برآورد سهم نسبی میزان سرمایۀ اجتماعی از رهبری معنوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر برآورد سهم نسبی سرمایة اجتماعی از رهبری معنوی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعة آماری، همۀ فوتبالیست‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان فارس، ویژن آسیا بودند. در پژوهش حاضر روش سرشماری به‌کار گرفته شده است (165N=). ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن با به‌کارگیری نظر متخصصان مدیریت ورزشی، و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. آلفای پرسشنامه برابر با 89/0 به‌دست آمد. همچنین،  آلفای کرونباخ برای رهبری معنوی 89/0، و سرمایة اجتماعی 90/0 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو روش ‌آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) انجام گرفت. نتایج نشان داد بین رهبری معنوی با سرمایة اجتماعی و ابعاد آن رابطة معناداری وجود دارد (547/0r=). در محیط پرتلاطم تیم‌های ورزشی امروزی، از طریق یک­سری مداخلات به‌نسبت جزئی و بسیار متمرکز که مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج عملکرد تیم خود هستند، ماهیت توسعة سرمایة اجتماعی می‌تواند کارگشا باشد و این نیز از طریق رهبری معنوی به‌خوبی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افجه، علی‌اکبر (1380). رهبری و مدیریت اسلامی. دانش و توسعه، دورة 7، شمارة 13، صفحات 42-27.
الوانی، سید مهدی، معمارزاده طهران، غلامرضا، و کاظمی، حسین (1392). تبیین مؤلفه‌های رهبر معنوی با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی انطباق‌پذیر. مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، دورة 11، شمارة 3، صفحات 120- 95.
الوانی، سید مهدی، و دانایی‌فرد، حسن (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. فصل‌نامة دانش مدیریت، دورة 14، شمارة 55، ص. 1
 
امیرخانی، طیبه، و عارف‌نژاد، محسن (1391). تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة روان‌شناختی بر سرمایة اجتماعی. فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، دورة 7، شمارة 26، صفحات 112 – 89.
بختی، میلاد، و قلی‌پور، آرین، و گودرزی، ساجد (1390). تبیین رهبری تحول‌آفرین و سرمایة اجتماعی به‌عنوان اهرم‌های ارتقای اثربخشی تیمی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارة 6، صفحات 150 – 135.
دلوی، محمدرضا، و عبدالباقی، عبدالمجید (1386). اعتماد، کلید ثروت‌های نامرئی. ماهنامة تدبیر، شمارة 190، ص 1.
رضایی‌منش، بهروز، تقی‌زاده، علیرضا، و کاهه، مریم (1391) مترجمان " کتاب سرمایة روان‌شناختی فرد لوتانز " انتشارات علمی، ص. 34
صابری، علی، باقری، قدرت‌الله، و بی‌غرض، محمد (1394). بررسی نقش انسجام گروهی در سرمایة اجتماعی (نمونة موردی: بازیکنان حرفه‌ای استان فارس). مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 2، شمارة 1، صفحات 94-75.
علی‌بیگی، امیرحسین، و جعفری‌نیا، معصومه، قربانی، فاطمه، و سلیمانی، عادل (1390). رابطة بین سرمایة اجتماعی و رضایتمندی شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه. فصل‌نامة برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دورة 1، شمارة 3، صفحات 80-69.
عیوضی، محمدرحیم، و فتحی، یوسف (1390). رهبری و سرمایة اجتماعی با رویکرد به رهبری امام خمینی. پژوهش‌نامة متین، شمارة 51، صفحات 84- 61.
غلامی، امین، سیادت، سید علی، و عرفان، آرزو (1391). بررسی رابطة بین رهبری معنوی و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان.نخستین همایش علوم مدیریت نوین، صفحات 23– 6.
فیلد، جان (1377). سرمایة اجتماعی. ترجمة غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: انتشاراتکویر.
قلیچ‌لی، بهروز، و مشبکی، اصغر (1385). نقش سرمایة اجتماعی در ایجاد سرمایة فکری سازمان (مطالعة دو شرکت خودروساز ایرانی). فصل‌نامة دانش مدیریت، دورة 19، شمارة 75، صفحات 147-125.
Al Arkoubi, K. (2008). Spiritual leadership and identity in Moroccan business: an ethnographic study of YNNA holding. Doctoral Dissertation, New Mexico State University.
Aydin, B., & Ceylan, A. (2009). The effect of spiritual leadership on organizational learning capacity. African Journalof Business Management, 3(5), 184-190.
Bolino, M., William, C., Turnley, H., & James, M. (2002). Blood good, Citizenshipbehavior and the creation of social capital in organizations. Academic Management Review, 27(4), 505-522.
 Coleman, J. S. (1998). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, pp.: 95.
Crossman, J. (2010). Conceptualising spiritual leadership in secular organizational contexts and its relation to transformational, servant and environmental leadership. Leadership & Organization DevelopmentJournal, 31(7), 596-608.
Dent, E. B., Higgins, M. E., & Wharff, D. M. (2005). Spirituality and leadership: An empirical review of definitions, distinctions, and embedded assumptions. Leadership Quarterly, 16, 625-654.
Fernando, M., & Beale, F., & Geroy, G. D. (2009). The spiritual dimension in leadership at Dilmah Tea. OrganizationDevelopment Journal, 30(6), 522-539.
Fry, L. W., Vittuci, S., & Cedillo, M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: Theory measurement, and establishing a baseline. The Leadership Quarterly, 16, 835–862.
Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. TheLeadership Quarterly, 14, 693-727.
Hoffman, J., & Hoelscher, M., & Sheriff, K. (2005). Social capital, knowledge management and sustained superior performance. Journal of Know Ledge Management, 9(3), 93-100.
Huvila, L., Holmberg, K. E. S., & Widen- wolff, G. (2010). Social capital in second life. Online information Review, 34(2), 295- 316.
Krause D. R., & Hand field, R. B., & Tyler, B. B. (2007). The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement. Journal of Operations Management, 25, 528-545.
Leana, C. R., & Pil, F. K. (2006). Social capital and organizational performance: Evidence from urban public schools. University Of Pittsburgh, Organization.
Lesser, E. L., & Storck, J. (2001). Communities of paractice and organizational performance. IBM systems Journal, 40(4), 830-844.
Nahapiet, J., & S. Ghoshal (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 232, 242-266.
Pastoriza, D., & Miguel, A. (2013). Does the ethical leadership of supervisors generate internal social capital. J Bus Ethics, 118, 1–12.
Putnam, R. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6, 65-78.
Reave, L. (2005). Spiritual values and practices related to leadership effectiveness. The Leadership Quarterly, 16, 655-687.
Tobias, R. (2013). The role of social capital in the explanation of educational success and educational inequalities. Irish Educational Studie, 32(3), 335-354.
Zheng Qinqin,Wang Miao Zhiqiang Li, (2011). Rethinking ethical leadership, social capital and customer relationship. Journal of Management Development, 30(7/8), 663–674.