عوامل مؤثربر سرمایۀ اجتماعی زنان، در نظام‌های چندکشتی و رعیتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی زنان در نظام­های چندکشتی و رعیتی است. جامعة آماری پژوهش شامل740 نفر از زنان بخش فیروزان نهاوند (استان همدان) بودند که براساس شاخص کفایت نمونة بارتلت 254 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین مؤلفه­های سرمایة اجتماعی در هر دو نظام وجود دارد. با توجه به تست لون (کمتر از 05/0) و برابری واریانس­ها، میزان مؤلفه­های احساس امنیت و اعتماد، بهادادن به زندگی و ظرفیت پذیرش تفاوت‏ها بین زنان در نظام­های خانوادگی چندکشتی بیشتر است. در مقابل، مؤلفه­های دوستی و روابط خانوادگی، پیوندهای همسایگی، مشارکت در اجتماعات محلی و عمل­گرایی در بافت اجتماعی بین زنان در نظام کشت رعیتی بیشتر است. علاوه بر این، نتایج تحلیل مسیر گویای آن است که 61/0 درصد از تغییرات سرمایة اجتماعی را متغیرهایی مانند سابقة کار، تحصیلات، درآمد، رسانه­های انبوهی و مالکیت زمین می­تواند تبیین کند که میزان تحصیلات و رسانه‌های انبوهی بیشترین اثر را بر افزایش سرمایة اجتماعی بین زنان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آگهی، حسین (1384). نقش تعاونی‏ها در بهبود موفقیت زنان در فرایند توسعه. مجموعه مقالات، منتخب نخستین کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، قسمت اول (الف- ش)، (صفحات 64-51)، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
اسدی، علی، و نادری مهدیی، کریم (1388). کشاورزی پایدار. چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‏نور.
تودارو، مایکل (1368). توسعة اقتصادی در جهان سوم. ترجمة غلام­علی فرجادی، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی.
لامعی­هروانی، جواد، و نصرتی، سهیل (1383). کشت مخلوط تأخیری سیر و لوبیا. زنجان: انتشارات ادارة برنامه­ریزی رسانه­های ترویجی استان زنجان.
مظاهری، داود (1377). زراعت مخلوط. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
 Alonge, J. A. (2002). Traditional institutions, social capital, and multi-institutional partnerships for agricultural development: implications for anew extension paradigm. AIAEE. Proceedings of the 18th Annual Conference, Durban, South Africa, p, 8-11.
Brehm, H., & Rahn, W. (1997). Individual level evidence for the cause and consequences of social capital. American Journal of Political Science, 41(3), 999-1023.
Blanchard, A., & Horan, T. (2000). Virtual communities and social capital. Social dimensions of information technology: issues for the new millennium. Hershey, PA, USA, Idea Group Publishing.
Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, Ch. C. (2001). Organizational research: determining appropriate sample size in survey research. Journal Information Technology, Learning, and Performance, 19(1), 43-50.
Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital in Handbook of theory and research for the sociology of education. ed. JG. Richardson, New york: Greanwood, (pp.241-258).
Chinying, L. J. (2006). Social context and social capital enablers of knowledge integration. Journal of Knowledge Management, 10(3), 89-105.
Coleman, J .(1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
Lin, N. (2001). Building a Network Theory of social capital. Connections, 22(1), 28-51.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in fire communities.Journal of Applied Behavioral science, 36, 23-42.
Offe, C., & Fuchs, S. (2002). A decline of social capital? The German case. Published in Putnam, Robert D., Democracy in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, New York: Oxford University Press.
Paldam, M. (2000). Social capital: one or many? Definition and measurement. Journal of Economic surveys, 14(5), 629–653.
Portes, A. (1998). Social capital: its organs and applications in modern sociology. Annual Revive of Sociology, 24(1), 1-24.
Putnam, R. (2000). The prosperous community: social capital and public life. The American Prospect, 4(13), 35-42.