تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصله‏ گذاری اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

شیوع ویروس کرونا باعث افزایش اضطراب بین عموم مردم و بالاخص اقشار در معرض خطر، همچون سالمندان، شده است. از این رو، شناسایی راهکارهای مقابله با اضطراب و مکانیسم عمل آن میان سالمندان امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان، بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از شیوع ویروس، بود. روش تحقیق ترکیبی از علّی مقایسه‏ای و همبستگی بود. جامعة آماری این تحقیق را همة سالمندان بالای 50 سال شهرستان سمیرم تشکیل دادند. 42 سالمند ورزشکار فعال، 42 سالمند ورزشکار غیرفعال، و 42 سالمند غیرورزشکار به عنوان نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامة استاندارد بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‏ها با استفاده از کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل واریانس چندمتغیره، آزمون تعقیبی LSD، ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون چندمتغیرة هم‌زمان انجام شد. نتایج نشان داد سالمندان ورزشکار فعال و غیرفعال در دوران شیوع ویروس از نظر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن تفاوت معناداری با هم ندارند. اما سرمایة اجتماعی آن‏ها از سالمندان غیرورزشکار بیشتر است. سالمندان ورزشکار فعال کمترین میزان اضطراب و سالمندان غیرورزشکار بیشترین اضطراب ناشی از کرونا را تجربه کردند. همچنین نتایج نشان داد ابعاد شناختی و ارتباطی سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کرونا تأثیر منفی و معناداری دارند. بنابراین، نتیجه گرفته می‏شود ورزش خانگی در دوران فاصله‏گذاری اجتماعی بیشتر از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الوانی، سید مهدی؛ تهمینه ناطق؛ محمدمهدی فراحی (1386). «نقش سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش سازمانی»، علوم مدیریت ایران، س 2، 5(4)، صص 35 ـ 70.
پوررنجبر، محمد؛ کاظم نعمت‏الله‏زادة ماهانی (1384). «تأثیر ورزش‏های هوازی و بی‏هوازی بر میزان اضطراب»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی کرمان، د 13، ش 1، صص 51 ـ 56.
تقوی، سید محمد (1396). «اثربخشی مداخلة شناختی‌ـ رفتاری بر اصلاح ادراک کنترل اضطراب و حساسیت‌پذیری به اضطراب در مردان با نشانه‌های اضطراب»، پایان‏نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، دانشکدة علوم انسانی.
ثالثی، محسن؛ الهام شکور؛ سمیه پوران‏فر؛ مریم کوشکی جهرمی؛ جمشید روزبه (1393). «تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی، و فشار خون بیماران پیوند کلیه»، مجلة علوم پزشکی پارس، د 12، ش 3، صص 31 ـ 38.
خصالی، زهرا؛ فرحناز محمدی شاهبلاغی؛ حمیدرضا خانکه؛ اکبر بیگلریان (1397). «تأثیر تای چی چوان بر میزان اضطراب زنان سالمند»، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، د 3، ش 4، صص 15 ـ 23.
خواجوی، داریوش؛ نسرین شهبازی (1395). «پیش‏بینی فعالیت بدنی دانشجویان دختر بر اساس منابع حمایت اجتماعی ادراک‌شده»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 2(64)، صص 108 ـ 116.
رشیدی، محمد؛ علی رشیدی‏پور؛ راهب قربانی؛ حمیده دیانت؛ منیژه شاهورانیان (1396). «مقایسة تأثیر ورزش هوازی و بی‏هوازی بر افسردگی و اضطراب دانشجویان»، کومش، ج 19، ش 2، صص 333 ـ 341.
زارعی‌متین، حسن؛ علی‏اکبر قنبری؛ مرضیه قانع (1394). «بررسی رابطۀ هوش عاطفی و سرمایۀ اجتماعی در تشکل‏های مردم‌نهاد (NGOs)»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 2(1)، صص 1 ـ 22.
زارعیان، احسان؛ فروغ رحمتی (1393). «تأثیر تمرین ایروبیک بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه»، مطالعات روان‌شناسی بالینی، س 17، ش 5، صص 1 ـ 18.
صابری، علی؛ صمد گودرزی؛ سلیم عباسی (1399). «تأثیر فعالیت بدنی بر افسردگی سالمندان با تأکید بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 7، ش 1، صص 1 ـ 23.
علی‏پور، احمد؛ ابوالفضل قدمی؛ زهرا علی‏پور؛ حسن عبدالله‏زاده (1398). «اعتبارسنجی مقدمات مقیاس اضطراب بیماری کرونا در نمونة ایرانی»، روا‌ن‌شناسی سلامت، س 8، ش 4(33)، صص 163 ـ 175.
کریمیان، جهانگیر؛ تقی آقاحسینی؛ تقی شکرچی‏زاده؛ مرضیه شریفیانا؛ سید مرتضی موسوی نافچی (1392). «بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت‏های بدنی بر سرمایة اجتماعی (هنجارهای اجتماعی، مشارکت) اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، تحقیقات نظام سلامت، س 9، ش 11، صص 1167 ـ 1177.
لطفی‏فر، بهنام؛ ابوالفضل کرمی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ مهدی فتحی (1392). «اثربخشی هیپنوتراپی در میزان اضطراب»، پژوهش در پزشکی، د 37، ش 3، صص 164 ـ 170.
References
Aguiñaga, S., Ehlers, D. K., Salerno, E. A., Fanning, J., Motl, R. W., & McAuley, E. (2018). "Home-based physical activity program improves depression and anxiety in older adults", Journal of physical activity and health, 20(XX), pp. 1-5.
Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z., & Abdollahzadeh, H. (2020). "Validation of Coronary Anxiety Scale Preliminaries in an Iranian Sample", Scientific Journal of Health Psychology, 8, 4(33), pp. 163-175. (in Persian)
Alvani, M., Nategh, T., & Farahi, M. (2008). "The Role of Social Capital in the Development of Organizational Knowledge Management", Iranian Journal of Management Sciences, 5(4), pp. 35-70.
Asmundson, G. J., Fetzner, M. G., DeBoer, L. B., Powers, M. B., Otto, M. W., & Smits, J. A. (2013). "Let's get physical: a contemporary review of the anxiolytic effects of exercise for anxiety and its disorders", Depression and anxiety, 30(4), pp. 362-373.
Bajema, K. L., Oster, A. M., McGovern, O. L., Lindstrom, S., Stenger, M. R., Anderson, T. C., ... & Biggs, H. M. (2020). "nCoV Persons Under Investigation Team; 2019-CoV Persons Under Investigation Team. Persons evaluated for 2019 novel coronavirus—United States, January 2020", MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 69(6), pp. 166-170.
Beck, E. N., Wang, M. T., Intzandt, B. N., Almeida, Q. J., & Ehgoetz Martens, K. A. (2020). "Sensory focused exercise improves anxiety in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial", Plos one, 15(4), e0230803.
Caliskan, H., Akat, F., Tatar, Y., Zaloglu, N., Dursun, A. D., Bastug, M., & Ficicilar, H. (2019). "Effects of exercise training on anxiety in diabetic rats", Behavioural brain research, 376, 112084.
Chan, N. W., Roy, R., Lai, C. H., & Tan, M. L. (2019). "Social capital as a vital resource in flood disaster recovery in Malaysia", International Journal of Water Resources Development, 35(4), pp. 619-637.
Chang, J., Wei, M. A., Wang, S., Xiangren, Y. I., Wang, S., & Sun, X. (2017). "Relationship of social capital with anxiety and depression in urban elderly population in China", Chinese Mental Health Journal, 31(4), pp. 301-306.
Clark, D. A. & Beck, A. T. (2011). Cognitive therapy of anxiety disorders: Science and practice, Guilford Press.
Güney, A. & Çeli̇k, E. (2019). "Relationship Between Social Capital and Unemployment Anxiety: Ataturk University Faculty of Economics and Administrative Sciences an Application on Last Class Students", Istanbul Journal of Economics-Istanbul Iktisat Dergisi, 69(1), pp. 103-131.
Hall, B. J., Pangan, C. A. C., Chan, E. W., & Huang, R. L. (2019). "The effect of discrimination on depression and anxiety symptoms and the buffering role of social capital among female domestic workers in Macao, China", Psychiatry research, 271, pp. 200-207.
Hammami, A., Harrabi, B., Mohr, M., & Krustrup, P. (2020). "Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): specific recommendations for home-based physical training", Managing Sport and Leisure, pp. 1-6.
Huang, J., Zheng, Y., Gao, D., Hu, M., & Yuan, T. (2020). "Effects of Exercise on Depression, Anxiety, Cognitive Control, Craving, Physical Fitness and Quality of Life in Methamphetamine-Dependent Patients", Frontiers in psychiatry, 10, 999.
Huvila, L., Holmberg, K, E, S., & Widen- Wolff, G. (2010). "Social capital in second life", Online information review, Vol. 34(2), pp. 295-316.
Karimian, J., Aghahossini, T., Shekarchizadeh, T., Sharifiyana, M., & Mosavi, S,M. (2014). "The role of leisure activities based on physical activity on social capital (social norms, participation) faculty members of Isfahan University of Medical Sciences", Journal of Health System Research, 9(11), pp. 1167-1177. (in Persian)
Khajavi, D. & Shahbazi, N. (2017). "Predicting physical activity of female students based on perceived social support sources", Knowledge and research in applied psychology, 2(64), pp. 108-116. (in Persian)
Khesali, Z., Mohammadi, F., Khankeh, H., & Biklarian, A. (2019). "The effect of tai chi chuan on anxiety in older women", Journal of nursing, 3(4), pp. 15-23. (in Persian)
Lee, J. (2019). "Bonding and bridging social capital and their associations with self‐evaluated community resilience: A comparative study of East Asia", Journal of Community & Applied Social Psychology.
Lee, S. A. (2020). "Coronavirus anxiety scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety", Death Studies, pp. 1-9.
Li, C., Liang, Z., Yin, X., & Zhang, Q. (2018). "Family social capital mediates the effect of poverty on children's anxiety and depression", Journal of community psychology, 46(8), pp. 983-995.
Li, Z., Liu, S., Wang, L., & Smith, L. (2020). "Mind–Body Exercise for Anxiety and Depression in COPD Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis", International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 22.
Lippi, G., Henry, B. M., & Sanchis-Gomar, F. (2020). "Physical inactivity and cardiovascular disease at the time of coronavirus disease 2019 (COVID-19)", European Journal of Preventive Cardiology, 2047487320916823.
Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y. T., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. (2020). "Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak", The Lancet Psychiatry, 7(4), e17-e18.
Lo, B. C. Y., Chan, S. K., Ng, T. K., & Choi, A. W. M. (2020). "Parental Demandingness and Executive Functioning in Predicting Anxiety among Children in a Longitudinal Community Study", Journal of Youth and Adolescence, 49(1), pp. 299-310.
Lotfifar, B., Karami, A., Sharifidaramadi, P., & Fathi, M. (2014). "The effectiveness of hypnotherapy in anxiety", Medical Research, 37(3), pp. 164-170. (in Persian)
Marlier, M., Van Dyck, D., Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I., Babiak, K., & Willem, A. (2015). "Interrelation of sport participation, physical activity, social capital and mental health in disadvantaged communities: A SEM-analysis", PloS one, 10(10).
Naderi, S., Naderi, S., Delavar, A., & Dortaj, F. (2019). "The effect of physical exercise on anxiety among the victims of child abuse", Sport Sciences for Health, 15(3), pp. 519-525. (in Persian)
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). "Social capital, intellectual cap-ital, and the organizational advantage", Academy of Management Review, 23(2), pp. 242-266.
Paraskevis, D., Kostaki, E. G., Magiorkinis, G., Panayiotakopoulos, G., Sourvinos, G., & Tsiodras, S. (2020). "Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event", Infection, Genetics and Evolution, 79, pp. 104212.
Parks, V. (2020). The Critical Role of Social Capital During the COVID-19 Pandemic: Lessons from Disaster Research.
Pourranjbar, M. & Nematollahzadeh, K. (2008). "The effect of aerobic and anaerobic exercise on anxiety", Journal of Kerman medical sciences University, 13(1), pp. 51-56.
Psychou, D., Kokaridas, D., Koulouris, N., Theodorakis, Y., Krommidas, C., & Psycho, C. (2020). Impact of exercise intervention on anxiety levels and mood profile of Greek prison inmates.
Randall, C. L. & McNeil, D. W. (2017). "Motivational interviewing as an adjunct to cognitive behavior therapy for anxiety disorders: A critical review of the literature", Cognitive and behavioral practice, 24(3), pp. 296-311.
Rashidi, M., Rashidipour, A., Ghorbani, R., Diyanat, H., & Shahoranian, M. (2018). "Comparison of the effect of aerobic and anaerobic exercise on students' depression and anxiety", Journal Of Komesh, 19(2), pp. 333-341. (in Persian)
Ren, Y. & Li, M. (2020). "Influence of physical exercise on social anxiety of left-behind children in rural areas in China: The mediator and moderator role of perceived social support", Journal of Affective Disorders, 266, pp. 223-229.
Saberi, A., Goodarzi, S., & Abbasi, S. (2021). "The effect of physical activity on depression in the elderly with emphasis on the mediating role of social capital", Journal of Social Capital Management, 7(1), pp. 1-23. (in Persian)
Salesi, M., Shakor, E., POuranfar, S., Koshki, M., & Rozbeh, J. (2015). "The effect of a period of exercise on stress, anxiety, depression and blood pressure in kidney transplant patients", Journal of Pars’medical sciences, 12(3), pp. 31-38. (in Persian)
Skrok, Ł., Majcherek, D., Nałęcz, H., & Biernat, E. (2019). "Impact of sports activity on Polish adults: Self-reported health, social capital & attitudes", PloS one, 14(12).
Stubbs, B., Vancampfort, D., Rosenbaum, S., Firth, J., Cosco, T., Veronese, N., ... & Schuch, F. B. (2017). "An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: A meta-analysis", Psychiatry Research, 249, pp. 102-108.
Taghavi, S.M. (2018). “The effectiveness of cognitive-behavioral intervention on improving anxiety control perception and anxiety sensitivity in men with anxiety symptoms”, master thesis, Shahrod Islamic Azad University. (in Persian)
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). “Social capital and sleep quality in individuals who self-isolated for 14 days during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in January 2020 in China”, Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 26, e923921-1.
Zareian, E. & Rahmati, F. (2015). “The effect of aerobic exercise on anxiety, depression and quality of life in women with breast cancer”, Quarterly Journal of Clinical Psychology Studies, 17(5), pp. 1-18. (in Persian)
Zareian, E. & Rahmati, F. (2015). “The effect of aerobic exercise on anxiety, depression and quality of life in women with breast cancer”, Quarterly Journal of Clinical Psychology Studies, 17(5), pp. 1-18.
Zareimatin, H., Ghanbari, A., & Ghane, M. (2016). “Investigating the relationship between emotional intelligence and social capital in non-governmental organizations”, Management Of Social Capital, 2(1), pp. 1-22. (in Persian)
Zhou, C., Ogihara, A., Chen, H., Wang, W., Huang, L., Zhang, B., ... & Yang, L. (2017). “Social capital and antenatal depression among Chinese primiparas: A cross-sectional survey”, Psychiatry research, 257, pp. 533-539.
Zhou, C., Ogihara, A., Chen, H., Wang, W., Huang, L., Zhang, B., ... & Yang, L. (2017). “Social capital and antenatal depression among Chinese primiparas: A cross-sectional survey”, Psychiatry research, 257, pp. 533-539.
Zhu, Y., Chen, W., Xin, X., Yin, Y., Hu, J., Lv, H., ... & Zhang, J. (2020). “Epidemiologic characteristics of traumatic fractures in elderly patients during the outbreak of coronavirus disease 2019 in China”, International Orthopaedics, 1.