سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده در میان دانشجویان (مطالعۀ دانشگاه‌های شهر بندرعباس)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

امیدواری و خوش‌بینی‌ به آینده از نشانه‌های پویایی و نشاط در جامعه و انگاره‌ای برای پیشرفت اجتماعی است و می‌تواند با سرمایة اجتماعی در ارتباط باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و امید به آیندة دانشجویان دانشگاه‌های (آزاد، پیام نور، هرمزگان) شهر بندرعباس، که در سال تحصیلی 1395 ـ 1396 مشغول تحصیل بودند انجام ‌شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامة محقق‌ساخته جمع‌آوری شد. جامعة آماری تحقیق را کلیة دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد، و دکترای دانشگاه‌های (آزاد، پیام نور، هرمزگان) شهر بندرعباس تشکیل دادند که 380 نفر از آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و مطالعه شدند. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، مشارکت اجتماعی) با امید به آینده رابطة معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. ابراهیمی، نسرین و زهرا صباغیان، محمود ابوالقاسمی (1390). «بررسی رابطة امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 60، صص 1 ـ 16.
  2. اصلانی، رقیه و عبدالرضا نواح، نبی‌الله ایدر (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر امید به آینده در بین دانش‌آموزان»، دانش‌انتظامی، ش 5، صص 53 ـ 64.
  3. افشانی، سید علی‌رضا و زینب جعفری (1395). «رابطة سرمایة اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد»، علوم اجتماعی، س 25، ش 73، صص 92 ـ 115.
  4. امامی، ناهید (1388). «بررسی تطبیقی ماهیت امید در نگاه ابوحامد غزالی و توماس آکویناس»، فروغ وحدت، س 2، ش 8، صص 80 ـ100.
  5. ایمان، محمدتقی و گل‌مراد مردای، سکینه حسینی رودبارکی (1387). «بررسی تطبیقی سرمایة اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان غیربومی دانشگاه‌های تهران و شیراز»، رفاه اجتماعی، ش 30 و 31، صص 143 ـ 170.
  6. پرچم، اعظم و مریم فاتحی‌زاده، زهرا محققیان (1392). «ابعاد سه‌گانة نظریة امید اسنایدر و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم»، تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا، س 10، ش 1، صص 1 ـ 29.
  7. پورافکاری، نصرالله و کبری شکری (1391). «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان (مطالعه‌ای بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر)»، فصلنامة تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد شوشتر، س 6، ش 16، صص 167 ـ 186.
  8. رستگار خالد، امیر و هاجر عظیمی (1391). «بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با شهروندی دموکراتیک، مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه تهران»، علوم اجتماعی، ش 59، صص 89 ـ 132.
  9. رضوی‌زاده، ندا و محسن نوغانی، علی یوسفی (1391). «رابطة سرمایة اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد»، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، س 9، ش 2، صص 25 ـ 51.

10. شجاعی باغینی، محمدمهدی (1387). مبانی مفهومی سرمایة اجتماعی، تهران، پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

11. شکربیگی، عالیه (1389). مدرن‌گرایی و سرمایة اجتماعی خانواده، درآمدی بر جامعه‎شناسی خانواده در ایران، تهران، جامعه‌شناسان.

12. شیانی، ملیحه و محمدرضا انصاری (1393). «تحلیلی بر کم‌وکیف سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، بررسی مسائل اجتماعی ایران، د 5، ش 2، صص 297 ـ 328.

13. عباس‌زاده، محمد و موسی سعادتی، اصحاب حبیب‌زاده، رضا حیدری (1391). «سرمایة اجتماعی و سلامت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز»، مطالعات امنیت اجتماعی، ش 32.

14. عزمی، سعیده (1386). «بررسی رابطة بین جهت‌یابی آینده، امیدواری، هیجان‌خواهی تکانشی، و رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دختر و پسر شهر تهران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، رشتة روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

15. غفاری، غلام‌رضا (1384). سنجش سرمایة اجتماعی، مجموعه‌مقاله‌های نخستین سمپوزیوم سرمایة اجتماعی و رفاه اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

16. فاضل‌زاده، پری‌ناز (1385). «عوامل مؤثر بر امید به آیندة جوانان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، رشتة جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

17. فولادیان، احمد (1392). «بررسی میزان امید به آینده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد»، فقه و تاریخ تمدن، ش 38، صص 137 ـ 159.

18. کار، آلان (1387). روانشناسی مثبت علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان، ترجمة حسن پاشاشریفی و جعفر نجفی‌زند با همکاری باقر ثنایی، چ 2، تهران، سخن.

19. کیوان‌آرا، محمود و منصور حقیقتیان، معصومه علی‌بابایی شهرکی (1393). «رابطة بین سرمایة اجتماعی و سلامت روان در بین شهروندان شهرکرد»، مجلة علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، د 22، ش 7، صص 47 ـ 55.

20. گیتی‌قریشی، اشرف‌السادات (1388). «سطح امیدواری در دانشجویان سال اول و سال آخر رشتة روان‌شناسی»، اندیشة رفتار، د 3، ش 12، صص 45 ـ 56.

21. محققیان، زهرا و اعظم پرچم (1391). «ماهیت امید؛ مقایسه‌ای تطبیقی بین اسلام و مسیحیت»، معرفت ادیان، س 4، ش 1، صص 7 ـ 26.

22. مرشدی، ابوالفضل و حامد شیری (1387). «مقایسة سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌های شهر تهران»، جامعه‌شناسی ایران، ش 3 و 4، صص 194 ـ 227.

23. میرفردی، اصغر و عبدالله ولی‌نژاد (1397). «تحلیل جامعه‌شناختی راهبردی ارتباط بین هویت ملی و سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 5، ش 1، صص 67 ـ 90.

24. نکونام، محمدصدیق و آرمان احمدی، رضا عباسی‌چری (1394). «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی (درون‌گروهی و برون‌گروهی) بر سلامت روان دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)»، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، د 5، ش 17، صص 163 ـ 184.

25. Banson, W. (2006). The role of hope and study skills in predicting test anxiety level ofuniversity students highschool and psychological health, self-esteem, positive thinking and social communication. This is for degree of Master of Science in the department of educational sciences Middle East Technical University.

26. Bernard, J. l., & Bernard, M. L. (1982). Factors related to suicidal behavior among college students. Journal of College Student Personnel, 23, 409-413.

27. Clarke, D. H. & Kissane, D. W. (2002). Demoralization: It's Phenomenology and Importance. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 36: pp. 733-742.

28. Cunningham, G., Arnau, R., Rosen, D., Finch, J., Rhudy, J., & Fortunato, V. (2000). The Relationship between hope and social participation. Journal of Personality, 75, pp. 43-64.

29. Daly, M. & Silver, H. (2008). Social exclusion and social capital: A comparison and critique. Theory and Society 37(6): pp. 66-537.

30. Fowler, J. H. & Christakis, N. A. (2008). Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network: Longitudinal Analysis Over 20 Year in the Framingham Heart Study . British Medical Journal, pp. 337-338.

31. Fredrichson, B. L. (2009). Positivety: Groundbreaking research reveals how to embrace the hidden strength of positive emotions, overcome negativity and thrive. New York: Grown Publishing.

32. Julian, C. (2015). Bourdieu, Social Capital and Online Interaction, Sociology, 49(2), 356-373.

33. Snyder, C. R., Lopze, S. J., Shorey, H. S., Rand, K. L., & Feldman, D. B. (2003). Hope theory, measurement and application to school psychology, school psychology quarterly, 18(2), pp. 122-139.

34. Snyder, C. R., shorey, H. S., Cheavens, J., Mannpulvers, K. M., Adams, V. H., Wiklund, C. (2002). Hope and academic success in college. Journal of educational psychology, 94(4), pp 820-826.

35. Snyder, C. R. (2000). Handbook of Hope: Theory. Measure& Applications, Academic Press. USA.

36. Umphrey, L. R. & Sherblom, J. C. (2014). The relationship of hope to self-compassion, relational social skill, communication apprehension.

37. Van Dongen, E. (1998). I wish a Happy End. Hope in the Lives of Chronic Schizophrenic Patients. Anthropology and Medicine, 5(2), 169-192.

38. Welsh, J. A. & Berry, H. L. (2009). Social capital and mental health and well- being. National Centre for Epidemiology and Population Health, the Australian National University. Paper presented at the Biennial HILDA Survey Research Conference.