جایگاه سرمایة اجتماعی، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در توسعة قابلیت‌های توانمندساز مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) با تکنیک آنتروپی شانون و دیمتل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکدة علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم انسانی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق، ضمن توجه به حوزة توانمندساز‌ها، با هدف توسعة مدل خودارزیابی مبتنی بر رویکرد چارچوب عمومی، ارزیابی CAF انجام پذیرفت. این پژوهش بر اساس نتیجه توسعه‌ای و کاربردی، بر اساس هدف توصیفی، و از حیث نحوة گردآوری و تحلیل داده‌ها ترکیبی است. جامعة آماری پژوهش شامل اعضای هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور سه استان گیلان و مازندران و گلستان بود که جامعة خبرة این تحقیق را تشکیل دادند. بعد از مطالعة کتابخانه‌ای، برای جمع‌آوری داده‌ها، از روش مصاحبه استفاده شد و در ادامه برای تحلیل داده‌های کمّی روش تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک‌های آنتروپی شانون و دیمتل به کار رفت. بر اساس یافته‌ها، مدل خودارزیابی CAF در حوزة توانمندسازها با سه متغیر مسئولیت‌پذیری، سرمایة اجتماعی، و اخلاق حرفه‌ای توسعه یافت و رتبه‌بندی توانمندسازها با روش آنتروپی شانون به ترتیب شامل رهبری، استراتژی، فرایندها، کارکنان، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای، شراکت‌ها، و منابع و سرمایة اجتماعی تشخیص داده شد و نتایج رتبه‌بندی و وزن توانمندساز‌ها برای تعیین امتیاز آن‌ها در مدل توسعه‌یافته به کار رفت. روابط بین توانمندسازها نیز به کمک تکنیک دیمتل به دست آمد و نتایج دیمتل نشان داد توانمندساز‌های رهبری، استراتژی، منابع و شرکا، فرایندها، مسئولیت‌‌پذیری، و اخلاق حرفه‌ای توانمندساز‌های هسته‌ای و کلیدی هستند و باید در مدل CAF توسعه‌یافته در پیام نور در اولویت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آذر، عادل؛ فرزانه خسروانی؛ رضا جلالی (1392). تحقیق در عملیات نرم، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
 2. داوری، علی؛ آرش رضا‏زاده (1392). مدل‏سازی معادلات ساختاری با نرم‏افزار PLS، تهران، جهاد دانشگاهی.
 3. سرمد، زهره (1383). آمار استنباطی: گزیده‌ای از تحلیل‌های آماری تک‌متغیری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 4. پورسلطانی، حسین؛ رضا اندام؛ رسول فرجی (1391). «رابطة تعالی سازمان و تعهد سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی استان‌های منتخب ایران»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، س 2، دهم پیاپی، ش 3(19).
 5. مؤمنی، منصور (1385). مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، انتشارات دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.

References

 1. Álvarez, E. C. & Romaní, J. R. (2016). “Measuring social capital: further insights”, journal of Gac Sanit, 31(1), pp. 57–61.
 2. Areekul, Ch., Ratana-Ubol, A., & Kimpee, P. (2015). “Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 191, pp. 1613-1617.
 3. Azar, A., Khosravani, F., Jalali, R. (2013). Soft Operations Research, Tehran, Industrial Management Organization Publications. (in Persian)
 4. chinying, l.j. (2006). “social context and social capital enablers of knowledge integration”, journal of knowledge management, Vol. 10, No. 3, pp. 89-105.
 5. Daniel, C.O. & Ibrahim, A.U. (2019). “Infiuence of Performance Appraisal Management on Employees Productivity”, Journal of Global Scientific, 7(3), pp. 701-709.
 6. Davari, A. & Rezazadeh, A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS Software, Tehran, Jihad Daneshgahi Publications. (in Persian)
 7. Fedor, C.G. (2019). “Social Capital and Community Development: Case Study”, journal of Social Research Reports, 11(1), pp. 65-77.
 8. Gürlek, M., Düzgün, E., & Uygur, S. M. (2017). “How does corporate social responsibility create customerloyalty? The role of corporate image”, Journal of Social Responsibility, 13(3), pp. 409-427.
 9. Ivano, G. (2014). “Self- assessment in Asil hospital based on EFQM excellence model-2006”, 7th international conference of quality managers, International Journal of Basic Sciences & Applied Research, Vol. 4, pp. 45-60.

10. Kalfa, M. & Yetim, A. A. (2018). “Organizational self-assessment based on common assessment framework to improve the organizational quality in public administration”, Journal of Total Quality Management & Business Excellence, 31 (11-12), pp. 1307-1324.

11. Lussier, N. R. (2000). Human Relations in Organizations: a Skill building Approach, 2 nd ed, Homewood, il: Richarod D. Irwin.

12. Mo'meni, M. (2006). New Topics in Operations Research, Tehran, Tehran University School of Management Publications. (in Persian)

13. Moriones, A.B., Cerio, J.M.D., Leon, S.A.E., & Selvam, R.M. (2001). “The impact of ISO 9000 and EFQM on the use of flexible work practices”, Int. J. Production Economics, Journal home page: www.elsevi er. com/locate /ijpe

14. Poursoltani, H., Andam, R., & Faraji, R. (2012). “The Relationship between Organizational Excellence and Organizational Commitment in the General Departments of Physical Education of Selected Provinces of Iran”, Bi-Quarterly Journal of Research in Sport Management and Motor Behavior, 10th consecutive year, No. 3 (19).

15. Rickards, R.C. & Ritsert, R. (2013). “Self-Assessment for Improving Public Sector Performance: The EU’s Common Assessment Framework”, Journal of Business and Public Administration, 10(2), pp. 135-151.

16. Sanchez, B. (2015). “Factors influencing administrators Empowerment and financial management effectiveness”, Social and behavioral sciences Journal, Vol. 17, pp. 466-475.

17. Sarmad, Z. (2004). Inferential Statistics: An Excerpt from Univariate Statistical Analysis, Tehran, Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position). (in Persian)

18. Vakalopoulou, M.A., Tsiotras, G., & Gotzamani, K. (2012). “Implementing CAF in public administration, Best practices in Europe–obstacles and challenges”, Journal of Benchmarking, 20(6), pp. 744-764.

19. Vishwakarma, V. (2018). “Corporate Social Responsibility (A Literature Review)”, Journal of Management, 7(1), pp. 36-42.

20. Zubair, A., Bashir, M., Abrar, M., & Azeem, M. (2015). “Impact of organizational justice and psychological empowerment on percieved organizational performance: The mediating role of organizational citizenship behavior”, American Journal of Industrial and Business Management, Vol. 5, pp. 272-280.

21. Zulfiqar, S., Sadaf, R., Popp, J., Vveinhardt, J., & Máté, D. (2019). “An Examination of Corporate Social Responsibilityand Employee Behavior: The Case of Pakistan”, Journal of Sustainability, 11(3515), pp. 1-15.