تحلیل جامعه‌شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی؛ مورد مطالعه بانک رفاه کارگران استان لرستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

سازمان پدیده‌ای اجتماعی است که درجهت دستیابی به اهداف مشترک، فعالیت می‌کند. چون سازمان پدیده‌ای اجتماعی است، لذا الگوها و هنجارهایی که اعضای‌سازمان از آن تبعیت می‌کنند، باید موزون و هماهنگ باشند تا سازمان دچار بی‌نظمی و آشوب نشود. درواقع سازمان‌ها به عنوان پدیده-های‌اجتماعی می‌توانند دچار بی‌هنجاری‌، آشفتگی، بی‌نظمی و آشوب شوند که از لحاظ نظری به این پدیده آنومی سازمانی گفته می‌شود. از‌این‌رو پژوهش حاضر باهدف واکاوی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی در صنعت بانکداری انجام شد. این پژوهش در زمره پژوهش‌های آمیخته و به ‌صورت کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه‌آماری پژوهش را خبرگان، متشکل از مدیران صفی و ستادی در بانک رفاه‌کارگران لرستان تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل کفایت‌نظری تعداد 30 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته و در بخش کمی از پرسشنامه بهره گرفته شد. به این‌ترتیب اطلاعات به‌دست‌آمده در بخش کیفی با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti و روش کدگذاری و در بخش کمی با روش دلفی‌فازی تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فضای غیراخلاقی حاکم بر سازمان، رهبری و مدیریت ضعیف، خویشاوند‌سالاری و تبعیض، ارتباطات ضعیف، عدم‌شایسته سالاری و فقدان نظام ارزشیابی مناسب مهم‌ترین پیشایندهای آنومی سازمانی در صنعت بانکداری هستند. علاوه براین، کاهش عملکرد فردی و سازمانی، فساد اداری، کاهش سود‌آوری و سهم‌بازار، عدم رقابت-پذیری و کاهش وفاداری و از دست دادن مشتریان مهم‌ترین پسایندهای آنومی سازمانی در صنعت بانکداری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات