فراروش پژوهش های مجله مدیریت سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: مقالات 1393-1399)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی مقالات مجله مدیریت سرمایه اجتماعی از حیث روش شناسی پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و روش گردآوری داده ها مطالعه کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی مقالات مجله مدیریت سرمایه اجتماعی است که بین دوره های 1393 تا 1399 انتشار یافته است. در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نشده و همه عناصر جامعه به صورت سرشماری بررسی شده اند. تعداد 177 مقاله از نظر 9 پارامتر از جمله پراکندگی تعداد مقالات در هر سال، ابزار گردآوری داده، روش تحلیل داده ها، رویکرد پژوهش، روش مورد استفاده، حوزه مورد پژوهش، تعداد نویسنده هر مقاله، رشته تحصیلی نویسنده مسئول مقاله، وابستگی سازمانی نویسنده مسئول مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقالات، توسط اساتید و دانشجویان با مدرک مدیریت دولتی چاپ شده است و از نظر وابستگی سازمانی نویسنده مسئول، پژوهشگران از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین مشارکت را در چاپ آثار علمی پژوهشی داشته اند. موضوع محوری بیشتر مقالات، سرمایه اجتماعی و دین و تعالیم و آموزه های اسلامی بوده است. همچنین براساس نتایج تحقیق، بیشتر پژوهش ها به صورت توصیفی-کاربردی و دارای رویکرد کمی بوده اند. روش تحلیل بیشتر مقالات مورد بررسی، روش معادلات ساختاری بوده و روش گرداوری داده ها بیشتر از طریق پرسشنامه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات