بررسی نقش انسجام گروهی در سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: بازیکنان حرفه ای فوتبال استان فارس)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی نقش انسجام گروهی در سرمایۀ اجتماعی بین ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع هم‌بستگی بود. جامعۀ آماری، ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال در استان فارس بودند که قرارداد داشتند. با توجه به اینکه جامعۀ آماری (78=N) این تحقیق به فوتبالیست‌های حرفه‌ای شیراز محدود بود، حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شده و از روش نمونه‌گیری سرشماری استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامه‌های انسجام گروهی (کارون) و سرمایۀ اجتماعی (ناهاپیت و گوشال) بود. برای پایایی پرسش‌نامه‌ها، در مطالعه‌ای مقدماتی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی به‌دست‌آمده برای سرمایۀ اجتماعی 89/0 و برای انسجام گروهی 86/0 بود. برای تأیید روایی پرسش‌نامه نیز از نظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب هم‌بستگی، رگرسیون و آنالیز واریانس) استفاده شد. نتایج با نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل شد و نشان داد بین سرمایۀ اجتماعی و انسجام گروهی و ابعاد آن، رابطۀ معناداری وجود دارد و انسجام گروهی، پیش‌بینی‌کنندۀ خوبی برای سرمایۀ اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدی، سید علی اکبر؛ فیض آبادی، حوریه (1390). بررسی ارتقاء سرمایۀ اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان.(نمونه ی موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران). مجله مدیریت دولتی، 3(6)، صص: 53-54.
 2. احمدی، علی اکبر؛ فراهانی، ابوالفضل؛بهمنی چوبستی، اکبر؛ شهبازی؛ مهدی(1391). نقش سرمایۀ اجتماعی بر بهبود مدیریت استعداد‌ها در سازمان تربیت بدنی. مجله مطالعات مدیریت ورزشی (13): 237-260.
 3. امیر خانی، طیبه؛ عارف نژاد محسن(1391). تحلیل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه روانشناختی بر سرمایۀ اجتماعی. فصلنامه علوم مدیریت ایران؛7(26): 89-112
 4. الوانی، مهدی؛ شیروانی، علیرضا (1385). .سرمایۀ اجتماعی، مفاهیم، نظزیه‌ها و کاربرد‌ها، اصفهان، انتشارات مانی ص 1.

 

 1. بختی، میلاد؛ ترابی، محسن؛ قلی پور، آرین(1390). رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایۀ اجتماعی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات بهبود مدیریت و تحول  21(66). صص: 25-46.
 2. جاریوس، مت(1390). روانشناسی ورزش. ترجمه نور علی وند خواجوی. انتشارات دستان
 3. حسین پور، داوود؛ آذر، مهدی (1390).  بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی ازنظر مدیران و کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. صص: 19-29
 4. خطیبی، امین؛ غرباوی، ایوب؛ بختیاری، محمد. 1390. بررسی ارتباط بین عدالت ادراک شده  با انسجام گروهی و موفقیت گروهی در گروه‌های لیگ برتری والیبال کشور. مجله پژوهش در علوم ورزشی (11): 57-72
 5. طالبی ناهید ، عبداللهی فاطمه(1391).  ارتباط بین رفتار رهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد گروه‌های والیبال لیگ برتر زنان ایران. مطالعات مدیریت ورزشی. (16) :78-63.
 6. فقیهی، ابوالحسن؛ فیضی، طاهره (1385). سرمایۀ اجتماعی: رویکردی نو در سازمان، فصلنامه دانش مدیریت سال، 19، شماره 72:  23-46
 7. -فوکویاما، فرانسیس(1379). پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمة غلامعباس توسلی، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان، .
 8. فیلد، جان(1377). سرمایۀ اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری، حسین رمضانی، چاب اول.تهران، انتشارات کویر، ص : 55.
 9. مرادی، محمدرضا؛ جعفری، اکرم؛ مرادی چالشتری، جواد(1390). رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی و عملکرد گروهی در گروه‌های لیگ برتر بسکتبال کشور، همایش ملی علم و بسکتبال، دانشگاه گیلان، رشت.

 

 1. Andrew, R (2010). Organizational social capital structure and performance. Human relations. 63(5) 583–608
 2. Carron AV, Brawley LR, Widmeyer WN (1998).  The measurement of cohesiveness in sport groups. In: Duda JL (Ed.) Advances in sport and exercise psychology measurement, Fitness Information Technology: Morgantown, WV: 213-26.
 3. Carron, A.V (1982). "Cohesiveness in sport groups: interpretations and considerations". J SPORT EXERCISE PSY.Vol. 4: 123-138.
 4. Carron, A.V., Colman M.M., Wheelar, J. & Stevens. D (2002).  “Cohesion and performance in sport J SPORT EXERCISE PSY, 24 :68-188.
 5. Collins.j and Durand-Bush. N (2010).  Enhancing the Cohesion and Performance of an Elite Curling Team through a Self-Regulation Intervention. International Journal of Sports Science & Coaching, Volume 5 · Number 3: 343-362-
 6. Francisco M. Leo, Pedro A. Sánchez-Migue2, David Sánchez-Oliva, Diana Amad1, Tomás García-Calvo (2013).  Analysis of Cohesion and Collective Efficacy Profiles for the Performance of Soccer Players. j of Hum Kinet. Volume 39: 221-229.
 7. Gil de Zuniga, H.,Jung, N., Valenzuela, S (2012). Social Medial use for News and individuals social capital, civic engagement and Political participation. Journal of computer-mediated communication. vol 17: 319- 336
 8. Harvey, j., Lévesque, m., Donnelly, p (2007).  Sport Volunteerism and Social Capital. SOCIOL SPORT J, vol, 24 : 206-223.
 9. .Huvila, l., Holmberg, k, e, s, and widen- wolff, G (2010).  Social capital in second life. online information review, vol, 34 (2): 295- 316.
 10. Kaplan, R, S., and David. P. Norton  (2007). Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomesBoston: Harvard Business Press.
 11. Krause D.R, & R.B. Hand field, & B.B, Tyler (2007).  "The relationships between supplier development, commitment, and social capital accumulation and performance improvement", J OPER MANAG, Vol. 25: 528_545.
 12. Nahapiet, J., & Ghoshal, S (1998).  "Social Capital, Intellectual Capital & theorganizational advantage", ACAD MANAGE REV, Vol. 23, NO. 2: 242_260.
 13. Putnam, R (1995). "Bowling Alone: America's Declining Social Capital." Jouranl of Demicracy. 6:65-78.
 14. Tajfel, H., Turner, J. C(1986). The social identity of intergroup behavior. In S- Worchel & W. G. Austin (Eds.). Psychology of Intergroup Relations, Chicago: Nelson Hall.: 7-24.
 15. Tobias, R (2013). The Role of Social Capital in the Explanation of Educational Success and Educational Inequalities. Irish Educational Studie. 32 (3) p335-354.