سرمایۀ اخلاقی مولد سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ایدئولوژی حاضر پارادایم اقتصادی نئوکلاسیک به دنبال منافع خود و ازبین‌بردن مبنای اخلاقی است و پیامد آن، جامعة با فضیلت اخلاقی پایین است. اندیشة ناب متکی بر شناخت سرمایه­های انسانی حکم به «انجام‌دادن کار درست» می­کند، نه آنکه فقط «کار را درست انجام دهد». انجام‌دادن کار درست فقط با مدیریت ارزش­های اخلاقی به‌وسیلة انسان به­عنوان اشرف مخلوقات هستی امکان­پذیر است. از این ‌رو، ضرورت توجه به مفهوم سرمایة اخلاقی برای ایجاد ارزش­هایی فراتر از مأموریت­ها و ارزش­های موجود، دوچندان می­‌شود. حداکثرکردن فضیلت اخلاقی فراتر از هر شکل دیگری از سازمان و ایجاد ارزش در سازمان، فراتر از مأموریت‌ها و ارزش­های تعریف‌شده، می‌تواند از نتایج به‌کارگیری سرمایة اخلاقی در سازمان­ها باشد که لزوم توجه به آن را ضروری می­نماید. در نوشتار حاضر با هدف شناسایی سرمایة اخلاقی، دیدگاه­های مختلف در این زمینه بررسی و مطرح ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. خداویسی، حسن، و عزتی شورگلی، احمد (1394). اﺧﻼق در نظام‌های اﻗﺘﺼﺎدی سرمایه‌داری، ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و اﺳﻼم. فصل‌نامة علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شمارة 93، صفحات 120-12.
 2. خزائی، زهرا (1384). قدیسان اخلاقی. فصل‌نامة علمی پژوهشی دانشگاه قم، دورة 6، شمارة 4، صفحات 166-144.
 3. دهشیار، حسین (1385). حقوق طبیعی: در دو اعلامیه در دوسوی آتلانتیک. سیاسی اقتصادی، شماره‌های223 تا 224، صفحات 89-82.
 4. شادنوش، نصرت‌الله، و قدمی، محسن (1390). بهبود اثربخشی سرمایه­­های انسانی با تمرکز بر مدیریت ارزش­های اخلاقی. فصل‌نامة اخلاق پزشکی، دورة 5، شمارة 16، صفحات 175-163.
 5. گل­پرور، محسن، مصاحبی، محمدرضا، عابدینی، حسن، ادیبی، زهرا، و عبدلی، فهیمه (1394). ساخت و اعتباریابی مقیاس سرمایة معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان. فصل‌نامة اندازه­گیری تربیتی، دورة 6، شمارة 19، صفحات 145-125.
 6. نیک‌خواه فرخانی، زهرا، رحیم‌نیا، فریبرز، کاظمی، مصطفی، و شیرازی، علی (۱۳۹۳). واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دورة 3، شمارة 4، صفحات ۳76-۳63.
 7. واحدیان عظیمی، امیر، و رحیمی، ابوالفضل (1391). تبیین مفهوم معنویت: تحلیل محتوای قراردادی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دورة 2، شمارة 1، صفحات 20-11.
  1. Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review,27(1), 17-40.
  2. Alter, K. (2007). Social enterprise typology. Virtue Ventures LLC, 12, 1-124.‏
  3. Arjoon S. (2000). Virtue theory as a dynamic theory of business. Journal of Business Ethics, 28(2), 159-178.
  4. Ayios, A., Jeurissen, R., & Spence, L. (2010). Social capital: a review from an ethics perspective. Brunel University,
  5. Bertland, A. (2009). Virtue ethics in business and the capabilities approach. Journal of Business Ethics, 84, 25-32.
  6. Betta, M. (2016). Ethic mentality-Ethics in capitalist economy, business, and society, Vol. 45, Springer.
  7. Beverley, W., Lesa, W., & Patricia, D. (2010). Ethical capital: “What’s a poor man got to leave?”. Sociology of Health & Illness, 32, 880–897.
  8. Bourdieu, P. (1989). Social space and symbolic power. Sociological Theory, 7(1), 14-25.
  9. Bourdieu, P. (2011). The forms of capital. Cultural theory: An anthology, 81-93.‏
  10. Bull, M., Ridley-Duff, R., Foster, D., & Seanor, P. (2008). Seeing social enterprise through the theoretical conceptualization of ethical capital.‏
  11. Bull, M., Ridley-Duff, R., Foster, D., & Seanor, P. (2010). Conceptualizing ethical capital in social enterprise. Social Enterprise Journal, 6(3), 250-264.‏
  12. Collins, D. (1997). The ethical superiority and inevitability of participatory management as an organizational system. Organization Science, 8(5), 489-507.
  13. Field, J. (2003). Social capital. London: Routledge.
  14. Fine, B. (2002). Social capital versus social theory: Political economy and social science at the turn of the millennium, London: Routledge.
  15. Frith, L. (2014). Social enterprises, health-care provision and ethical capital. Social Enterprise Journal, 10(2), 105-120.‏
  16. Gupta, A. K., Sinha, R., Koradia, D., Patel, R., Parmar, M., Rohit, P., & Chandan, A. (2003). Mobilizing grassroots’ technological innovations and traditional knowledge, values and institutions: articulating social and ethical capital. Futures, 35(9), 975-987.
  17. Heidari, H., & Rostami, F. (2012). Survey of relationship between social capital and organization entrepreneurship (Case study: Agricultural organization of Sonqhur County). Annals of Biological Research, 3(7), 3192-3199.
  18.  Hemingway, P., & Brereton, N. (2009). What is a systematic review. What is.
  19. Khosravi, R., Hodshire, C. W., & Lotfi, S. (2014). Social Capital and Suicide: social workers' obligation toward contemporary suicide prevention. International Journal of Humanities and Social Science, 4(4), 83-91.
  20. Liu, A. (2007). Measuring Spiritual Capital as a latent variable. Lecture. Pasadena: The Research Methods Institute, 1-14.
  21. McLaughlin, B. P. (2006). Supereminence. Encyclopedia of Cognitive Science.
  22. Ogada, R. (2013). The influence of social capital on career success for staff of the county, government of Mombasa, Doctoral dissertation, Nairobi, Kenya, University of Nairobi.
  23. Raile, E. D. (2013). Building ethical capital: Perceptions of ethical climate in the public sector. Public Administration Review, 73(2), 253-262.‏
  24. Ramezanpour, S., Amiriyan, S., & Shirazi, A. N. M. (2014). Investigation of the relationship between entrepreneurial opportunity recognition and entrepreneurial capitals. International Journal of Asian Social Science, 4(5), 598-613.
  25. Ridley-Duff, R., Seanor, P., & Bull, M. (2011). Social and ethical capital.‏
  26. Siegler, V. (2014). Measuring social capital. London: Office for National Statistics.
  27. Veismoradi, A., Akbari, P., & Rostami, R. (2014). A study on the effect of social capital on learning organization: A case study of Jihad Agriculture Organization of Kermanshah, Iran, Management Science Letters, 2, 2909-2916.
  28. Wagner-Tsukamoto, S. (2007). Moral agency, profits and the firm: Economic revisions to the Friedman theorem. Journal of Business Ethics, 70(2), 209-220.