بررسی نحوة به‌کارگیری ارزش‌ها و توسعة ارزش‌های مشترک جهت افزایش سرمایة اجتماعی افراد تأثیرگذار (مورد مطالعه: اینفلوئنسرها در شبکة اجتماعی اینستاگرام)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نقش بنیادین ارزش‌ها، به منزلة یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی، اثر انکارناپذیر ارزش‌های مشترک بر سرمایة اجتماعی و اهمیت شبکه‏ها و هنجارهای اجتماعی در آن، هدف از این پژوهش مطالعة این مطلب است که بیشترین ارزش‌هایی که اینفلوئنسرها با استفاده از سرمایة اجتماعی بالای خود در جوامع هدفشان انتشار داده‏اند چیست؟ کدام ارزش‌ها در جوامع مخاطب آن‌ها بیشترین مطلوبیت را دارد؟ و آیا اینفلوئنسرها در توسعة ارزش مشترک با مخاطبان خود موفق عمل کرده‏اند؟ نقش زمینه در اولویت‏بندی نظام ارزشی بررسی شد. این پژوهش در بستر شبکة ‏اجتماعی اینستاگرام انجام‏ شد. نمونه شامل 240 پست اینستاگرامی بود که با روش غیراحتمالی هدفمند استخراج شد. بدین صورت که ابتدا 8 اینفلوئنسر دارای بالاترین سرمایة اجتماعی گزینش و پست‏های آن‌ها طی سه سال بررسی شد و 10 پست برتر آن‌ها در هر سال از لحاظ مطلوبیت برای مخاطب (بر اساس تعداد لایک) انتخاب شدند. این پژوهش میدانی، از لحاظ ماهیت داده‏ها کیفی، از لحاظ قطعیت اکتشافی، و از منظر نتایج کابردی است. پژوهش حاضر به لحاظ تمرکز بر ارزش‌ها، که از ابعاد سرمایة اجتماعی است، و بررسی توسعة ارزش مشترک، که نقش اساسی در افزایش سرمایة اجتماعی دارد، در مطالعات سرمایة اجتماعی منحصربه‌فرد است و نتایج ارزشمند و کاربردی در زمینة بیشترین ارزش‌هایی که اینفلوئنسرهای داخلی و خارجی )دارای بیشترین سرمایة اجتماعی(، انتشار داده و نیز اولویت ارزش‌های مطلوب در جوامع داخلی و خارجی به دست آورده ‏است. همچنین، مشخص کرد اینفلوئنسرها در توسعة ارزش مشترک با جوامع هدف خود تا حد زیادی ناکام بوده‏اند. و در نهایت نشان داد نظام ارزشی در جوامع مختلف با یک‌دیگر متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. استاک، روح‌الله؛ جمال عبدالملکی (1393). «بررسی و تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 1، ش 1، صص 1 ـ 20.
 2. اکبرزادة جهرمی، سید جمال‌الدین؛ مسعود تقی‌آبادی (1397). «ستاره‌های خرد ایرانی در قاب سلفی: مطالعة نشانه‌شناختی شهرت خرد در اینستاگرام»، مطالعات فرهنگ‌ـ ارتباطات، س 20، ش 46، صص 113 ـ 156.
 3. الله‌ویردی، مهرشاد (1398). «کسب سرمایة اجتماعی به واسطة اعتماد حاصل از نظارت همگانی بر کیفیت عملکرد مدیریت شهری»، مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، س 5، ش 1، صص 43 ـ 52.
 4. آزادارمکی, تقی, ونوس, داور, کرمی, مسعود. (1390). فرا تحلیل ارزشهای فرهنگی در ایران. پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان. 1(1). 13-36.
 5. بیرامی، لیلا؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی (1398). «تصویرسازی برند با تأکید بر عوامل هدایتی افراد مشهور ورزشی در تبلیغات رسانه‌ای»، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، س 7، ش 26، صص 29 ـ 40.
 6. بیرو، آلن (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم: باقر ساروخانی، تهران، کیهان.
 7. جانسون، چالمز (1363). تحول انقلابی، مترجم: حمید الیاسی، تهران، امیرکبیر.
 8. چلبی، مسعود (1375). جامعه‌شناسی نظم، تهران، نی.
 9. رفیع‌پور، فرامرز (1378). آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار الف.

10. رفیع‌پور، فرامرز (1378). «تغییر ارزش‌ها در آینة سینما و مطبوعات»، مطالعات فرهنگ، صص 5 ـ 30.

11. ریترز، جورج (1374). نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، مترجم: محسن ثلاثی، تهران، علمی.

12. ساترلند، مکس (1387). روان‌شناسی تبلیغات تجاری، تبلیغات تجاری و ذهن مصرف‌کننده، مترجم: سینا قربان‌لو، تهران، مبلغان.

13. طالبان، محمدرضا؛ محمد مبشری؛ مصطفی مهرآیین (1389). «بررسی روند دگرگونی ارزشی در ایران (1353 ـ 1388)»، دانشنامة علوم اجتماعی، د 1، ش 3. صص 23-63.

14. فغفوری‌آذر، امین؛ فاطمه باکویی؛ محمدحسین مهدوی‌عادلی؛ رضا رادفر؛ محمدعلی افشارکاظمی (1398). «طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایة اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 6، ش 4، صص 445 ـ 473.

15. محسنی، منوچهر (1374). جامعه‌شناسی عمومی، تهران، طهوری.

16. نیک‌گهر، عبدالحسین (1371). مبانی جامعه‌شناسی، تهران، رایزن.

References

 1. Allah-Virdi, M. (2020). “Acquisition of social capital through trust resulting from public oversight of the quality of urban management performance”, Bimonthly Journal of Applied Studies in Management and Development Sciences, No. 1, pp. 43-52. (in Persian)
 2. Aride, O. & Pàmies-Pallisé, M.M. (2019). From Values to Behavior: Proposition of an Integrating Model, Sustainability, 11(21), pp. 61-70.
 3. Azad-Armaki, T. (2009). “The nature of the value system of Iranian society: material, metamaterial or integrated”, Cultural Research Letter, No 10, pp. 1-16. (in Persian)
 4. Baer, R. (2015). Ethics, Values, Virtues, and Character Strengths in Mindfulness-Based Interventions: a Psychological Science Perspective, Mindfulness, 6(4), pp. 956–969.
 5. Banyte, J. & Stonkiene, E., & Piligrimiene, Z. (2011). “Selecting celebrities in advertising: Thecase of Lithuanian Sports celebrity in non-sports product advertisement”, Journal of Economics & Management, 16, pp. 215-224.
 6. Berraies, S., Lajili, R., & Chtioui, R. (2020). “Social capital, employees' well-being and knowledge sharing: does enterprise social networks use matter? Case of Tunisian knowledge-intensive firms”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 21, No. 6, pp. 1153-1183.
 7. Beyrami, L., Karimi, J., & Hosseini, M. (2019). “Brand illustration with emphasis on the guiding factors of sports celebrities in media advertising”, Communication management in sports media, No 26, pp. 29-40. (in Persian)
 8. Bhandari, H. & Yasunobu, K. (2009). “What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept”, Asian Journal of Social Science, 37(3), pp. 480–510.
 9. Biro, A. (1996). Social science culture, Translated by Baqer Sarukhani, Tehran, Kayhan Publications. (in Persian)

10. Burt, R. S., Brokerage, & Closure (2005). An Introduction to Social Capital, Oxford University Press.

11. Certeza, Carlo B. & Oli, Lovely Joy D. (2018). “A Study Among the Social Capital Types and Self-concept of Facebook User”, 10th Int'l Conference on Education, Economics, Humanities & Social Sciences (EEHSS-18-Vietnam) June 10-11, 2018 Ho Chi Minh City (Vietnam).

12. Chalbi, M. (1996). Sociology of order, Tehran, Ney Publishing. (in Persian).

13. Chen, W., Wang, C., & Wang, Y. (2010). “Scalable influence maximization for prevalent viral marketing in large-scale social networks”, in KDD, pp. 1029–1038.

14. Chen, W., Wang, Y., & Yang, S. (2009). “Efficient influence maximization in social networks”, Proceedings of the 15th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining - KDD ’09. pp. 199–208.

15. Claridge, T. (2018). “Functions of social capital–bonding, bridging, linking”, Social Capital Research, Vol. 20, pp. 1-7.

16. Dekker, P. & Uslaner, E. M. (2001). Social Capital and Participation in Everyday Life, Rouledge.

17. Estak, R. & Abdolmaleki, J. (2014). “Investigating and explaining the impact of social capital on innovation with emphasis on the mediating role of knowledge management”, Journal of Social Capital Management, Vol 1, No. 1, pp. 1-20. (in Persian)

18. Faghfoori-azar, A., Bakooee, F., Mahdavi-adeli, M., Radfar, R., & Afshar-kazemi, M. (2019). “Designing a dynamic model for social capital analysis with systems dynamics approach”, Journal of Social Capital Management, Vol. 9, No. 4, pp. 445-473. (in Persian)

19. Faghfori-azar, A., Bakouee, F., Mahdavi-adeli, M., Radfar, R., & Afshar-kazemi, M. (2019). “Designing a dynamic model for social capital analysis with systems dynamics approach”, Journal of Social Capital Management, Vol. 6, No. 4, pp. 445-473. (in Persian)

20. Ferraro, G.P (1992). Cultural Anthropology: An Applied Perspective, Wadsworth Publishing.

21. Fishbein, M. & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach, New York, Psychology Press.

22. Galland, O. & Lemel, Y. (2008). “Tradition vs. Modernity: The Continuing Dichotomy of Values in European Society”, Revue Française de Sociologie, 49(5), p. 153.

23. Hoyer, W.D., MacInnis, D.J., & Pieters, R. (2013). Consumer Behavior, South-Western/ Cengage Learning, Sixth Edition.

24. Inglehart, R. F. (2018). Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World, Cambridge University Press.

25. Johnson, C. (1983). Revolutionary transformation, Translated by hamid elyasi, Tehran, amirkabir publisher. (in Persian)

26. Kempe, D., Kleinberg, J.M., & Tardos, V. (2003). “Maximizing the spread of influence through a social network,” in KDD, pp. 137–146.

27. Knoke, D. (1999). Organizational Networks and Corporate Social capital, Kluwer.

28. Koo, J. (2010). Assessing The Relationship Between Celebrity–Products Congruence and Endorser Credibility, A thesis presented to the Graduate school of the University of Florida in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Advantage, University of Florida.

29. Lambert, A. (2016). “Intimacy and social capital on Facebook: Beyond the psychological perspective”, New Media & Society, 18(11), pp. 2559–2575.

30. Leskovec, J., Krause, A., Guestrin, C., Faloutsos, C., VanBriesen, J., & Glance, N. S. (2007). “Cost-effective outbreak detection in etworks,” in KDD, pp. 420–429.

31. Martinez-Lopez, F.J. & Gázquez-Abad, J.C. (2020). Advances in National Brand and Private Label Marketing, Seventh International Conference, Springer Proceedings in Business and Economics.

32. Mckneely, B., Kim, J., Leung, C., & Pookulangara, S. (2020). “Social Capital on Instagram: Application for Small Apparel Retailers”, Journal of Marketing Development and Competitiveness, 14(4).

33. Mohseni, M. (1995). General Sociology, Tehran, Tahoori Publications. (in Persian)

34. Nemanishvili, T. (2018). Georgian emigrants’ online support groups: exploring self-presentation and social capital on facebook, 35th International Academic Conference, Barcelona.

35. Nikgohar, A. (1992). Principles of Sociology, Tehran, Raizan Publications. (in Persian)

36. Rafiepor, F. (1999). Anatomy of Society, Tehran, Publishing Company Alef. (in Persian)

37. Rafiepor, F. (1999). “Changing values in the mirror of cinema and press”, Culture studies, pp. 5-30. (in Persian)

38. Riterz, J. (1995). Sociological theory in contemporary times, Translated by Mohsen Thalasi, Tehran, Scientific. (in Persian)

39. Rokeach, M. (1973). The nature of human values, New York, Free Press.

40. Sigurdsson, V., Menon, R. G. V., Hallgrímsson, A. G., Larsen, N. M., & Fagerstrøm, A. (2017). “Factors Affecting Attitudes and Behavioral Intentions Toward In-app Mobile Advertisements”, Journal of Promotion Management, 24(5), pp. 694–714.

41. Solomon, M., Bamossy, G., & Askegaard, S. (2002). Consumer behavior: A Eropean Perspective, 2ns (eds), UK: Prentice Hall Europe.

42. Su, C. C. & Chan, N. K. (2017). “Predicting social capital on Facebook: The implications of use intensity, perceived content desirability, and Facebook-enabled communication practices”, Computers in Human Behavior, 72, pp. 259–268.

43. Subbian, K., Sharma, D., Wen, Z., & Srivastava, J. (2013). “Finding influencers in networks using social capital”, Proceedings of the 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining-ASONAM ’13.

44. Sutherland, M. (2008). Psychology of commercial advertising, commercial advertising and the consumer mind. Routledge; 3rd edition.

45. Taleban, M., Mobasheri, M., & Mehraeen, M. (2008). “Investigating the trend of value change in Iran (1353-1388)”, Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 1, No 3. (in Persian)

46. Wu, C. (2020). “Social capital and COVID-19: a multidimensional and multilevel approach”, Chinese Sociological Review, pp. 1–28.

47. Yoon, S. & Lee, E. (2019). “Social and psychological determinants of value co-creation behavior for South Korean firms A consumer-centric perspective”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(1), pp. 14–36.

48. Zhang, Y. B. & Harwood, J. (2004). “Modernization and Tradition in an Age of Globalization: Cultural Values in Chinese Television Commercials”, Journal of Communication, 54(1), pp. 156–172.

49. Zipporah, M.M. & Mberia, H.K. (2014). “Social Media and Celebrity Endorsement: An analysis of Literature Review”, International Jornal of Academic Research in Economic and Management Science, Vol. 3, No. 5, pp. 178-188.