تجاری سازی پژوهش های بین‌رشته ای، با تأکید بر بسترسازی توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاه ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکدة مدیریت و کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، نوشهر، ایران

چکیده

هدف از این مقاله، طراحی الگوی تجاری‌سازی پژوهش­های بین‌رشته­ای، یا به‌عبارتی تجاری­سازی فناوری­های نرم، همراه با تجاری‌سازی فناوری­های سخت با هدف توسعة سرمایة اجتماعی بین دانشگاهیان و پژوهشگران است. پژوهش حاضر مطالعه‌ای آمیخته است که در بخش کیفی، خبرگان علوم انسانی و علوم فنی – مهندسی به روش نمونه­گیری هدفمند از نوع سهمیه­ای در فرایند مصاحبه شرکت داده شدند. در بخش کمی تحقیق، با حجم جامعة 420 نفر، 201 نفر به‌عنوان نمونه مشارکت کردند که داده‌ها در این بخش با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­های کمی تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی اجرا شد. نتایج نشان می‌دهد هشت عامل در تجاری­سازی پژوهش­های بین‌رشته­ای با هدف توسعة سرمایة اجتماعی­­ اثرگذار است که نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد، بعد ایجاد مراکز رشد بین‌رشته­ای دانشگاهی، با ضریب استاندارد 51/0 و بعد حمایت از فناوری­های نرم در پژوهش­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی­، با ضریب استاندارد 46/0 و بعد تقویت شبکه­های اجتماعی بین استادان و دانشجویان در پژوهش­های بین‌رشته­ای­، با ضریب استاندارد 45/0، به‌ترتیب بیشترین سهم را در تجاری‎سازی پژوهش­های بین‌رشته­ای­ با هدف توسعة سرمایة اجتماعی در بین دانشگاهیان و پژوهشگران دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. الوانی، سیدمهدی و سیدنقوی، میرعلی (1381). سرمایة اجتماعی؛ مفاهیم و نظریه­ها­. فصل‌نامة مطالعات مدیریت­، شماره­های 33 و 34­، صفحات 26- 3.
 2. پورعزت، علی‌اصغر و حیدری، الهام (1390). شناسایی و دسته­بندی چالش­ها و موانع تجاری‌سازی دانش با استفاده از روش کیو. فصل‌نامة سیاست علم و فناوری، دورة 4، شمارة 1، صفحات 62-49.
 3. جاهد، حسینعلی، آراسته، حمیدرضا و جعفری، پریوش (1390). تعیین و تبیین عوامل فردی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی. فصل‌نامة سیاست علم و فناوری، سال 4، شمارة 1، 17-1.
 4. جلالی، رستم (1391). نمونه­گیری در پژوهش­های کیفی، مجلة تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال 1، شمارة 4، صفحات 320-310.
 5. ربیعی، علی و صادق‌زاده، حکیمه (1392). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با کارآفرینی. فصل‌نامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 22­، شمارة 42­، صفحات 13-1.
 6. عباسی اسفنجانی، حسین و دهکردی فروزنده، لطف­الله (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین­کننده در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه‌شاخگی. فصل‌نامة سیاست علم و فناوری، سال 6، شمارة 4، صفحات 46-33.
 7. عنایتی، ترانه و عالی‌پور، علیرضا (1393). پیشنهاد مدل مراکز رشد زایشی علوم انسانی دانشگاهی، حرکت به سمت دانشگاه­های نسل چهارم. فصل‌نامة رشد فناوری، دورة 10، شمارة 39، 28-20.
 8. عالی‌پور، علیرضا، و عنایتی، ترانه (1395). طراحی مدل شرکت­های زایشی پژوهشی با هدف توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاه­ها. مجلة مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 3 ،شمارة 1، صفحات 21-1.
 9. محمدپور، بختیار، رحیمیان، حمید­، عباس­پور و عباس­، دلاور، علی (1391). بازشناسی چالش‌های فراروی تجاری‌سازی پژوهش­های مدیریت آموزشی با ارائة نظریة زمینه­ای. فصل‌نامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دورة 3، شمارة 3، صفحات 26-1.

 

Weckowska, D.M. (2015). Learning in university technology transfer offices: transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research. Technovation, 41 & 42, 62–74.

 

 1. Farhan J., Kamariah I. & Nasir, M.­ (2015). A review of commercialization tools: university incubators and technology parks. International Journal of Economics and Financial, 5(1),: 223-228.

 

 1. Lynch, J. (2006). It’s not easy being interdisciplinary. International Journal of Epidemiology, 35, 1119–1122.

 

 

 1. National Academy of Sciences (2005). National Academy of Engineering, & Institute of Medicine, Facilitating interdisciplinary research. Washington DC: National Academies Press.

 

 

 1. Norain, I., Mohd, J., Mohd, N. & Safiah, S. (2015). A Framework for a Successful Research Products Commercialisation: A Case of Malaysian Academic Researchers. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, ­195­, 283 – 292.

 

 1. Park, C.M. & Shin, D.C. (2005). Social capital and democratic citizenship: The case of South Korea. Japanese Journal of Political Science, 6(1), 63-85.

 

 1. Shane, S. (2004). Academic entrepreneurship. University Spinoffs and Wealth Creation, Massachussetts: Edward Elgar.

 

 1. Timmons, J. (2003). New venture creation. Boston: Home Wood published

 

 1. Zhouying, J. (2005). Global technological change from hard technology to soft technology. First Published, UK: Intellect Books