تحلیل جامعه ‏شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

سازمان پدیده‏ای اجتماعی است که جهت دستیابی به اهداف مشترک، با استفاده از افراد و گروه‏هایی که با هم در تعامل‌اند، فعالیت می‏کند. چون سازمان پدیده‏ای اجتماعی است الگوها و هنجارهایی که اعضای ‏سازمان از آن تبعیت می‏کنند باید موزون و هماهنگ باشند تا سازمان دچار بی‏نظمی و آشوب نشود. در واقع سازمان‏ها به منزلة پدیده‏های ‏اجتماعی می‏توانند دچار بی‏هنجاری‏، آشفتگی، بی‏نظمی، و آشوب شوند که از لحاظ نظری به این پدیده آنومی سازمانی گفته می‏شود. از‏ این ‏رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی انجام شد. این پژوهش در زمرة پژوهش‌های آمیخته و از نوع کیفی و کمّی است. جامعة ‏آماری پژوهش را خبرگان، متشکل از مدیران صفی و ستادی در بانک رفاه ‏کارگران لرستان، تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند و اصل کفایت نظری تعداد 30 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبة نیمه‏ساختار‏یافته و در بخش کمّی از پرسشنامه بهره گرفته شد. به این‏ ترتیب اطلاعات به‏دست‏آمده در بخش کیفی با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti و روش کدگذاری و در بخش کمّی با روش دلفی فازی تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فضای غیراخلاقی حاکم بر سازمان، رهبری و مدیریت ضعیف، خویشاوند‏سالاری و تبعیض، ارتباطات ضعیف، عدم شایسته‌سالاری، و فقدان نظام ارزشیابی مناسب مهم‏ترین پیشایندهای آنومی سازمانی هستند. علاوه بر این، کاهش عملکرد فردی و سازمانی، فساد اداری، کاهش سود‏آوری و سهم‏ بازار، عدم رقابت‏پذیری، کاهش وفاداری، و از دست دادن مشتریان مهم‌ترین پسایندهای آنومی سازمانی‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسینی‌نژاد، باقر؛ علی مستقین (1396). «بررسی نقش بانک‌ها در توسعة اقتصادی و اجتماعی»، مطالعات علوم اجتماعی، س 3، ش 3، صص 81 ـ 89.
دورکیم، امیل (1389). خودکشی، مترجم: سالارزاده امیری، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
سامانی، علی؛ مریم شریعتی (1396). «طراحی مدل بهینه در جهت مسئولیت اجتماعی در نظام بانک‌داری»، همایش بانک‌داری الکترونیک، تهران.
سپهوند، رضا؛ محسن عارف‌نژاد؛ فرجام زارع؛ مهدیه سپهوند (1398). «اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8(2)، صص 388 ـ 408.
سفیدچیان، سلمان؛ نادر مظلومی؛ جمشید صالحی صدیقیانی (1396). «الگویی از آنومی سازمانی و عوامل ایجادکنندة آن»، مطالعات رفتار سازمانی، 4(24)، صص 130 ـ 170.
عباس‌زاده، محمد؛ لیلا مقتدایی (1388). «سرمایة اجتماعی و دانش‌آفرینی»، مجلة انجمن جامعه‌شناسی ایران، د 10، ش 1، صص 3 ـ 28.
عباس‌زاده، محمد؛ محمد علی‌زاد؛ رضا اسلمی (1390). «رابطة سرمایة اجتماعی و آنومی سازمانی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، د 1، ش 1، صص 145 ـ 172.
مظلومی، نادر؛ سلمان سفیدچیان (1394). «بررسی نقش ظرفیت تغییر در شکل‌گیری آنومی سازمانی با رویکرد کیفی»، مطالعات رفتار سازمانی، 2(13)، صص 1 ـ 26.
موسوی، سید نجم‌الدین؛ علی شریعت‌نژاد؛ محسن عارف‌نژاد (1395). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجادکنندة آنومی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی»، مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(4)، صص 115 ـ 130.
نایبی، هوشنگ؛ سعید معیدفر؛ حسین سراج‌زاده (1396). «تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهت‌ها، تفاوت‌ها، و شیوه‌های اندازه‌گیری»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، س 17، ش 66، صص 9 ـ 51.
References
Abreu, E., Souza, M., & Fleury, L. (2018). “Influence of Anomie and Organizational Commitment on the Turnover Intention in Organizations”, Actualidades en Psicologia, 32(125), pp. 51-69.
Abrutyn, S. (2019). “Toward a General Theory of Anomie The Social Psychology of Disintegration”, European Journal of Sociology/ Archives Européennes de Sociologie, 60(1), pp. 109-136.
Annales, U. (2017). “Employee Anomie in the Organization”, Philosophy and Sociology, 41(2), pp. 159-172.
Annales, U. (2017). “Employee Anomie in the Organization”, Philosophy and Sociology, 41(2), pp. 159-172.
Atteslander, P. (2007). “The impact of globalization on methodology. Measuring anomie and social transformation”, International Review of Sociology, 17(3), pp. 511-524.
Atteslander, P. (2007). “The impact of globalization on methodology. Measuring anomie and social transformation”, International Review of Sociology, 17(3), pp. 511-524.
Baumer, E.P. (2007). “Untangling research puzzles in merton’s multilevel anomie theory”, Theoretical Criminology, 11(1), pp. 63–93.
Baumer, E.P. (2007). “Untangling research puzzles in merton’s multilevel anomie theory”, Theoretical Criminology, 11(1), pp. 63–93.
Bouret, U. (2020). “University non-admittance and anomie: Reconsidering the promise of an egalitarian society”, British Journal of Sociology of Education, 41(3), pp. 361-376.
Choi, Y., Myung, J., & Kim, J. (2018). “The Effect of Employees’ Perceptions of CSR Activities o Employee Deviance: The Mediating Role of Anomie”, Sustainability, pp. 1-20.
Durkim, E. (2010). Suicide, translated by Salarzadeh Amiri, Tehran, Allameh Tabatabai University Press. (in Persian)
Fandino, A., Souza, M., Formiga, N., Menezes, R., & Bentes, S. R. (2015). “Organizational anomie, professional self-concept and organizational support perception: theoretical model evidences for management”, International Journal of Business and Social Science, 6(11), pp. 1-10.
Formiga, N. S., Ribeiro, A. W. A. R., & Estevam, I. D. (2018). “Evidencia da Invariancia Fatorial da Escala de Anomia Organizacional em Trabalhadores Brasileiros”, Psicologia.pt Oportal dos Psicologos, 1(6), pp. 1-22.
Formiga, N., Ferreira, L., & Souza, M. (2020). “Social anomie and organizational anomie: verification of a theoretical model in brazilian workers, Research”, Society and Development, 9(8), pp. 43-66.
Hosseini-Nejad, R. & Mastaghin, A. (2017). “Investigating the Role of Banks in Economic and Social Development”, Social Science Studies, Third Year, Third Issue, pp. 81-89. (in Persian)
Jahanshahi, A. & Dehghani, A. (2019). “Anomie at public organizations: How can the quality of work life help?”, Journal of Public Affairs, 36 (2), pp. 214-231.
Lara, Z. & Rodrıgue, T. (2007). “Organizational anomie as moderator of the relationship between an unfavorable attitudinal environment and citizenship behavior”, Personnel Review, 36(6), pp. 843-866.
Lau, T. (2020). “The Concept of Anomie in Explaining Crime”, The Bellarmine Law Society Review, 7(1), pp. 1-22.
Lipinsky, D., Panchenko, V., Musatkina, A., Stankin, A., & Makarchuk, I. (2020). “Sociological Aspects of Legal Irresponsibility and Anomie”, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 498, pp. 239-246.
Maciejewska, R. (2017). “Employee Anomie in the Organization”, Philosophy and Sociology, 41(2), pp. 160-174.
Mathieu, D (2015). Anomie: History of the Concept, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 1, PP. 718-725.
Manrique de Lara, Z.M. & Espinoza-Rodriguez, T.F. (2007). “Organizational anomie as moderator of the relationship between an unfavorable attitudinal environment and citizenship behavior (OCB)”, An empirical study among university administration and services personnel, 36, pp. 843–866.
Mazlumi, N. & Sefidchian, S. (2014). “Investigating the role of change capacity in the formation of organizational anomie with a qualitative approach”, Organizational Behavior Studies, 2 (13), pp. 1-26. (in Persian)
Medina, A.S., Rosario, J.M., & Santana, F.B. (2017). “Anomia and Displacement of Responsibility as Determinants of Tourist Company Managers Non-Involvement in Alleviating Poverty”, Sustainability, 9(6), pp. 1-15.
Messner, S.F. (2003). “An institutional-anomie theory of crime: Continuities and elaborations in the study of social structure and anomie”, Cologne Journal of Sociology and Social Psychology, 43, pp. 93–109.
Mousavi, S., Shariatnejad, A., & Arefnejad, M. (2016). “Identifying and prioritizing the factors causing organizational anomie using fuzzy Delphi method”, Management of Government Organizations, 4 (4), pp. 115-130. (in Persian)
Muratori, M., Delfino, G. I., Y Zubieta, E.M. (2013). “Percepción de anomia, confianza y bienestar: la mirada desde la psicología social”, Revista de Psicología (PUCP), 31(1), pp. 129-150.
Naibi, H., Moeidfar, S., & Sirajzadeh, H. (2017). “Durkheim and Merton Anomie Theory; Similarities, differences and methods of measurement”, Welfare Planning and Social Development, Year 17, No. Sixty-six, pp. 9-51. (in Persian)
Orellana, C. (2019). “Percepcion de anomia en poblacion urbana salvadorena: pesimismo, desconcierto yaislamiento”, Revista Iberomamericana de las Ciencias Socials Humanisticas, 8(16), pp. 1-31.
Romania, V. (2020). “Interactional Anomie? Imaging Social Distance after COVID-19: A Goffmanian Perspective”, Sociologica, 14 (1), pp. 51-66.
Samani, A. & Shariati, M. (2017). “Designing an Optimal Model for Social Responsibility in the Banking System”, Electronic Banking Conference, Tehran. (in Persian)
Sefidchian, S., Mazlumi, N., & Salehi Sedighiani, J. (2017). “A Model of Organizational Anomie and Its Causes”, Organizational Behavior Studies, 4 (24), pp. 130-170. (in Persian)
Sepahvand, R., Arefnejad, M., Zare, F., & Sepahvand, M. (2019). “The effect of organizational spirituality on organizational anomie with emphasis on the role of work ethic (Case study: Lorestan University)”, Management in Islamic University, 8 (2), pp. 388-408. (in Persian)
Serpa, S. & Ferreira, C. (2018). “Anomie in the Sociological perspective of Emile Durkheim”, Sociology International Journal, 2(6), pp. 689-681.
Su, Zh., Ye, Y., & Wang, P. (2018). “Social change and generalized anomie: Why economic development has reduced social trust in China”, International Sociology, 34(1), pp. 58-82.
Sypniewska, B. A. (2017). “Work anomie in an organization”, International Journal of Contemporary Management, 16(2), pp. 235–265.
Teymoori, A., Bastian, B., & Jetten, J. (2017). “Towards a Psychological Analysis of Anomie”, Political Psychology, 38(6), pp. 1009-1023.
Zhou, Q. & Jing, M. (2019). “Detecting online expressional anomie and its evolutions in social media”, The Electronic Library, 37(4), pp. 703-721.