تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار در نواحی روستایی و شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیار، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

همۀ جوامع در معرض رفتارهای نابهنجار قرار دارند. در وضعیت نابهنجار نرخ انواع آسیب­های اجتماعی افزایش می‌یابد و نظم اجتماعی متزلزل می­شود. امروزه یکی از شرایط اساسی ایجاد جامعة سالم، اعتماد اجتماعی بین اعضا، مردم و مسئولان است. در این زمینه، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار است. شیوة تحقیق همبستگی و جامعة آماری، شهروندان 65 – 18 سال نواحی شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که 450 نفر به‌عنوان نمونه تعیین و با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که اعتبار آن با روش‌‌های اعتبار محتوا و اعتبار سازه­ای به روش تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن به روش کودر ریچاردسون بررسی شد. براساس یافته­های تحقیق، میزان پتانسیل رفتارهای نابهنجار و اعتماد اجتماعی در جامعة مورد مطالعه کمتر از حد متوسط است. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نیز بیان‌کنندة این است که اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتار نابهنجار تأثیر منفی دارد و قادر است 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. همچنین، ضریب تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار (67/0-) است که با توجه به مقدار تی (معادل 7/8) این ضریب، معنادار است و نشان می­دهد به ازای هر واحد تغییر در اعتماد اجتماعی، 67/0 پتانسیل رفتار نابهنجار در جهت معکوس تغییر به وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. احمدی، حبیب (1394). جامعه­شناسی انحرافات. چاپ هفتم، تهران: نشر سمت.
2. اسدی­فرد، محمد، قیطاسی، حسن­رضا، و علی­محسنی، رضا (1396). بررسی رابطة اعتماد اجتماعی با میزان کج­روی فرهنگی. انتظام اجتماعی، سال 9، شمارة 2، صفحات 248 – 232.
3. افشانی، علیرضا، و فرقانی، مهناز (1396). مطالعة تطبیقی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد. پژوهش­های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، سال 6، شمارة 1، پیاپی 16، صفحات 16– 1.
4. بخارایی، احمد (1393). جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی در ایران. چاپ سوم، تهران: انتشارات جامعه­شناسان..
5. بیدل، پری­ناز (1395). رابطة اعتماد اجتماعی با امنیت و امنیت اجتماعی. فصل‌نامة انتظام اجتماعی، سال 8، شمارة 1، صفحات 88 – 59.
6. تامسون، دوگ (1397). درآمدی بر جامعه­شناسی: جرم و انحرافات. ترجمة رضاعلی محسنی، چاپ اول، تهران: جامعه­شناسان.
7. حیدری ساربان، وکیل (1396). تبیین سرمایة اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشکین‌شهر. پژوهش­های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، سال 6، شماره شمارة 2، پیاپی 17، صفحات 62 – 45.
8. خدایاری، سیاوش، جهانبخش، اسماعیل، و حقیقتیان، منصور (1396). رابطة سرمایة اجتماعی با قانون­گریزی؛ تبیینی جامعه­شناختی، مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 4، شمارة 2، صفحات 282 – 265.
9. دسترنج، منصوره، و ملاحی، مهدی (1396). رابطة امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در میان ساکنان شهر بندرعباس. فصل‌نامة انتظام اجتماعی، سال 9، شمارة 1، صفحات 68 – 47.
10. ستوده، هدایت ا... (1395). آسیب­شناسی اجتماعی (جامعه­شناسی انحرافات). چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات آوای نور.
11. عباس­زاده، محمد، علیزاده اقدم، محمدباقر، و اسلامی­بناب، سیدرضا (1391). بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و آنومی اجتماعی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دورة 1، شمارة 1، صفحات 172 – 145.
12. کمالی، افسانه، و اسکندری، لاله (1390). زنان و اعتماد: مطالعة اعتماد اجتماعی زنان تهران. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 9، شمارة 1، صفحات 118 – 97.
13. گزارش ادارة آب و فاضلاب استان کهگیلویه، خردادماه 1395، برگرفته از http://k-b.ir/543942
14. گزارش استانداری کهگیلویه، 21 فروردین‌ماه 1395، برگرفته از http://k-b.ir/470871
15. گزارش استانداری کهگیلویه، 4 خردادماه 1395، برگرفته از http://k-b.ir/543232
16. گزارش رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، 20 فروردین‌ماه 1395، برگرفته از http://k-b.ir/539903
17. گزارش سازمان بهزیستی کشور، 21 اردیبهشت‌ماه 1395، برگرفته از http://k-b.ir/542305
18. گزارش فرمانده پلیس­راه کهگیلویه، مهرماه 1395، برگرفته از http://k-b.ir/554930
19. گزارش نیروی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر، 21 مردادماه 1395، برگرفته از http://k-b.ir/549594
20. گزارش نیروی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر، 27 خردادماه 1395، برگرفته از http://kvb.ir/?p=64225
21. گزیدة نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد 1395– 1385، معاونت آمار و اطلاعات (1396)، تدوین مژگان محمدی، نظارت کلی بر تهیه و تدوین: حسن نوروزی- رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد.
22. مسنر، استیون اف.، و روزنفلد، ریچارد (1392). نظریة آنومی نهادی: تبیین جامعه­شناختی کلان جرم. فصل‌نامة پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، سال 2، شمارة 3، صفحات 187 – 165.
23. میرفردی، اصغر، و احمدی قارنایی، حکیم (1395). بررسی میزان اعتماد اجتماعی در روابط بینشخصی و روابط آن با میزان قانون­گریزی در یاسوج. فصل‌نامة انتظام اجتماعی، سال 8، شمارة 4، صفحات 84 – 59.
24. ناصرپیرسرائی، آرش، شیری، عباس، و مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1397). رابطة سرمایة اجتماعی با پیشگیری از جرم (مورد مطالعه: شهرستان ملارد، پاییز 94 لغایت تابستان 95). فصل‌نامة مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 5، شمارة 1 (در دست چاپ).
25. Agnew, R. (2015). Using general strain theory to explain crime in Asian societies. Asian Criminology, 10, 131–147.
26. Akçomak, I. S., & Weel. B. T. (2008). The impact of social capital on crime: Evidence from the Netherlands, IZA Discussion Paper, 3603, 1– 84.
27. Brinkerhoff, D. B., White, L. K., Ortega, S. T., & Weitz, R. (2011). Essentials of sociology. United States: Wadsworth Cengage Learning.
28. Ferguson, K. M., Bender, K., Thompson, S. J., Maccio, E. M., Xie, B., & Pollio, D. (2011). Social control correlates of arrest behavior among homeless youth in five U.S. Cities. Violence and Victims, 26(5), 648– 668.
29. Ferrante, J. (2011). Seeing sociology: An introduction. United States: Wadsworth Cengage Learning
30. Ferris, K., & Stein, J. (2010). The real world: An introduction to sociology. New York: W.W.Norton & Company.
31. Frank, V., Ferdik, E., Scott, E., & Wolfe, N. B. (2014). Informal social controls, procedural justice and perceived police legitimacy: Do social bonds influence evaluations of police legitimacy?. American Journal of Criminal Justice, 39, 471–492.
32. Jacques, S., & Wrigh, R. (2010). Criminology as social control: Discriminatory research & its role in the reproduction of social inequalities and crime. Crime Law Soc Change, 53, 383–396.
33. Kendal, D. (2011). Sociology in over times: The essentials. United States: Wadsworth Cengage Learning.

34. Kennedya, B., Kawachib, I., Prothrow-Stitha, D., Lochnerb, K., & Guptaa, V. (1998). Social capital, income inequality, and firearm violent crime, Social Science & Medicine,47(1), 7-17.

35.Manning, P. (2010). Putnam and radicalsocio-economic theory. International Journal of Social Economics, 37(3), 254-269.
36. Matsukawa, A.,& Tatsuki, S. (2018). Crime prevention through community empowerment: An empirical study of social capital in Kyoto, Japan. International Journal of Law, Crime and Justice, xxx (xxxx) xxx–xxx, https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.03.007
37. Patton, D., & Martin, K. (2003). Innovation and social capital in Silicon Valley. BRIE Working Paper, 155, 1-27.

38. Roh, S., & Lee, J. L. (2013). Social capital and crime: A cross-national multilevel study. International Journal of Law, Crime and Justice, e 41(1), 58-80

39. Sargeant, E., Liu, Y., St John, N., Fong Hong, N., Huu, T., Chen, J., & Mazerolle, L. (2017). Social capital and fear of crime in Brisbane. Journal of Sociology, 53(3), 637 –652.
40. Steinfield, C., Ellison, N. B., & Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 434 – 445.
41. Tischler, H. L. (2010). Introduction to sociology. Australia: Wadsworth Cengage Learning.
28. Giddens, A., & Griffiths, S. (2009). Sociology. London: Polity Press.