سنجش تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات با تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی با رویکرد تئوری مجموعه‌‌های راف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در واقع، هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات با درنظرگرفتن تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی با رویکرد تئوری مجموعه‌های راف است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و جامعة آماری آن، شامل همة کارکنان شرکت مخابرات است که با رجوع به جدول مورگان، حجم نمونه 242 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها ابزار پرسشنامه با 20 گویه که روایی و پایایی آن تأیید شده است، به‌کار گرفته شد. در این تحقیق، میزان تعهد سازمانی با به‌کارگیری ابعاد سرمایة اجتماعی شامل سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی بررسی شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تئوری مجموعه‌های راف به‌کار گرفته شد. بدین منظور پس از تشکیل جدول‌های تصمیم استاندارد‌شده، موارد سازگار و ناسازگار مشخص شد و پس از آن، جدول‌های  تقلیل تشکیل شد. در نهایت، نتایج به‌طور کلی نشان داد ابعاد سرمایة اجتماعی باعث افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الوانی، سید مهدی و شیروانی، علیرضا (1388). سرمایة اجتماعی اصل محور توسعه. ماهنامة تدبیر، شمارة 147صفحات 22-16.
بهارلو، علی‌عسکر (1387). شناسایی رابطة سرمایۀ اجتماعی کارکنان با تعهد سازمانی. پایان­نامة کارشناسی ارشد، رشتة مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
حضوری، محمدجواد و صالحی، علی (1391). ارتقای تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران: بررسی و تبیین نقش اجزای سرمایة روان‌شناختی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شمارة 2، صفحات 22-1.
خورشید، صدیقه (1391). مطالعة تأثیر سرمایة اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان (بررسی موردی بانک‌های دولتی شهر تهران). نشریة فرایند مدیریت توسعه، شمارة 1، صفحات 147-115.
رحمانی، تیمور، امیری، میثم و عباسی‌نژاد، حسین (1386). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران (مطالعة موردی: استان‌های کشور با روش اقتصادسنجی فضایی). فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی، شمارة 2، صفحات 30-1.
زهدی، امین (1392). بررسی تأثیر تعهد حرفه‌ای بر ابعاد تعهد سازمانی کارکنان بانک قوامین استان خراسان رضوی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، دانشکدة علوم انسانی.
ساروقی، احمد (1375). تعهد سازمانی و رابطة آن با تمایل به ترک خدمت. فصل‌نامة مدیریت دولتی، شمارة 35، صفحات 73-65.
شریفیان ثانی، مریم (1380). سرمایة اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری. فصل‌نامة علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، شمارة 2، صفحات 18-5.
علمی، زهرا، شارع‌پور، محمود و حسینی، امیرحسین (1384). سرمایة اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد. مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 71، صفحات 296-239.
فیلد، جان (1386). سرمایة اجتماعی. ترجمة غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: انتشارات کویر.
فراهانی، نیکچه (1385). سرمایة اجتماعی. مجلة جامعه‌شناسی ایرانیان، دورة 6، شمارة 1، صفحات 47-35.
قاسمی، فرزانه (1392). بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت بیمه، مورد مطالعاتی: شرکت‌های بیمة خصوصی خراسان جنوبی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، دانشکدة علوم انسانی.
ندایی، عسکر (1393). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر تعهد سازمانی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا.
Angle, H.L. & Perry, J.L. (1981). An empirical assessment of    organizational commitment and organizational effectiveness. Administration Science Quarterly, 26)1(, 1–14.
Arabani, M. & Amani, B. (2007).  Evaluating of the parameters affecting urban Trip-Generation. Iranian Journal of Science & Technology, 31)5(, 547-560.
Beugré, C.D. (2009). Exploring the neural basis of fairness: A model of neuro-organizational justice. Journal Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110)2(, 129–139.
Chou, Y.K. (2006). Three simple models of social capital and economic growth. The Journal of Socio-Economics, 35)5(, 889–912.
Cichy, R., Jaj, C.H. & Kim, S. (2009). The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leader. International Journal of Hospitality Management, 28)1(, 53–62.
Leona, C.R. & Van Buren, H.J. (2000). Organizational social and employment practices. Academy of Management Review, 24(3), 538-555.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (2002). Social Capital, Intellectual Capital, and the organizational advantage.  Academy of Management Review,  23)2(, 242-266.
Ogada, R. (2013). The influence of social capital on career success for staff of the county, government of Mombasa. Doctoral dissertation, Nairobi, Kenya, University of Nairobi.                                                                            
Pawlak, Z. (1999). Rough classification. International Journal of Man Machine Studies, 51(2), 369 -383.
Shojaei Far, H. (2006). The relationship between job satisfaction and organizational commitment of their faculty director at the University of Mashhad. Master’s thesis, University of Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad.
Tymon, W.G.  & Stumpf, S.A. (2003). Social capital in the success of knowledge workers Career. Development International, 8(1), 12-20.