ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با تأکید بر نقش مدیریت دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار‌، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار‌، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)‌، نوشهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش بود. پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل 233 نفر از کارکنان دانشگاه الزهرا بود که 146 نفر به‌­عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده­ها سه پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی چنگ و چانگ (2011)، مدیریت دانش داروچ (2003) و خلاقیت تورنس (1959) به‌کار گرفته شد. تجزیه‌‍وتحلیل داده­ها با نرم‌‌افزار Amos20 انجام گرفت. یافته­ها نشان داد سرمایة اجتماعی بر خلاقیت و مدیریت دانش کارکنان دانشگاه الزهرا تأثیر مثبت می‌گذارد، و مدیریت دانش نیز بر خلاقیت تأثیر مثبت می‌گذارد؛ همچنین، در تأثیر سرمایة اجتماعی بر خلاقیت کارکنان دانشگاه الزهرا مدیریت دانش نقش میانجی دارد. با توجه به یافته­های پژوهش، می­توان گفت با افزایش اعتماد و روابط بین‌فردی، همچنین، تسهیم دانش در دانشگاه الزهرا می­توان بر خلاقیت کارکنان افزود. در پایان، مدل ساختاری تأثیر سرمایة اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. امانی، مرتضی (1390). بررسی رابطة مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری سازمانی مدیران مدارس مناطق 4 و 9 شهر تهران. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
  2. امینی، علیرضا، دولتشاه، پیمان، و فتاحی، حمیدرضا­ (1396). سرمایة اجتماعی، بازاریابی کارآفرینانه و نقش میانجی تسهیم دانش. فصل‌نامة مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 4، شمارة 5، صفحات 569-547.
  3. ایمان، محمدتقی، و جلائیان بخشنده، وجیهه (1396). بررسی و تبیین رابطة بین خلاقیت و سرمایة اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز. جامعه‌شناسی کاربردی، 21، 37، 1، صفحات 42-19.
  4. پورقاز، عبدالوهاب، کاظمی، یحیی، و محمدی، امین ­(1390). بررسی رابطة شیوه‌های تفکر و ویژگی­های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس. فصل‌نامة توسعة کارآفرینی، دورة 3، شمارة 11، صفحات 84-68.
  5. جوان‌پور، محمدعلی، گرجی‌دوز، سمیه، و سبحانی، عبدالرضا­ (1396). تحلیلی بر سرمایة اجتماعی در سازمان. فصل‌نامة مطالعات مدیریت و حسابداری، دورة ­3، شمارة 11، صفحات 125-108.
  6. عالی‌پور، علیرضا، و مطلبی، ابوطالب (1395). تجاری‌سازی پژوهش­های بین‌رشته­ای، با تأکید بر بسترسازی توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاه­ها. فصل‌نامة مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 3، شمارة 2، صفحات 296-275.
  7. عباس‌­زاده شهری، عباس، و رجبلو، روشنک (١٣٨٨). مدیریت دانش‌محور و کاربرد آن در شرکت­های اکتشاف و تولید. ماهنامة فنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران، شمارة ٦١.
  8. عباس­زاده، محمد، و مقتدایی، لیلا (1392). بررسی جامعه­شناسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر دانش­آفرینی. مجلة جامعه­شناسی ایران، دورة 10، شمارة 1، صفحات 28-3.
  9. قائدی، وهاب، و قورچیان، نادرقلی (1392). رابطة تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطة شهر بوشهر. فصل‌نامة علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 4، شمارة 1، پیاپی 13، صفحات 108-99.
  10. مبینی دهکردی، علی، دهقان نجم­آبادی، منصور، دهقان نجم­آبادی، عامر، رودری، کاوه، و هدایتی، اکبر (1390). بررسی رابطة بین سبک‌های تفکر و خلاقیت در بین کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد. پانزدهمین کنفرانس بین­المللی نفت و گاز و انرژی، تهران.

 

 

Sourcing in or out: Implications for social capital

and knowledge sharing

 

11. Aghayee Fishani .T .(2015). Innovation and creativity in humans and organizations. Tehran: Termeh. (In Persian).

12. Amitrajeet, B., & Hamid, B. ( 2018). Artists, engineers, and aspects of  economic growth in a creative region.Economic Modelling, 71, 214-219.

13. Ambrose, M. L. (2002). Contemporary justice research: A new look at a familiar questions, organizational Behavior & human decisionprocesses, 89(1).

14. Angelika, Z., Ilan, O., & Eleni, L. (2018). Alexandra gerbasi  sourcing in or out: Implications for social capital and knowledge sharing, The Journal of Strategic Information Systems.

15. Brooks, K., & Nafukho, F. M. (2006). Human resource development, social capital, emotional intelligence: Any link to productivity?. Journal of European Industrial Training, 30(2), 117-128.

16. Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. NJ: Erlbaum.

17. Carey, S., Lawson, B., & Krause, R. (2011). Social capital configuration, legal bonds and performance in buyer–supplier relationships. Journal of Operations Management, 29(4), 277–288.

18. Chang, S. C., Tein, S. W., & Lee, H. M. (2010). Socail capital, creativity, and new product advantage: an empirical study, international. Journal of Electronic Business Management, 8(1), 43-55.

19. Chang, H. H., & Chuang, S. S. (2011). Socialcapital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. Information and Management, 48(1), 9-18.

20. Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance: The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62, 104–114.

21. Cheng, H. H. (2012). The effect of social capital on creativity ininformation systems development projects: The mediating effect of knowledge integration, world academy of science. Engineering and Technology, 64, 788-793.

22. Chou, Y. K. (2006). Three simple models of social capital and economic growth. The Journal of Socio-Economics, 35, 889–912.

23. Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In good company. Boston, MA: Harvard University Press.

24. Coleman, J. S. (1998). Foundations of social theory. Cambridge: Harvard University Press.

25. Daud, S., & Yusoff, W. F. (2010). Knowledge management and firm performance in SMEs: The role of social capital as a mediating variable. Asian Academy of Management Journal, 15(2), 135–155.

26. Dilek, Z. N., & Ulku, U. (2008). A cultural perspective on knowledge management: The success story of Sarkuysan company, 12(2), 141-155.

27. Fikret, S. (2018). The interaction between social capital, Creativity and efficiency in organization. Journal of Thinking Skills and Creativity, 27­, 1–92.

28. Florida, R., Cushing, R., & Gates, G. (2002), When social capital stifles innovation, Harvard Business Review, 80(8), 20-20.

29. Fugate, B. S., Stank, T. P., & Mentzer, J. T. (2009). Linking improved knowledge management to operational and organizational performance. Journal of Operations Management, 27, 247–264.

30. Goyal, A., & Ahkilesh, K. B. (2007). Interplay among innovativeness, cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work teams. Team Performance Management, 13(7), 206-226.

31. Grabner, I. (2017). Managing organizational creativity motivational aspects of management control systems for creative employees. Wirtschafts universität Wien, Nordbergstrasse 15, A-1090 Wien, Austria16th EDAMBA Summer Academy, Soreze, France, July 2017.

32. Hitt, M. A., lreland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2005). Strategic management: Competitiveness and globalization concept. 16th Ed., Thomas South Western Publishers

33. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (Pls) in strategic management research: A review of four recent studies. Journal of Strategic Management, 20(2), 195–204.

34. Jafari, M., Fesharaki, M. N., & Akhavan, A. (2007). Establishing an integrated knowledge ,management system in iran aerospace industries organization. Journal of Knowledge Management, 11(1), 127-142.

35. Jöreskog, K., & Sörbom, D. (1996). Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International, Inc.

36. Joanna, P. (2017). The future of knowledge management, Satellite Meeting - Knowledge Management Section, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

37. Leisian, S., & Tatiana, P. (2015). Training programs on creativity and creative program solving at russian universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 2710 – 2715.

38. Liang, C., Ip, C. Y., Wu, S. C., Law, K. M. Y., Wang, J. H., Peng, L. P., & Liu, H. C. (2017). Personality traits, social capital, and entrepreneurial creativity: Comparing green socioentrepreneurial intentions across Taiwan and Hong Kong. Studies in Higher Education, 1-17.

39. Liu, C. H. S. (2017). Remodelling progress in tourism and hospitality students’ creativity through social capital and transformational leadership. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 21, 69-82.

40. Lopez, N. C., & Merono, C. A. (2011). Strategic knowledge management, innovation and performance. International Journal of Information Management, 31, 502–509

41. Maria, T. (2018). Social capital, innovation and economic growth. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 73, 46-52.

42. Makel, M., & Plucker, J. (2008). Handbook of giftedness in Children ; 2008, 247-270.

43. Merlo, O., Bell, S. J., Mengüç, B., & Whitwell, G. J. (2006). Social capital, customer service orientation and creativity in retail stores. Journal of Business Research, 59, 1214–1221.

44. Moran, P. (2005). Structural versus relational embeddedness: social capital and managerial performance. Strategic Management Journal, 26, 1129–1151.

45. Noruzy, A., Dalfard, V. M., Azhdari, B., Nazari-Shirkouhi, S., & Rezazadeh, A. (2018). Relations between transformational leadership, organizational innovation, knowledge management, organizational innovation, and organizational performance: An empirical investigation of manufacturing firms. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64(5-8), 1073-1085.‏

46. Pandey, S., & Sharma, R. R. K. (2009). Organizational factors for exploration and exploitation. Technoloy Management Innovation, 4(1), 48-58.

47. Reiter-Palmon, R., & Illies, J. (2004). Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective. Jornal of the Leadership Quarterly, 15, 55–77.

48. Runco, M. A. (2017). Creativity, research, development, and practice. Chapter 1,Cognative and creativity, pp.1-38.

49. Sam Khani, M. R. (2017). Creativity and innovation in organization and management education, nashre art Spand Tehran.

50. Sepahvand, R., Esmaeili, M. R., Kkalani, S., & Ghodsi, M. (2014). Exploring the relationship between knowledge management and organizational intelligence. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 2(2), 402-407.

51. Sözbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity, 27, 92-100.

52. Shin, A. Y. C. (2009). The effect of organizational change on Team creativity, job satisfaction, organizational commitment, and work performance. ASBBS Annual Conference: Las Vegas, 16(1).

53. Sturbuck, J. C. (1995). Learning by knowledge intensive firms. Journal of Management Studies, 29, 713 -740.

54. Walczak, S. (2005).Organizational knowledge management structure. Journal of the Learning Organization, 12(4)­, 330-337.

55. Zhang, Q., & Hung, G. F. (2006). China’s social capital and financial performance of private enterprises. Journal of Small Businessand Enterprise Development, 13(2), 198-207.