تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی‌گری سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 امروزه سازمان‌ها در معرض صدمات و آسیب‌های متعددی قرار دارند که از آن به‌عنوان ترومای سازمانی یاد می‌شود و لزوم مدیریت این ضربات در صدر امور جاری سازمان‌ها قرار دارد. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف مدیریت ترومای سازمانی با تأکید بر متغیرهای شفافیت سازمانی و سرمایة اجتماعی انجام‌ گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش را 385 نفر از کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان‌های چالوس و نوشهر تشکیل داده‌اند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 191 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تأیید شد. یافته‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد همة مسیرها از شفافیت سازمانی و سرمایة اجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی، همچنین از مسیر شفافیت سازمانی از طریق متغیر میانجی سرمایة اجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی معنادار است و روابط بین آن‌ها تأیید می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت توجه به سرمایة اجتماعی در کنار شفافیت سازمانی می‌تواند به مدیریت ترومای سازمانی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. احمدی، علی‌اکبر، و فیض‌آبادی، حوریه (1390). بررسی ارتقای سرمایة اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونة موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران). فصل‌نامة مدیریت دولتی، دورة 3، شمارة 6، صفحات 78-60.
2. احمدی، فریدون، فرهی، علی، میانداری، کمال، و شیرازی، اسکندر (1394).طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روحی. فصل‌نامة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال 7، شمارة 2، صفحات 236-209.
3. آبیاغی اصفهانی، سعید، سبک رو، مهدی، برزگرلو، مهین، و اعظمی، محمدمهدی (1396). تأثیر سرمایة اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی. فصل‌نامة مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 4، شمارة 2، صفحات 220-199.
4. آقانصیری، مریم (1390). تأثیر سرمایة اجتماعی بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار. ماهنامة کار و جامعه، شمارة 137، صفحات 81-69.
5. حسنی، علی، و شمس، عبدالمجید (1391). راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی. مجلة اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شمارة 5، صفحات 104- 81.
6. درویش، حسن، و عظیمی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی. مدیریت دولتی، شمارة 1، صفحات 166- 153.
7. دیهیم‌پور، مهدی، و میانداری، کمال (1396).نقش شفافیت سازمانی بر توسعة سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب استان مازندران). فصل‌نامة مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 4، شمارة 2، صفحات 307-283.
8. ربیعی، علی، و صادق‌زاده، حکیمه (1390). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی. فصل‌نامة رفاه اجتماعی، سال 11، شمارة 4، صفحات 202-191.
9. رهنمود، فرج‌الله، و عباسپور، باقر (1386). حاکمیت خوب و امکان پیاده‌سازی آن در ایران. مجلة مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارة 55، صفحات 38- 25.
10. سرلک، محمدعلی، و کولیوند، پیر حسین (1395). بررسی تأثیر معنویت‌گرایی کارکنان بر مدیریت ضربات روحی سازمانی در یک بیمارستان، نشریه علمی پژوهشی فردا، سال 15، صفحات 159-143.
11. سرلک، محمدعلی، و کولیوند، پیرحسین (1394). تأثیرات ترومای سازمانی بر مهارت‌های کارکنان در یک بیمارستان خصوصی در ایران. فصل‌نامة شفای، دورة 4، شمارة 1، صفحات 54-45.
12. شجری، پرستو (1393). از رکود تا بهبود اقتصادی. تازههای اقتصاد، دورة جدید، سال 7، شمارة 126.
13. شیرازی، اسکندر، و احمدی، فریدون (1394). طراحی و تبیین ابعاد محیطی سازمان اداره‌کنندة ضربات روحی در بخش دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان آذربایجان شرقی). فصل‌نامة مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 4، شمارة 10، صفحات 96- 81.
14. صادقی، یوسف، و خنیفر، حسین (1394). بررسی مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی سازمانی در نص و احادیث در رهگذر رابطة علم و دین. فصل‌نامة مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 2، شمارة 3، صفحات 326-317.
15. صمدی، عباس، و عباسی، مهرناز (1391). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت‌ها. مجلة مدیریت فرهنگ‌ سازمانی، دورة 10، شمارة 2، صفحات 108- 85.
16. عبدالهی، علی، و توکلی، نازنین (1393).بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی. مجلة چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارة 18، صفحات 91- 73.
17. فرج‌وند، اسفندیار (1396). از هم‌افزایی تا هم‌آفرینی. فصل‌نامة مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 6، شماره 1، صفحات 62-51.
18. کردنائیج، اسدالله، فانی، علی‌اصغر، و مسعودی، زهرا (1393).فرهنگ‌سازمانی حلقة مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان. مجلة مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، شمارة 2، صفحات 189- 173.
19. موسوی، مرضیه، عابدی جعفری، حسن، و محمدیان، محبوبه (1395). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی. فصل‌نامة مطالعات رفتار سازمانی، شمارة 18، صفحات 176-145.
20. نرگسیان، عباس، هژبرافکن، حسن، و معینی، محمدرضا (1394).مطالعة تأثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی. مجلة مدیریت دولتی، شمارة 3، صفحات 656- 637.
21. نعمت‌الهی، زهرا، فرج‌الهی، امیرحمزه، میرجلیلی، محمدحسین، و مؤمنی‌فرد، حسین (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی) دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع). فصل‌نامة مدیریت نظامی، سال 13، شمارة 50، صفحات 202-175.
22. یوسف‌زاده، سعید، و کیاکجوری، داود (1394). بررسی رابطة مهارت‌های ارتباطی مدیران و سرمایة اجتماعی سازمان. فصل‌نامة مدیریت سرمایه اجتماعی، دورة 2، شمارة 1، صفحات 116-95.
 
23.Akbari, P., & Baharestan, O. (2013). The analysis of the impact of information technology and social capital on entrepreneurial orientation in iran pharmaceutical industry (Case study: Alborz Drug Company). International Journal of Management and Business, 3(3), 215-232.
24.ÁlvarezJordi, E. C., & Romaní, J. R. (2017). Measuring social capital: further insights. Gac Sanit, 31(1), 57–61.
25.Areekul, Ch., Ratana-Ubol, A., & Kimpee, P. (2015). Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1613-1617.
26.Bell, E., & Ttaylor, T. (2011). Beyond letting go and moving on: New Perspectives on Organizational Death, Loss and grief. Scandinavian Journal of Management, 27,1-10.
27.Berthold, M., & Fischman, Y. (2014). Social work with Trauma urvivors:Collaboration with Interpreters, Original manuscript.
 
28.Bourdieu, P. (1986). The Forms of capital. Handbook of Theory and Research for sociology of education, 241-258.
29. Burger, R., & Owens, T. (2010). Promoting transparency in the NGO Sector: Examining the availability and reliability of self-reported data, world development.
30. Carter, M. Z., Armenakis, A. A., Field, H. S., & Mossholder, K. W. (2013). Transformational leadership, relationship quality and employee performance during continuous incremental organizational change. Journal of Organizational Behavior, 34(7), 942 – 958.
31.Chuang, S. C., Tu, C. J., Li, T. J., & Tsai, B. K. (2010). Social capital, cooperative performance, and future cooperation intention among recreational farm area owners inTaiwan. Social Behavior and Personality, 38(10), 1409-1430.
32.English, L. (2003). Emasculating public accountability in the name of competition. Transformation of state audit in Victoria. Critical Perspectives on Accounting, 14(1), 51-76.
33.Hahn, V. (2008). Committees, sequential voting and transparency. Mathematical Social Sciences. 56(3), 366–385.
34.Harper, R. (2002). The measurement of social capital in the UK. Paper prepared for the OECD-ONS conference on Social Capital Measurement, London, 26–27.
35.Hormann, S., & Vivian, P. (2005). Toward an understanding of traumatized organizations and how to intervene in them traumatology. September, 11(3), 159-169.
36.Jansen, R. J. G., Curseu, P. L., Vermeulen, P. A. M., Geurts, J. L. A., & Gibcus, P. (2013). Information processing and strategic decision-making in smalland medium-sized enterprises: The role of human and social capital in attainingdecision effectiveness. International Small Business Journal, 31(2), 192-216.
37.Lazarova, M., & Taylor, S. (2009). Boundary less careers, social capital, and knowledge management: Implications for organizational performance. Journal of Organizational Behavior, 30(1), 119-139.
38.Lindstedt, C., & Naurin, D. (2008). Transparency against corruption, A cross-Country Analysis. Management Journal of Business Ethics, 95, 487 – 506.
39. Deklerk, M., & Sasol, M. (2007). Healing emotional trauma in organization:an O.D. framework and case study; organization development journal; 25(2), ABI/INFORM Global.
40.Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
41.Nielsen, C., & Madsen, M. T. (2009). Discourses of transparency in the intellectual capital reporting debate: Moving from generic reporting models to management defined information. Critical Perspectives on Accounting, 22(7), 847-854.
42.Pencek, B. (2008). Transparency: The key to better governance?. Available at http://ukcatalogue.oup.com/product.
43.Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. New Jeersey: Princeton university Press.
44.Rawlings, B. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency & trust. The Measurement Standard, 8, 425-439.
45.Tehrani, N., Jane, S., & Cox, T. (2002). Assessing the impact of stressful incidents in organizations: The development of an extended impact of events scale. Counselling Psychology Quarterly, 15(2),199-300.
46.The World Bank Group (1999). Social capital for development, What is social capital?. Avaiable at Http://www.worldbank.org/poverty/ scapital / whastc.htm.
47.UN ESCAPE, (2002). What is good governance. At PAPP list of projects contact us. Available at http://www.unescape.org/huset/gg/gosermace.html.
48.Vaccaro, A. (2010). Corporate transparency and green management. Journal of Business Ethics, 95, 487 – 506.
49.Valiangas, L., Hoegl, M., & Gibbert, M. (2009). Why learning from failure is not easy (and what to do about it) Innovation Trauma at Sun Micro System. European Management Journal, 27(4), 225-233.
50.Vivian, P., & Hormann, S. (2013). Organizational Trauma and Healing, CreatSpace, North Charleston, SC. ISBN-13:978-147918851 2.
51.Vivian, P., & Hormann, S. (2002). Trauma and Healing in organizations. ODPractitioner, 34(4), 37-42.
52.Vivian, P., & Hormann, S. (2015). Persistent Traumatization in Nonprofit Organizations. ODPractitioner, 47(1), 25-30.
53.Vogelgesng, G. B., & Lester, P. B. (2009). How leader canget results by laying it on the line. Organizational Dynamics, 38(4), 252-260.
54.Whipple, J. M., Wiedmer, R., & Boyer, K. (2015). A dyadic investigation of collaborative competence, social capital, and performance in buyer–supplier relationships. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 3-21.