نوع‌شناسی گروه‌های کاری در سازمان: ترکیب سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی گروهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

انواع گروه‌های کاری با توجه به ویژگی‌ها و متغیرهای مختلف تاکنون بررسی شده‌اند، اما امروزه مشخص شده است در این بین، ویژگی‌هایی مانند سرمایة اجتماعی گروه‌ها مورد غفلت واقع شده است که می‌تواند ترکیب متفاوتی از گروه‌ها را شکل دهد. از این رو، این مطالعه به دنبال ارائة یک نوع‌شناسی از گروه‌ها بر مبنای دو ویژگی سرمایة اجتماعی و اثربخشی آن‌ها است. همچنین، سعی کرده است با مطالعات تعقیبی، بهترین شرایط برای تأثیرگذاری این دو ویژگی بر گروه‌ها را تشریح کند. مطالعة حاضر با به‌کارگیری طرح ترکیبی (کمی-کیفی) گروه‌ها را بررسی کرده است. نمونة مورد بررسی متشکل از 30 گروه بود و داده‌ها با ابزار پرسشنامه (بین همة اعضای گروه‌ها/ 208 پرسشنامه) و مصاحبه (12 مصاحبة عمیق) جمع‌آوری شد. نتایج فاز کمی نشان داد گروه‌ها بر مبنای سرمایة اجتماعی و اثربخشی به چهار خوشه گروه‌بندی می‌شوند. در فاز کیفی پس از تعمیق‌بخشیدن یافته‌های فاز کمی، خوشة اول با عنوان تیم‌های خودگردان، خوشة دوم با عنوان گروه‌های از هم پاشیده، خوشة سوم با عنوان گروه‌های در حال تحول و خوشة چهارم با عنوان گروه‌های مکانیکی نام‌گذاری شدند. همچنین، نتایج فاز کیفی آشکار کرد که تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بر اثربخشی گروه‌ها تحت تأثیر سبک رهبری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Avgar, A. C. (2010). Negotiated capital: Conflict, its resolution, and workplace social capital. International Journal of Conflict Management, 21(3), 236-259.
 2. Baker, W. (1990). Market networks and corporate behavior. American Journal of Sociology, 96, 589-625.
 3. Baninajarian, N., & Zulhamri B. A. (2009). Groups in context: A model of group effectiveness. European Journal of Social Sciences, 8(2), 335-340.
 4. Bao-Da, X., Shu-Kuan, Z., Ci-Rong, L., & Chen-Ju, L. (2017). Authentic leadership and employee creativity: testing the multilevel mediation model. Leadership & Organization Development Journal, 38(3), 1-38.
 5. Bolino, M. C., Turnley, W. H., & Bloodgood, J. M. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27, 505-22.
 6. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In John G. Richardson (ed.) Handbook of theory and research for the sociology of education, pp. 241–258, New York: Greenwood.
 7. Burt, R. S. (1992). Structural Holes: The social structure of completion. Cambridge: Harvard University Press.
 8. Clopton, A. W. (2011). Social capital and team performance. Team Performance Management, 17(7/8), 369–381.
 9. Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 10. Edinger, S. (2012). Transferring social capital from individual to team: An examination of moderators and relationships to innovative performance. Doctoral Dissertation, Department of Organization and Human Resources, School of Management, University at Buffalo.
 11. Emmerik, H. V., Jawahar, I. M., Schreurs, B., & Cuyper, N. D. (2011). Social capital, team efficacy and team potency. Career Development International, 16(1), 82 – 99.
 12.  Evans, W. R., & Carson, C. M. (2005). A social capital explanation of the relationship between functional diversity and group performance. Team Performance Management, 11, 302-315.
 13. Fukuyama, F. (1995), Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity, Free Press, New York, NY.
 14. Gladstein, D. L. (1984). Groups in context: A model of task group effectiveness. Administrative Science Quarterly, 29, 499-517.
 15. Guzzo, R. A., & Dickson, M. W. (1996). Teams in organizations: Recent research on performance and effecttiveness. Annual Review of Psychology, 47, 307-338.
 16. Hackman, J. R., & Morris, C. G. (1975). Group tasks, group interaction process and group performance effectiveness: A review and proposed integration. In: D. L. Gladstein, 1984. Groups in context: A model of task group effectiveness. Administrative Science Quarterly, 29, 499-517.
 17. Handfield, R. B., & McCormack, K. (2005). What you need to know about sourcing from China. Supply Chain Management Review, 9(6), 28-36.
 18. Handfield, R. B., & McCormack, K. (2005). What you need to know about sourcing from China. Supply Chain Management Review, 9(6), 28-36.
 19. Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1988). Management of organizational behavior: utilizing human resources. 6th Ed., New Jersey: Prentice-Hall.
 20. Hirokawa, R. Y., & Keyton, J. (1995). Perceived facilitators and inhibitors of effectiveness in organizational work teams. Management Communication Quarterly, 8, 424-446.
 21. Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. K. (2005). Social capital, networks and knowledge transfer. Academy of Management Review, 30(1), 146-165.
 22. King, N. K. (2004). Social capital and nonprofit leaders. Nonprofit Management & Leadership, 14(4), 471-486.
 23. Koka, B. R., & Prescott, J. E. (2002). Strategic alliances as social capital: A multidimensional view. Strategic Management Journal, 23(9), 795-816.
 24. Mason, C.M. & Griffin, M. A. (2003). Identifying group task satisfaction at work. Small Group Research, 34, 413-42.
 25. Mayer, M. (2003). The onward sweep of social capital: Causes and consequences for understanding cities, communities and urban movements. International Journal of Urban and Regional Research, 27(1), 110-132.
 26. McFadyen, M. A., & Cannella Jr, A. S. (2004). Social capital and knowledge creation: Diminishing returns of the number and strength of exchange relationships. Academy of Management Journal, 47(5), 735-746.
 27. Midgley, J., & Livermore, M. (1998). Social capital and local economic development: Implications for community social work practice. Journal of Community Practice, 5(1/2), 29-40.
 28. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 29. Oh, H., Chung, M. H., & Labianca, G. (2004). Group Social Capital and Group Effectiveness: The Role of Informal Socializing Ties. The Academy of Management Journal, 47(6), 860-875.
 30. Pescosolido, A. T. (2003). Group efficacy and group effectiveness: The effects of group efficacy over time on group performance and development. Small Group Research, 34(1), 20-42.
 31. Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern
  sociology. In J. Hagan & K.Cook (Eds.), Annual Review of Sociology, 24, 1-24
 32. Postelnicu, L., & Hermes, N. (2018). The economic value of social capital. International Journal of Social Economics, 45(6), 870-887.
 33. Prusak, L., & Cohen, D. (2001). How to invest in social capital. Harvard Business Review, 86-93.
 34. Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.
 35. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Organizational behavior. Thirteenth ed. p. cm.
 36. Saavedra, R., Early, P. C., & Van dyne, L. (1993). Complex interdependence in task performing groups. Joumal of Applied Psychology, 78, 61-72.
 37. Shipilov, A., & Danis, W. (2006). TMG social capital, strategic choice and firm performance. European Management Journal, 24(1), 16-27.
 38. Smerek, R. E. (2007). Social Capital in Organizations: understanding the link to firm performance. The University of Michigan. 601 East University Ave. Ann Arbor, MI 48109-1259, 1-6.
 39. Sundstrom, E., DeMeuse, K. P., & Futrell, D. (1990). Work teams: Applications and effectiveness. American Psychologist, 45, 120-133.
 40. Tekleab, A. G., Quigley, N. R., & Tesluk, P. E. (2009). A longitudinal study of team conflict, conflict management, cohesion, and team effectiveness. Group and Organization Management, 34, 170-205.
 41. Tsai, Y. H., Hwa-Chun, M., Chieh-Peng, L., Chou-Kang, C., & Shwu-Chuan, C. (2014). Group social capital in virtual teaming contexts: A moderating role of positive affective tone in knowledge sharing. Technological Forecasting & Social Change,86, 13-20.
 42. Wang, Z., Chen, X., & Yu, M. (2017). Interactive effect of leader–member tie and network centrality on leadership effectiveness. Social Behavior and Personality, 45(7), 1197-1210.
 43. Wang, Z., Chen, X., & Yu, M. (2017). Interactive effect of leader–member tie and network centrality on leadership effectiveness. Social Behavior and Personality, 45(7), 1197-1210.
 44. Woolcock, M., & Deepa N. (1999). Social capital: Implications for Development Theory, Research and Policy. World Bank.
 45. Wu, W. L., & Lee, Y. C. (2016). How to make a knowledge-sharing group: a group social capital perspective. Personnel Review, 45(3), 523-538.