شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تیم ملی هندبال

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تیم ملی هندبال بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گرد آوری داده ها آمیخته به صورت کیفی و کمی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی(آشنا با مفاهیم سرمایه اجتماعی) و برخی از بازیکنان، مربیان و مدیران باشگاه‌های لیگ برتر هندبال می‌باشد که به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت(12 مصاحبه با 11 نفر). جامعه آماری بخش کمی تحقیق حاضر شامل بازیکنان تیم ملی هندبال بزرگسالان(آقایان)، کادر فنی و مدیران باشگاه های لیگ برتر هندبال بودند و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند(21 نفر). ابزار گردآوری تحقیق حاضر شامل پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی بود که با توجه به روش تاپسیس طراحی گردیده بود. این پرسشنامه به صورت کلی نشان دهنده 5 مولفه‌ سرمایه اجتماعی شامل هنجارهای اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی بود. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی، به ترتیب از مهم-ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در تیم ملی هندبال می‌باشد. بنابراین توجه به هر یک از این مؤلفه‌ها، می‌تواند کیفیت تیم را بهبود بخشد و منجر به کسب نتایج بهتری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات