نقش هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامة استاندارد بود. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی و جهت ارزیابی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعة آماری تحقیق دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی سال 1397 ـ 1398 دانشگاه محقق اردبیلی، به تعداد 2674 نفر، بودند که نمونه‏ای متشکل از 336 نفر به روش تصادفی در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه‏ها انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. یافته‏های پژوهش حاکی از تأیید تأثیر هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان بود. همچنین نتایج نقش میانجی‏گری سرمایة اجتماعی را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. امین‌بیدختی، علی‌اکبر؛ سکینه جعفری؛ نصرالله نوروزی؛ معصومه خسروی‌نیا (1393). «تأثیر سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی»، مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 2(3)، صص 107 ـ 138.
 2. ترک‌زاده، جعفر؛ معصومه محترم (1393). «بررسی رابطة‏ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایة اجتماعی گروه‌های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز»، جامعه‌شناسی کاربردی، ش 53، صص 175 ـ 194.
 3. جعفری، محمدرضا (1397). «ارزیابی اثرات سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پردیس شهید بهشتی زنجان دانشگاه فرهنگیان»، اولین کنفرانس ملی توسعة پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران.
 4. زارعی‌متین، حسن؛ علی‌اکبر قنبری؛ مرضیه قانع (1394). «بررسی رابطۀ هوش عاطفی و سرمایۀ اجتماعی در تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOs)»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 2(1)، صص 1 ـ 22.
 5. سالاری‌پور، سید مولود؛ غلام‌حسین مکتبی؛ سیروس عالی‌پور بیرگانی (1397). «رابطة هوش هیجانی و جهت‌گیری دینی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشستة شرکت صنایع فولاد خوزستان شهر اهواز»، فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 9(23)، صص 99 ـ 117.
 6. سیدکلان، سید محمد؛ صادق ملکی آوارسین، حسین نجفی (1396). «فراتحلیل رابطة ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در پایگاه‌های اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ فارسی‌زبان»، آموزش و ارزشیابی، 10(40)، صص 129 ـ 149.
 7. سیف‏اللهی، ناصر (1399). «تحلیل اثر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 7، ش 2، صص 171 ـ 194.
 8. شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ ساره احمدی (1390). «رابطة هوش هیجانی و رضایت از تحصیل در دانش‌آموزان»، علوم رفتاری، 5(2)، صص 135 ـ 142.
 9. فردوسی مازندرانی، سکینه؛ گرامی پور، مسعود(1396). مدل پردازی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. دوره سوم، شماره 9، 57-48.

10. فیروزی، محمدرضا؛ میثم کرمی (1395). «ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ واسطه‌ای ﺳﺮﻣﺎیة اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در رابطة ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ»، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، صص 53 ـ 78.

11. کردی، حسین؛ شهربانو غضنفری (1394). «تبیین جامعه‌شناختی رابطة میزان سرمایة اجتماعی خانواده با موفقیت تحصیلی فرزندان»، جامعه‌شناسی کاربردی، 26(3)، صص 161 ـ 172.

12. مهاجران، بهناز؛ ویدا فتاحی؛ سعید مهنا (1394). «رابطة هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان»، همایش ملی سوادآموزی و ارتقای سلامت.

13. نوغانی، فاطمه؛ مهتاب بیات‌ریزی؛ زهره قربانی؛ طیب رمیم (1394). «ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻮش هیجاﻧﻲ و رضایت تحصیلی در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم پزشکی ﺗﻬﺮان»، مجلة دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 73(2)، 116-110. 

References

 1. Alfonso, L., Zenasni, F., Hodzic, S., & Ripoll, P. (2016). “Understanding The Mediating Role of Quality of Work Life on the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behaviors”, Psychological Reports, 118: 107-127.
 2. Amin-Beidakhti, A.A., Jafari, S., Khosravi-Nia, M., & Norouzi, N. (2014). “The effect of social capital on academic satisfaction”, Educational Planning Studies, 2(3), pp. 107-138. (in Persian)
 3. Apte, S. & Khandagle, A. (2016). “Assess the Relation between Emotional Intelligence and Quality of Life among the Nursing Faculties”, The International Journal of Indian Psychology, 4, pp. 133-140.
 4. Bar–on, R. (2015). Emotional and Social Intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory (EQ – I), In Bar-on, R & Parkrr, D.A. (Eds), The hand book of emotional intelligence, San Francisco, California, jossey baass.
 5. Bar-On, R. (1997). Bar-On Emotional Quotient Inventory, Toronto, Multi-health systems.
 6. Bozionelos, G. & Bozionelos, N. (2018). Trait emotional intelligence and social capital: The emotionally unintelligent may occasionally be better off, 134(1), pp. 348-351.
 7. Brooks, K. & Muyia Nafukho, F. (2006). “Human resource development, social capital, emotional intelligence: Any link to productivity?”, Journal of European Industrial Training, 30(2), pp. 117-128.
 8. Costa, A. & Faria, L. (2015). “The impact of Emotional Intelligence on academic achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school”, Learning and Individual Differences, 37, pp. 38–47.
 9. Ferdowsi-Mazandarani, S. & Gramipour, M. (2017). “Modeling the effect of emotional intelligence on student satisfaction in the field of study”, Quarterly Journal of Futurology and Policy Studies, 3(4), pp. 57-48. (in Persian)

10. Firouzi, M. & Karami, M. (2016). “Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Creativity with Mediating Role of Social Capital”,  Journal of Education and Community Health, 5(4), pp. 53-78. (in Persian)

11. Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of marketing research, 18(1), pp. 39-50.

12. Ghazanfari, S. & Kordi, H. (2015). “Sociological Explanation of the Relationship between Family's Social Capital and Children's Educational Achievement”, Journal of Applied Sociology, 26(3), pp. 161-172. (in Persian)

13. Golman, D. (1995). Emotional intelligence: The theory in practice, New York, Basic-Book.

14. Jarvis, P. (2007). “The Theory and Practice of Teaching”, British Journal of Educational Technology, Vol. 38, No. 1, pp. 179–180.

15. Gong, Z., Chen, Y., & Wang, Y. (2019). “The Influence of Emotional Intelligence on Job Burnout and Job Performance: Mediating Effect of Psychological Capital”, Original Research Article, 10, pp. 1-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg .2019.02707.

16. Jafari, M.R. (2018). “Evaluating the effects of social capital on academic satisfaction from the perspective of students of Shahid Beheshti Campus in Zanjan”,The first national conference on sustainable development in educational sciences and psychology in Iran. (in Persian)

17. King, R.B. & Chen, J. (2019). “Emotions in Education: Asian Insights on the Role of Emotions in Learning and Teaching”, Asia-Pacific Edu Res, 28(4), pp. 279–281.

18. Mishra, S. (2020). “Social networks, social capital, social support and academic success in higher education: A systematic review with a special focus on ‘underrepresented’ students”, Educational Research Review, 29, pp. 1-24.

19. Mohtaram, M. & torkzadeh, J. (2014). “A Study of the Relationship between Type of Organizational Structure of University and Departmental Social Capital with Students' Academic Satisfaction at Shiraz University”, Journal of Applied Sociology, 25(1), pp. 175-194. (in Persian)

20. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage”, Academy of management review, 23(2), pp. 242-266.

21. Novak, D., Emeljanovas, A., Mieziene, B., Antala, B., Stefan, L., & Kawachi, I. (2018). “Is Social Capital Associated with Academic Achievement in Lithuanian High-school Students? A Population-based Study”, ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER, pp. 1-7.

22. Noughani, F., Bayat-Rizi, M., Ghorbani, Z., & Ramim, T. (2015). “Correlation between emotional intelligence and educational consent of students of Tehran University of Medical Students”, Tehran Univ Med J., 73(2), pp. 110-116. (in Persian)

23. Özan, M.B., Özdemir, T.Y., & Yaraş, Z. (2017). “The Effects of Social Capital Elements on Job Satisfaction and Motivation Levels of Teachers”, European Journal of Education Studies, 3(4), pp. 49-68.

24. Sheikholeslami, R. & Ahmadi, S. (2011). “The relationship between emotional intelligence and academic satisfaction in students”, International Journal of Behavioral Sciences, 5(2), p. 135. (in Persian)

25. Salaripour, S.M., Maktabi, Gh.H., & Alipour-Birgani, S. (2018). “The relationship between emotional intelligence and religious orientation with death anxiety in retired male employees of Khuzestan Steel Industries Company in Ahvaz”, Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, Allameh Tabatabai University, 9(23), pp. 117-99. (in Persian)

26. Sarwar, H., Nadeem, K., & Aftab, J. (2017). “The impact of psychological capital on project success mediating role of emotional intelligence in construction organizations of Pakistan”, Journal of Global Entrepreneurship Research, 2(7)1:13 DOI 10.1186/s40497-017-0080-4

27. Seifollahi, N. (2020). “Analysis of the effect of social capital on organizational virtue with the mediating role of social responsibility”, Social Capital Management, 7(2), pp. 171-194.

28. Seyed-Kalan, S., Maleki-Avarsin, S., & Najafi, H. (2018). “A Meta-Analysis of the Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement in Persian Speakers Databases”, Journal of Instruction and Evaluation, 10(40), pp. 129-149. (in Persian)

29. Teeroovengadum, V., Nunkoo, R., Gronroos, CH., Kamalanabhan, T.J., & Seebaluck, A.K. (2019). “Higher education service quality, student satisfaction and loyalty Validating the HESQUAL scale and testing an improved structural model”, Quality Assurance in Education, 27(4), pp. 427-445.

30. Urquijo, I. & Extremera, N. (2017). “Academic satisfaction at university: the relationship between emotional intelligence and academic engagement”, Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15(43), pp. 553-573.

31. Valian, A., Madani, M. R., Ranjbar, T. K., Moravej Salehi, E., Farzad, A., & Bagheri, R. (2018). “Relationship between emotional intelligence and academic satisfaction in dental students and paramedic students”, Annals of Dental Specialty, Vol. 6(1), p. 48.

32. Willem, A., Buelens, M., & Jonghe, I.D. (2007). “Impact of Organizational Structure on Nurses’ Job Satisfaction”, International Journal of Nursing Studies, 44, pp. 1011–1020.

33. Wijekoon, C.N., Amaratunge, H., de Silva1, Y., Senanayake, S., Jayawardane, P., & Senarath, U. (2017). “Emotional intelligence and academic performance of medical undergraduates: a cross-sectional study in a selected university in Sri Lanka”, BMC Medical Education, pp. 1-11.

34. Wang, Sh. (2015). “Emotional Intelligence, Information Elaboration, and Performance: The Moderating Role of Informational Diversity”, Small Group Research, 46(3), pp. 324–351.

35. Wolff SB. Emotional competence inventory (ECI) technical manual, Hay Company I, INC: 2005

36. Zaree-Matin, H., Ghanbari, A., & Qane, M. (2015). “The relationship between emotional intelligence and social Capital in Non- Governmental Organization (NGOs)”, Social Capital Management, 2(1), pp. 1-22. doi: 10.22059/jscm.2015.54087 (in Persian).

37. Zou, T., Su, Y., & Yaowu, W. (2018). “Examining Relationships between Social Capital, Emotion Experience and Life Satisfaction for Sustainable Community”, Sustainability, 10(8), 2651;http://doi.org/10.3390/su10082651.

38. XiaoI, N. (2020). Influence of emotional intelligence of employees on their Behavior and internal mediating effects of social capital, Revista Argentina de Clínica Psicológica, Vol. XXIX, N 2, pp. 1-8 DOI: 10.24205/03276716.2020.201