتماعی و سطح بندی آن در طبقات مختلف مناطق 14 گانه شهر اصفهان در سال 1390-91، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره سوم، صفحات 7-32
13. نوابخش، مهرداد و فیروزآبادی، آمنه (1391). انسجام اجتماعی شهری و عوامل مرتبط بر آن در شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 33-58
14. Anssi Smedlund (2008) The knowledge system of a firm: social capital for explicit, tacit and potential knowledge. Journal of Knowledge Management. Vol. 12, No. 1, 63-77
15. Burrt R. S (1992) Strutural holes: The Social Structur of Competition. Cambriddge, MA: Harvard University Press
16. Catherine A. Johnson (2012) How do public libraries create social capital?. Library & Information Science Research. Vol. 34, 52-62
17. Dong Liu and B. Bradford Brown (2014) Self-disclosure on Social Networking Sites, Positive Feedback, and Social Capital Among Chinese College Students. Computers in Human Behavior. Vol. 38, 213-219
18. Fattah Nazem and Susan Gheytasi (2014) Prediction of Social Capital Based on The Emotional Intelligence In Education Ministry. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. Vol. 4 (s4), 3309-3313
19. Flora, C.B. and J. L. Flora. (1996) The Past and Future: Social Contract, Social Policy and Social Capital. pp. 53-64 in Farm Foundation: Increasing Understanding of Public Problems and Policies
20. Fred, Stutzman. Jessica, Vitak. Nicole, B. Ellison. Rebecca, Gray and Cliff, Lampe (2012) Privacy in Interaction: Exploring Disclosure and Social Capital in Facebook. Association for the Advancement of Artificial Intelligence
21. Glalbraith, C.S. Rodriguez, C.L. Stiles, C.H (2007) Social capital as a club good. Journal of enterprising communities. Vol. 1, No. 1, 38-53.
22. Goleman D. (1999) Working With Emotional Intelligence. London: Bloomsbury Publishing PLC. 26-27
23. Jane, E. Dutton. Laura, Morgan Romerts and Jeffrey, Bednar (2010) Pathways for Positive Identitiy Construction at Work. Academy of management review. Vol. 35, No.2, 265-293
24. Janine Nahapiet and Sumantra Ghoshal (1998) Social Capital, intellectual Capital, and the organizational advantage. Academy of management review. Vol. 23, No.2, 242-266
25. Jan Royal (2012) Evaluating Human, Social and Cultural Capital in Nurse Education. Nurse Education Today. Vol. 32, 19-22
26. Javier Boyas and Leslie H. Wind (2010) Employment-based social capital, job stress, and employee burnout. Children & Youth Services Review 32.  380–388
27. Jayant, Venkatanathan. Evangelos, Karapanos. Vassilis, Kostakos and Jorge, Gonçalves (2008) A Network Science Approach to Modelling and Predicting Empathy. Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT)
28. Jayant, Venkatanathan. Evangelos, Karapanos. Vassilis, Kostakos and Jorge, Gonçalves (2012) Network, Personality and Social Capital. Evanston IL, USA
29. KennethNewton (2001) Trust, Social Capital, civil society, and democracy. International Political Science Review. Vol. 22, No. 2, 201-214
30. Kit Brooks and Fredrick Muyia Nafukho (2006) Human Resource Development,  Social Capital, Emotional Intelligence Any link to Productivity?. Journal of European Industrial Training. Vol. 30,  No. 2, 117-128
31. Lawrence Jacob Van De Valk (2008) Leadership Development and Social Capital: Is There a Relationship?. Journal of Leadership Education. Vol 7, 47-64
32. Michael Woolcock and Deepa Narayan (2000) Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy, World Bank Research Abserver. Vol. 15(2)
33. Nan Lin (2005) A Network Theory of Social Capital. Duke university. Electronic copy available at: pro-classic.com/ethnicgv/SN/SC/paper-final-041605.pdf
34. Paul s. Adler and Seok-Woo kwon (2002). Social capital: prospects for a new concept. Academy of Management Review. Vol. 27, No. 1, 17-40
35. Seyed Yahya, Seyed Danesh. Esmaeil, Malekakhlagh. Tayebeh, Taghavi and Mir Mohammad, Seyed Danesh (2012) The Relationship between Transformational Leadership and Social Capitals in Education Organization of Guilan Province. Journal of Basic and Applied Scientific Research. Vol. 2(4), 4153-4158
36. Vittorio Pelligra (2011)Empathy, Guilt-Aversion, and Patterns of Reciprocity. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics. Vol. 4, No. 3, 161–173