نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآورانة کارکنان، با تأکید بر نقش تاب‌آوری و توانمندسازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 مربی گروه مدیریت بازرگانی، مرکز پلدختر، دانشگاه آزاد اسلامی، پلدختر، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

امروزه بانک‌ها برای رویارویی با محیط پیرامون خود، نیازمند عملکرد نوآورانه می‌باشند. به همین سبب، باید بر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه توجهی ویژه داشته باشند. سرمایة اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه کارکنان است. بدین منظور، این پژوهش، ضمن بررسی نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآورانة کارکنان، نقش تاب‌آوری و توانمندسازی در تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بر عملکرد بررسی کرده است. جامعة آماری این پژوهش کلیة کارکنان ستادی بانک تجارت شهر تهران می‌باشند. برای انجام‌دادن این مطالعه نمونه­ای 196 نفری از کارکنان ستادی بانک تجارت شهر تهران به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع­آوری داده­ها پرسشنامة محقق‌ساخته به‌کار گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها به روش مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم­افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد، سرمایة اجتماعی بر تاب‌آوری، توانمندسازی و عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارد. همچنین، دو متغیر تاب‌آوری و توانمندسازی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مستقیم و معنادار می‌گذارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. احمدی، یعقوب و محمدی بلبان‌آبادی، اسعد (1392). بررسی ارتباط ابعاد سرمایة اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعة موردی: کارکنان گمرک استان کردستان). فصل‌نامة تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شمارة پیاپی 21، صفحات 178-153.
  2. حاتمی، سکینه و دستار، حسین (1391). تبیین نقش یادگیری در بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی. مجلة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شمارة 11، صفحات 54-27.
  3. حاجی کریمی، عباسعلی و فرجیان، مرجان (1387). مدیریت سرمایة انسانی، اجتماعی و عاطفی با رویکردی اثربخش در موفقیت شغلی: مطالعة موردی بانک ملت. نشریة مدیریت دولتی، دورة 1، شمارة 1، صفحات 66-51.
  4. حق رنجبر، فرخ، کاکاوند، علیرضا، برجعلی، احمد و برماس، حامد (1390). تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم‌توان ذهنی. فصل‌نامة سلامت و روان‌شناسی، دورة 1، شمارة 1، صفحات 187-177.
  5. رضائیان، علی (1390). تیم‌سازی در قرن بیست‌ویکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). چاپ سوم، تهران: سمت.
  6. رئوفی مرام، ناجی (1391). تأثیر سرمایة اجتماعی در توانمندسازی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی (مطالعة موردی: ادارة کل بندر و دریانوردی خرمشهر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد.
  7. شفیع‌زاده، رقیه (1391). رابطة تاب‌آوری با پنج عامل بزرگ شخصیت. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. سال 13، شمارة 3 (پیاپی 49)، صفحات102-95
  8. عینالی‌زاده، جمشید، فراهانی، حسین و جعفری، نسرین (1392). ارزیابی نقش سرمایة اجتماعی در کاهش اثرات سانحه زلزله در دهستان سجاسرود- شهرستان خدابنده. نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 14، شمارة 32، صفحات 115-93.
  9. مرادی، محمود، ولی­پور، محمدعلی، یاکیده، کیخسرو، صفردوست، عاطیه و عبداللهیان، فرزانه (1392). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان­ها (مطالعة موردی: شرکت‌های داروسازی و شرکت­های بیمة حاضر در بورس اوراق بهادار تهران). چشم­انداز مدیریت بازرگانی، دورة 46، شمارة 13، صفحات 102-79.
  10. نصر اصفهانی، علی، غضنفری، احمد و عامری‌نسب، سیامک (1392). رابطة بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان. دوفصل‌نامة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال 5، شمارة 1، صفحات  128-107.
  11. الوانی، سیدمهدی، ناطق، تهمینه و فراحی، محمدمهدی (1386). نقش سرمایة اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی. فصلنامة علوم مدیریت ایران، سال 2، شمارة 5، صفحات 70-35.
  12. Alshamri, A.A., Rasli,  A., Alnajem, M. & Arshad, A.Sh. (2014). An exploratory study on the relationship between organizational innovation and performance of non-profit organizations in Saudi Arabia.  Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129, 250-256
  13. Areekul, Ch., Ratana-Ubol, A. & Kimpee, P. (2015). Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society. Procedia-Social and Behavioral Sciences,191, 1613-1617.
  14. Armbruster, H., Bikfalvi, A., Kinkal, S. & Lay, G. (2008). Organizational innovation: The challenge of measuring non-technical innovation in large- scale surveys. Technovation, 28, 644-657.
  15. Barton, H. & Barton, L. (2011). Psychological empowerment and workplace learning: an empirical study of Saudi telecom company, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 42, 53-65.
   1. Byrne, B.M. (2010). Structural Equation Modeling with Amos: Basic concepts, applications, & programming. 2th edition, New York: Taylor & Francis Group.
   2. Campbell-sills, L., Cohen, Sh.L. & Stein, M.B. (2006). Relationship or resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44, 585-599.
   3. Camps, S. & Marques, P. (2014). Exploring how social capital facilitates innovation: The role of innovation enablers. Technological Forecasting and Social Change, 88, 325-348.
   4. Conner, M. & Davidson, J.R.T. (2003). Development of a new resilience scale: the Conner-Davidson Resilience Scale(CD_RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
   5. Declercq, D. & Belausteguigoitia. I. (2015). Intergenerational strategy involvement and family firms innovation pursuits: The critical roles of conflict management and social capital. Journal of family Business Strategy, 6,  178-189.
   6. Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, G.H., Martinussen, M., Aslaksen, P.M.  & Flaten, M.A. (2006). Resilience as a moderator of pain and stress. Psychosomatic Research, 61(2), 213-219.
   7. Gatignon, H., Tushman, M.L., Smith, W. & Anderson, P. (2002). A Structural Approach to Assessing innovation: construct development of innovation locus, type, and characteristics. Journal of Management Science, 48(9), 1103-1122.
    1. Hair, J.R., Joseph, F., Black, W.C. & Rolph, E. (2006). Multivariate data analysis. 7th edition, Available at: http://www.mediafire.com/?mkrzmjmmonn(accessed 1 December 2013).
    2. Huang, J.W. & Li, Y.H. (2009). The mediating effect of knowledge management on social interaction and innovation performance. International Journal of Manpower, 30(3), 285-301.
    3. Hung, R.Y.Y., Lien, B.Y.H., Yang, B., Wu, C.M. & Kue, Y.M. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high- tech industry. International Business Review, 20(2), 213-225
    4. Hurmelinna - Laukkanen, P., Sainio, L.M. & Jauhiainen, T. (2008). Appropriability regime for radical and incremental innovations. R&D Management, 38(3), 278-289.
    5.  Iturrioz, C., Aragon, C. & Narvaiza. L. (2015). How to foster shared innovation within SMES networks: Social capital and the role of intermediaries. European Management Journal, 33(2), 104-115.
    6. Jimenez, D. & Valle, R.S. (2011). Innovation, organizational Learning & Performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.
    7. Kaplan, H.B. (2002). Toward the understanding of resilience: A critical review of definitions and models. In M.D. Glantz & J.L. Johnson (eds), Resilience and development: Positive life adaptations, New York: Plenum.
    8. lamond, A.L., Depp, C.A., Allison, M., Langer, R., Reichstadt, J., Moore, D.J., Goldshan, Sh., Ganiats, T.G. & Jeste, D.V. (2009). Measurement and predictors of resilience among community – dwelling older women. Journal of Psychiatric Research, 43, 148-154.
    9. Lanfredi, M., Zoppei, S., Ferrari, C., Bonetto, C., Van Bortel, T., Thornicroft, G., Knifton, L., Quinn, N., Rossi, G. & Lasalvia, A. (2015). Self-stigma as a mediator between social capital and empowerment among people with major depressive disorder in Europe: The ASPEN study. European Psychiatry, 30(1), 58-64.
    10. Leana, C.R. & Pil, F.K. (2006). Social capital and organizational performance: Evidence from urban public schools. Organization Science, 17(3), 353-366.
    11. Luoh, H.F., Tsaur, Sh.H., & Tang, Y.Y. (2014). Empowering employee: job standardization and innovative behavior, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(7), 1110-1117.
    12. Mishra, B., & Bhaskar, A. (2010). Empowerment: a necessary attribute of a learning organization?. Organizations and Markets in Emerging Economies, (2/2), 48-70.
    13. Mishra, A. & Spreitzer, B. (1997). Gretchen, survivor responses to downsizing: themitigating effect of trust and empowerment, Southern California Studies Center.
    14. Naranjo-Gil, D. (2009). The influence of environmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations. Technovation, 29, 18-81.
    15. Resnick, B. (2010). The relationship between resilience and motivation. In Rensick, B., Gwyther, L.P. & Roberto, K.A. (Eds), Resilience in aging: Concepts, research and outcomes, 199-215.
    16. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations. The Free Press, New York
    17. Sanchez-Famoso, V., Maseda, A. & Iturralde, T. (2014). The role of internal social capital in organizational innovation. An empirical study of family firms. European Management Journal, 32(6), 950-962.
    18. Skerlavaj, M., Song, J.H. & Youngmin, L. (2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in south Korean firms. Expert systems with applications, 37, 6390-6403.
    19. Stokke, H. (2008). Productivity growth and organizational learning. Review of Development Economics, 12(4), 764-778.
    20. Turkina, E., Thi, M. & Thai, Th. (2013). Social capital, networks, trust and immigrant entrepreneurship: a cross-country analysis. Journal of Enterprising communities, 7(2), 108-124.
    21. Wu, C.M. & Lien, B.Y.H. (2009). The role of social capital and organizational Learning in Promoting innovation Performance, International Journal of Information Systems and Change Management, 4(2), 171-186.
    22. Yang, S.B. & Choi, S. (2009). Employee empowerment and team performance: Autonomy, responsibility, information, and creativity. Team Performance Management: An International Journal, 15(6), 289 – 301.
    23. Yoon, H., Yun, S., Lee, J. & Phillips, F. (2015). Entrepreneurship in East Asian Regional innovation systems: role of social capital. Technological Forecasting & Social Change, 3, 1-13.
    24.