رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با پیشگیری از جرم (مورد مطالعه: شهرستان ملارد)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد تهران ‌جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با پیشگیری از جرم در شهرستان ملارد انجام گرفته است. در قلمرو این تحقیق، یک نگرش، دیدگاهی مضیق که تقابل و تلاقی سرمایة اجتماعی با رویکردهای رسمی را تفسیر کرده، و نگرشی دیگر، تعامل انگاره‌های سرمایة اجتماعی با نگرش‌های اجتماع‌محور در آینة رشدمداری را دنبال می‌کند. در این زمینه، نگارنده در صدد است این مهم را بررسی کند آیا بین پیشگیری از جرم و سرمایة اجتماعی در پرتو دیدگاه دوم ارتباط وجود دارد. بنابراین، مطالعة حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. به‌منظور انجام‌دادن پژوهش، 382 نفر به صورت تصادفی، به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها دو شیوة آمار توصیفى و آمار استنباطی به‌کار گرفته شده است. نتایج نشــان داد رابطة مستقیم بین سرمایة اجتماعی در شاکلة تقویت نهاد‌های مردمی و مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. آقاعلیان دستجردی، زهرا (1392). تأثیر سرمایة اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه کاشان.
2. تاجبخش، کیان (1384). سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. با همکاری افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.
3. حر عاملی، محمد بن حسن (1416). وسایل الشیعه. محقق: حسینی جلالی، محمدرضا محقق، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاءالتراث.
4. حیدرنژاد، کیوان، و زینالی، حامد (1395). توسعة شهری و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری. کنفرانس بین‌المللی هنر، معماری و کاربردها.
5. شهری، غلامرضا، تحصیلدوست، فریدون، گودرزی، حمیدرضا، صمدی اهری، محمدهاشم، و رحیمی اصفهانی، عباسعلی (1388). مجموعة تنقیح‌شدة قوانین و مقررات حقوقی. تهران: انتشارات روزنامة رسمی.
6. فیلد، جان (1385). سرمایة اجتماعی. ترجمة جلال متقی، تهران: مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
7. کاوه، محمد (1391). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی. جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
8. کریمی نورالدین‌وند، معصومه (1390). نقش سرمایة اجتماعی در پیشگیری از جرم. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
9. کلمن، جیمز سمیوئل (1390). بنیادهای نظریة اجتماعی. ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
10. مداح، مجید، و شریفی، نوید (1390). تحلیل رابطة سرمایة اجتماعی و جرم. فصل‌نامة نظم و امنیت انتظامی، دورة 3، شمارة 3، صفحات 155-133.
11. مظلومان، رضا (1390). جامعه، جرم، مجازات و هدف، نوع و خصائص کیفرها. برگرفته از www.LawGostar.com.
12. نجفی توانا، علی (1385). نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان. تهران: نشر آموزش و سنجش.
13. نوری‌پور، مهدی، و نوری ، مرتضی (1391)، تحلیل نقش سرمایة اجتماعی در مشارکت آب بران شبکة آبیار و زهکش دشت لیشتر. فصل‌نامة علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دورة 8 ، شمارة 1، صفحات 71-53.
14. هوارد، جان (1383). پیشگیری از جرم از طریق توسعة اجتماعی. ترجمة حسین غلامی، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، شمارة 11 ، صفحات 158-131.
15. ولد، جرج، برنارد، توماس، و اسنیپس، جفری (1388). جرم‌شناسی نظری. ترجمة علی شجاعی، چاپ سوم، تهران: سمت.
16. Ahmadreza, R. (2013). Participation for crime prevention in the communities of Shiraz, ‏ Journal of American Science, 9 (4).
17. Armstrong, A., & Rutter, A. (2002). Evaluating the success of a crime prevention strategy targeting community capacity and participation.
18. Dagger, R. (2010). Social contracts, fair play, and the justification of punishment. Ohio St. J. Crim. L.8, 341.
19. Draft Doha Declaration on integrating crime prevention (2015). The Role of the Public in Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice. ‏13th United Nations Congress ON Crime Prevention and Crimale Justice, 12 –19
20. Grootaert, C. (2001). Social Capital: TheMissing link?, InDekker Paul and E. Uslaner, Socialcapital and participationin every life, London: Routledge.
21. Knack, S., & Zak, P. (1998). Trust and growth. University of Maryland, Mimeographed.
22. Lindstrom, M., Merlo, J., & Ostergren, P. O. (2003). Social capital and sense of insecurity in the neighbourhood: A population-besed multilevel analysis in Malmo, Sweden, Social Science & Medincine, 56(5), 1111-1120.
23. Putnam, R. D., & Goss, K. A. (2002). Introduction In Putnam (ed), Democracies in Flux, The Elux, The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford University Press
24. Plant, J. B., & Scott, M. S. (2009). Effective Policing and crime prevention. U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services.
25. Shaw, M. (2010). Handbook on the crime prevention guidelines: Making them work. United Nations Publications.
26. Whatley, M. A., Rhodes, A., Smith, R. H., & Webster, J. M. (1999). The effect of a favor on public and private compliance: how internalized is the norm of reciprocity?. Basic and Applied Social Psychology, 21(3), 251–259.