بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری سازمانی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی‏ های دوگانۀ مدیریت دانش

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناسی‌‌ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

 در دنیای رقابتی و دانشی کنونی، بقای شرکت‌ها مستلزم توجه ویژه به نوآوری است. سرمایة اجتماعی مفهومی زیربنایی در درک نوآوری، خلاقیت و پویایی‏های سازمان به شمار می‌آید. بر این اساس، این تحقیق تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی استراتژی‏های دوگانة مدیریت دانش را بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوة اجرا، توصیفی- همبستگی است که در آن ابزار پرسشنامه برای جمع‏آوری داده‏ها به‌کار گرفته شد. جامعة آماری، شامل 112 نفر از کارکنان شرکت توزیع برق قم است که براساس جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی، 87 نفر انتخاب شدند. داده‌های گردآوری‌شده توسط نرم‌افزار warpPLS تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی بر نوآوری سازمانی و استراتژی‏های دوگانة مدیریت دانش و استراتژی‏های دوگانة مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنادار می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. استاک، روح‏الله، و عبدالملکی، جمال (1393). بررسی و تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 1، شمارة 1، صفحات 20-1.

2. پسند، محمدرضا، و فقیهی، ابوالحسن (1392). ارائة مدل مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال 4، شمارة 15، بهار 92.

3. حمیدی‏زاده، علی، شهید‏زاده، فریبا، و موحدی‏فر، عرفان (1393). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: ادارة کل مخابرات شهرستان قم). مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 1، شمارة 2، صفحات 223-203.

 

                                                                                                  

4. Baker, G., Hoshi, T., & Itoh, H. (2008). Organizational innovation and corporate performance.

 

5. Bolisani, E., & Scarso, E. (2015). Strategic planning approaches to knowledge management: a taxonomy. VINE, 45(4), 495-508.

 

6. Chen, M. H., Chang, Y. C., & Hung, S. C. (2008). Social capital and creativity in R&D project teams. R&D Management, 38(1), 21-34.

 

7. Choi, B., & Lee, H. (2003). An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate performance. Information & Management, 40(5), 403-417.

8. Crespell, P., & Hansen, E. (2007). Fostering a culture for innovativeness in the forest products industry. Forest Business Solutions Research Brief, 5(3).

 

9. Cuevas‐Rodríguez, G., Cabello‐Medina, C., & Carmona‐Lavado, A. (2014). Internal and external social capital for radical product innovation: Do they always work well together?. British Journal of Management, 25(2), 266-284.

 

10. Filieri, R., & Alguezaui, S. (2014). Structural social capital and innovation. Is knowledge transfer the missing link?. Journal of Knowledge Management, 18(4), 728-757.

 

11. Gumusluoglu, L., & Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62(4), 461-473.

 

12. Hemphälä, J., & Magnusson, M. (2012). Networks for innovation–but what networks and what innovation?. Creativity and Innovation Management, 21(1), 3-16.

 

13.Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of business research, 64(4), 408-417.

 

14. Lee, L. L. (2005). Schemes and tools for social capital measurement as a proxy for intellectual capital measures. KM tools and techniques: practitioners and experts evaluate KM solutions/Ed. M. Rao. Elsevier Butterworth-Heinemann, 123.

 

15. Li, Y. H., & Huang, J. W. (2012). Ambidexterity's mediating impact on product development proficiency and new product performance. Industrial Marketing Management, 41(7), 1125-1132.

 

16. Li, Y. H., & Huang, J. W. (2012). Ambidexterity's mediating impact on product development proficiency and new product performance. Industrial Marketing Management, 41(7), 1125-1132.

 

17. Martínez-Pérez, Á., Martínez-Pérez, Á., García-Villaverde, P. M., García-Villaverde, P. M., Elche, D., & Elche, D. (2016). The mediating effect of ambidextrous knowledge strategy between social capital and innovation of cultural tourism clusters firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(7), 1484-1507.

 

18. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.

 

19. Ng, A. H. H., Yip, M. W., Binti Din, S., & Bakar, N. A. (2012). Integrated knowledge management strategy: a preliminary literature review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 57, 209-214.

 

20. Oluikpe, P. (2012). Developing a corporate knowledge management strategy. Journal of Knowledge Management, 16(6), 862-878.

 

21. Pai, D. C. (2005). Knowledge strategies in Taiwan’s IC design firms. Journal of American Academy of Business, 7(2), 73-77.

22. Prokopenko,Joseph .(2002). Human capital and knowledge management strategies and their performance measures. Forum on development of Npos. p.8-9.

23. Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.

 

24. Revilla, E., Prieto, I. M., & Prado, B. R. (2010). Knowledge strategy: Its relationship to environmental dynamism and complexity in product development. Knowledge and Process Management, 17(1), 36-47.

 

25. Riedl, B. C., Hainzlmaier, A., & Picot, A. (2013). Social network structure's influence on organizational ambidexterity. In System Sciences (HICSS), 2013 46th Hawaii International Conference on (pp.759-770). IEEE.

 

26. Terry Kim, T., Lee, G., Paek, S., & Lee, S. (2013). Social capital,  knowledge sharing and organizational performance: what structural relationship do they have in hotels?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(5), 683-704.

 

27. Trivella, L., & Dimitrios, N. K. (2015). Knowledge management strategy   within the higher education. The case of Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 488-495.

 

28. Yousif Al-Hakim, L. A., & Hassan, S. (2013). Knowledge management strategies, innovation, and organizational performance: An empirical study of the Iraqi MTS. Journal of Advances in Management Research, 10(1), 58-71.

 

29. Zack, M. (2002). Developing a knowledge strategy. The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge. Oxford University Press.

 

30. Zheng, W. (2008). A social capital perspective of innovation from individuals to nations: Where is empirical literature directing us?. International Journal of Management Reviews, 10(4), 1-39.