مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده با بی‌تفاوتی جوانان (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب، اسلام‌آباد غرب، ایران

2 مربی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعة رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید به آینده با بی‌تفاوتی جوانان در شهر کرمانشاه انجام گرفته است. متناسب با پارادایم نظری غالب بر پژوهش، از روش همبستگی و ابزار پرسشنامه برای مطالعه بهره گرفته شد. جامعة آماری جوانان 20 تا 30 سالة شهر کرمانشاه هستند که در زمان پژوهش (سال 1397)، تعداد آن‌­ها برابر با 42017 نفر بود. با توجه به حجم جامعة آماری، 400 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، تی و تحلیل واریانس برای بررسی فرضیه‌ها و برای سنجش مدل پژوهش رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به‌کار گرفته شد. یافته‌های نشان داد بین متغیرهای مستقلی مانند سرمایة اجتماعی، امید به آینده، میزان درآمد و نوع منزل مسکونی بر متغیر وابسته (بی‌تفاوتی اجتماعی) تأثیر معنادار دارند. یافته‌های حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای سرمایة اجتماعی و امید به آینده توانستند در مجموع، 23 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و پیش‌بینی کنند. می‌توان استنباط کرد با افزایش سرمایة اجتماعی و امید به آینده، میزان بی‌تفاوتی اجتماعی جوانان کاهش خواهد یافت. به عبارتی، دیگر آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت و به‌طور طبیعی همبستگی افراد افزایش و بی‌تفاوتی کاهش خواهد یافت. بنابراین، دو متغیر یادشده می‌توانند تأثیر بازدارندگی بر بی‌تفاوتی اجتماعی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. ازکیا، مصطفی (1387). جامعه‌شناسی توسعه. تهران: کلمه.
2. آرون، ریمون (1382). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمة باقر پرهام، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
3. پوتنام، رابرت (1377). دموکراسی و سنت‌های مدنی. ترجمة محمدتقی دلفروز، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور.
4. چلبی، مسعود (1383). چهارچوب مفهومی پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5. دال، رابرت (1364). تجزیه‌وتحلیل سیاست. ترجمة حسین ظفریان. تهران.
6. زارعی‌وند، لیلا (1396). بررسی میزان بی‌تفاوتی اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن؛ مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.
7. سروش، مریم، و عباسی، خیام (1389). جامعه‌شناسی جوانان (مطالعة تطبیقی جامعه‌شناسی-روان‌شناختی دورة جوانی). شوشتر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
8. شیخ، زهرا (1397). اعتماد اجتماعی و فرهنگ اعتماد. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
9. صفاریان، محسن (1397). عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی جوانان. رسالة دکتری تخصصی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
10. عبداللهی، محمد (1383). زنان و نهادهای مدنی مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران. مجلة جامعه‌شناسی ایران. دورة 5، شمارة 2، صفحات 99-62.
11. علمدار، فاطمه‌السادات، جوادی یگانه، محمدرضا، و رحمانی، جبار (1397). فرایند خلق بی‌تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان. بررسی مسائل اجتماعی ایران، دورة 9، شمارة 1، صفحات 190-165.
12. علاالدینی، ‏زهره‏ (1387). بررسی امید به درمانی گروهی بر دانشجویان دانشگاه اصفهان.‏ ‏پایان‌نامه ‏‏کارشناسی‏ارشد ‏گروه ‏روان‌شناسی، دانشگاه ‏اصفهان، دانشکدة ‏علوم ‏تربیتی ‏و ‏روان‌شناسی.
13. عنبری، موسی و سارا غلامیان (1395) تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره دوم، صص 159-133
14. غفاری، غلامرضا، و نیازی، محسن (1386). جامعه‌شناسی مشارکت. تهران: نشر نزدیک.
15. قاضی‌زاده، هورامان، و کیانپور، مسعود (1393). بررسی میزان بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان). پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 4، شمارة 1، صفحات 78-59.
16. کلانتری، صمد، و ادیبی، مهدی و همکاران (1386). بررسی بی‌تفاوتی و نوع‌دوستی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن. دوماهنامة علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 14، دورة جدید، شمارة 22، صفحات 36-27.
17. کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریة اجتماعی. ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
18. مجیدی، امیر (1390). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه کردستان و دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در سال 1390. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصادی.
19. محسنی تبریزی، علی‌رضا (1381). آسیب‌شناسی بیگانگی اجتماعی- فرهنگی بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه‌های دولتی تهران. فصل‌نامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 182، صفحات 119-182.
20. محسنی تبریزی، علیرضا، و صداقتی‌فرد، مجتبی (1390). بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی). جامعه‌شناسی کاربردی، سال 22، پیاپی 43، شمارة 3، صفحات 22-1.
21. مسعودنیا، ابراهیم (1380). تبیین جامعه‌شناختی بی‌تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی. اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره‌های 167 و 168، صفحات 165 – 152.
22. میرزاپوری، جابر (1395). بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
23. نادری عباس‌آبادی، حمدالله (1383). سنجش میزان بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و بررسی عوامل مرتبط با آن. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.
24. نبوی، عبدالحسین، و امیرشیرزاد، نرگس (۱۳۹۳)، بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد پژوهش: شهروندان دزفولی). دومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران: مؤسسة اطلاع‌رسانی نارکیش، صفحات 19-1.
25. گنز، هربرت. جی. (1385)، دموکراسی و خبر. ترجمة علیرضا دهقان، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
26. هزارجریبی، جعفر، و صفری شالی، رضا (1388). بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن (مطالعه در بین شهروندان تهرانی). فصل‌نامة علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال 1، شمارة 3، صفحات 28-7.
27. هورتولانوس، رلوف؛ انجامشیلز، و میوسن، لودوین (1394). انزوای اجتماعی در جامعة مدرن. ترجمة لیلا فلاحی سرابی و صادق پیوسته، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
28. Bogen, R., & Marlowe, J. (2015). Asylum discourse in New Zealand: moral panic and a culture of indifference. Australian Association of Social Workers, 1(70), 1-12.
29. Cohen, S. (1972). Folk devils and moral panics. London, UK: MacGibbon & Kee.
30. Jessica, M. F., & Lindsay C. K. (2018). Social isolation and loneliness in later life: A parallel convergent mixedmethods case study of older adults and their residential contexts in the Minneapolis metropolitan area, USA, Social Science & Medicine, 208(5), 25–33.
31. Lin, N. (1974). Foundation of social research. New York: MC Graw-Hill.
32. Lipset, S. M. (1963). Political man the social bases of politics. New York: Anchor Books.
33. Robinson, J. S., Joel, S., & Plaks, J. E. (2015). Empathy for the group versus indifference toward the victim: Effects of anxious avoidant attachment on moral judgment. Journal of Experimental Social Psychology, 56(2), 139-152.
34. Rubin, M., Badea, C., Condie, J., Mahfud, Y., & Morrison, T., Peker, M. (2017). Individual differences in collectivism predict city identification and city evaluation in Australian, French, and Turkish cities. Journal of Environmental Psychology, 50(5), 9-16.
35. Sarason, I. G. (1988). Social support, personality and health. In M. Janniss (Ed.). Individual differences, stress and health psychology, Springer-Verlag.
36. Seligman, M. E. P. (1972). Learned helplessness, Annual Review of Medicin, 23(11), 407-412.
37. Goode, E. & Ben-Yehuda, N. (1994). Moral panics: culture, politics, and social construction. Annual Review of Sociology, 20, 149-171.