فراروش پژوهش‌های مجلۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: مقالات 1393 ـ 1399)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار، مدیریت صنعتی و فناوری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی مقالات مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی» از حیث روش‌شناسی پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها مطالعة کتابخانه‌ای است. جامعة آماری این پژوهش تمامی مقالات مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی» است که بین دوره‌های 1393 تا 1399 انتشار یافته است. در این پژوهش از نمونه‌گیری استفاده نشده و همة عناصر جامعه به صورت سرشماری بررسی شده‌اند. تعداد 177 مقاله از نظر 9 پارامتر از جمله پراکندگی تعداد مقالات در هر سال، ابزار گردآوری داده، روش تحلیل داده‌ها، رویکرد پژوهش، روش مورد استفاده، حوزة مورد پژوهش، تعداد نویسندة هر مقاله، رشتة تحصیلی نویسندة مسئول مقاله، وابستگی سازمانی نویسندة مسئول مقاله بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقالات را استادان و دانشجویان با مدرک مدیریت دولتی چاپ کرده‌اند و از نظر وابستگی سازمانی نویسندة مسئول پژوهشگران از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین مشارکت را در چاپ آثار علمی‌ـ پژوهشی داشته‌اند. موضوع محوری بیشتر مقالات سرمایة اجتماعی و دین و تعالیم و آموزه‌های اسلامی بوده است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق بیشتر پژوهش‌ها به صورت توصیفی‌ـ کاربردی و دارای رویکرد کمّی بوده‌اند. روش تحلیل بیشتر مقالات مورد بررسی روش معادلات ساختاری بوده و روش گردآوری داده‌ها بیشتر از طریق پرسشنامه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ایمانی، حسین؛ امیرحسین عبداله‌زاده؛ علی‌اصغر پورعزت (1397). «تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامة مدیریت دولتی دانشگاه تهران»، مدیریت دولتی، 10(3)، ص 387 ـ 414.
پناهی، بلال (1398). «فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای سرمایة اجتماعی در سازمان‏ها»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 6(3)، ص 351 ـ 373.
ثقفی، فاطمه؛ سید حامد مزارعی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی‌فرد (1398). «فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریة سرمایة اجتماعی»، مدیریت نوآوری، 8(3)، ص 23 ـ 52.
جادران، فاطمه؛ حمیدرضا یزدانی (1399). «شناسایی ‌مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی کلان برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا»، فصلنامة انجمن علوم مدیریت ایران، 15(59)، ص 63 ـ ‌94.
جندقی، غلام‌رضا؛ سید مهدی قریشی؛ سید مجید احدی‌شعار (1396). «بررسی ابعاد سرمایۀ اجتماعی و رابطۀ آن با بازاریابی اخلاقی (مورد مطالعه: شعب بانک سپه استان قم)»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 4(3)، ص 309 ـ 332.
حق‌گویان، زلفا؛ حسن زارعی‌متین؛ غلام‌رضا جندقی؛ محمدحسین رحمتی (1395). «شناسایی پیامدهای نشاط کارکنان به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 3(1)، ص 23 ـ 41.
خامه‌چی، حامد؛ حسن رنگ‌ریز (1398). «فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 6(4)، ص 603 ـ 624.
خضری، زهرا؛ محمد مظلوم‌خراسانی؛ محسن نوغانی‌دخت بهمنی (1398). «فراتحلیل مطالعات سرمایة اجتماعی و عملکرد شغلی»، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 2(16)، ص 39 ـ 52.
دانایی‌فرد، حسن؛ سید مهدی الوانی؛ عادل آذر (1390). روش‌شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، صفار.
سفیری، خدیجه؛ ذبیح‌اله صدفی (1391). «فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایة اجتماعی»، جامعه‌شناسی کاربردی، 23(3)، ص 37 ـ 74.
سیاه‌پوش، امیر (1387). «فراتحلیل مطالعات سرمایة اجتماعی در ایران»، راهبرد فرهنگ، 3، ص 99 ـ 124.
صادقی، امیر؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسداله کرد نائیج؛ سید حمید خدادادحسنی (1394). «فراروش پژوهش‌های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله‌های علمی‌ـ پژوهشی 1380 تا 1394)»، مدیریت اسلامی، 23(4)، ص 101 ـ 131.
طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین؛ محمدرضا دانشور دیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی (1398). «فراروش تحقیقات دانشگاهی حوزة استراتژی»، مطالعات مدیریت راهبردی، 40(1)، ص 71 ـ 105.
عباسی، محرم؛ الهام ابراهیمی؛ ملیحه شیخی قهی؛ علی‌رضا اکبری (1398). «تحلیل سطوح مفهوم سرمایة اجتماعی با رویکرد فراترکیب»، جامعه‌‌پژوهی فرهنگی، 10(2)، ص 55 ـ 79.
عبدالحمید، مهدی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ سید محمدرضا باقرزاد سه‌ساری (1399). «ارائة راهکارهای ارتقای کیفی تولیدات علمی حوزة مدیریت دولتی در ایران بر مبنای تحلیل محتوای نشریة چشم‌انداز مدیریت دولتی»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 11(2)، ص 97 ـ 126.
فردوسی، شهرام؛ فاطمه ملایی؛ بهمن حاجی‌پور؛ مهدیه بابایی فرج‌آباد (1398). «فراروش پژوهش‌های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک‌بینی در روش‌ها»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 23(2)، ص 183 ـ 199.
میرتقیان رودسری، سید محمد (1398). «آسیب‌شناسی کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های ایرانی گردشگری»، گردشگری و توسعه، 8(3)، ص 124 ـ 146.
نیازی، محسن؛ سعید حسینی‌زادة آرانی؛ ایوب سخایی؛ حسین امام‌علی‌زاده (1395الف). «فراتحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی»، انتظام اجتماعی، 1(8)، ص 1 ـ 33.
نیازی، محسن؛ محسن شاطریان؛ محمدامین پاک‌زمان قمی (1395ب). «فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایة اجتماعی در ایران»، دین و سیاست فرهنگی، 3(1)، ص 81 ـ 110.
References
Abbasi, M., Ebrahimi, E., Sheikhi, M., & Akbari, A. (2019). “Analysis the levels of social capital with meta-synthesis”, Jame Pazhohi Farhangi, 10(2), pp. 55-79. (in Persian)
Abdolhamid, M., Esmaeiligivi, M., & Bagherzadeh, M. (2020). “Providing strategies for improving the quality of scientific products in the field of public administration in Iran based on the content analysis of Public Management Perspectives”, Cheshmandaz Modiriat Dolati, 11(2), pp. 97-126. (in Persian)
Anderson, J. & Gerbing, W. (1988). “Structural Equation Modelling in Practice: A Review and Recommended Two Stage Approach”, Psychological Bulletin, 103(3), pp. 411-423.
Bagozzi, R. P. & Yi. Y. (2012). “Specifications, Evaluation, and Interpretation of Structural Equation Models”, Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1), pp. 8-34.
Baldwin, T. T., Bommer, W.H., & Rubbin, R.S. (2008). Developing Management Skills: What great managers khnow and Do, Boston, McGraw-Hill.
Bolino, C., Mark, W.H., & Turnley, J.M. (2002). “Citizenship behavior and the creation of Social capital in Organizations”, Academy of management review, 4(2), pp. 505-522.
Danaeifard, H., Alvani, M., & Azar, A. (2011). Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach, Tehran, Safar. (in Persian)
Edwards, M., Davies, M., & Edwards, A. (2009). “What are the external influences on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: a meta synthesis of the literature?”, Patient education and counseling, 75(1), pp. 37–52.
Ferdosi, S., Molaei, F., Hajipour, B., & Babaei, M. (2019). “Meta-methodology of Marketing Research in Iran: investigating Methods”, Pazhoheshhaye Modiriat dar Iran, 23(2), pp. 183-199. (in Persian)
Gulrajani, N. & Moloney, K. (2012). “Globalizing public administration: today's research and tomorrow's agenda”, Public Administration Review, 72(1), pp. 78-86.
Haghgoyan, Z., Zareeimatin, H., Jandaghi, Gh., & Rahmati, M., (2016). “Identifying the consequences of employee cheerfulness as one of the factors affecting social capital”, Social capital management, 3(1), pp. 23-41. (in Persian)
Heene, M., Hilbert, S., Draxler, C., & Ziegler, M. (2011). “Masking Misfit in Confirmatory Factor Analysis by Increasing Unique Variances: A Cautionary Note on the Usefulness of Cutoff Val uses of Fit Indices”, Psychological Methods, 16(3), pp. 319-336.
Iacobucci, D. (2010). “Structural Equations Modeling: Fit Indices, Sample Size, and Advanced Topics”, Journal of Consumer Psychology, 20(1), pp. 90-98.
Imani, H., Abdollahzadeh, A., & pourezzat, A. (2018). “Content analysis of researches in the Journal of Public Management of University of Tehran”, Faslname Modiriat Dolati, 10(3), pp. 387-414. (in Persian)
Jadran, F. & Yazdani, H. (2020). “Identifying the components of macro-social capital to deal with outcomes of the corona virus”, Iranian Journal of Management Sciences, 15(59), pp. 63-94. (in Persian)
Jandaghi, Gh., Ghoreishi, M., & Ahadi, M. (2017). “Investigating the dimensions of social capital and its relationship with ethical marketing (Case study: Sepah Bank in Qom)”, Social capital management, 4(3), pp. 309-332. (in Persian)
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. )2004(. Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes, Boston, Harvard Business Press.
Khamechi, H. & Rangriz, H. (2019). “Meta-analysis of the consequences of social capital”, Social capital management, 6(4), pp. 603-624. (in Persian)
Khezri, Z., Mazlomkhorasani, M., & Noghani, M. (2019). “Meta-Analysis of Studies of Social Capital and Job Performances”, Dastavardhaye novin dar motaleate olome ensani, 2(16), pp. 39-52. (in Persian)
Krippendorff, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology, Beverly Hills, Sage Publications.
Leana, R., Carrie, H., & Van buren, J. (1999). “Organizational Social Capital and Employment Practices”, Academy of management review, 3, pp. 538-555.
Lowe, K. & Gardner, W. (2001). “Ten years of the leadership quarterly: Contributions and challenges for the future”, The Leadership Quarterly, 11(4), pp. 459-514.
McCurdy, H. E. & Cleary, R. E. (1984). “Why can't we resolve the research issue in public administration?”, Public Administration Review, 44(1), pp. 49-55.
Mirtaghian, M. (2019). “Pathology of the application of structural equation modeling in Iranian tourism research”, Faslname Gardeshgari va Tosee, 8(3), pp. 124-146. (in Persian)
Nahapiet, J. & Ghosal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage”, Academy of Management Review, 23, pp. 242-266.
Niazi, M., Hosseinizade, S., Sakhaei, A., & Emamalizade, H. (2016). “Meta-analysis of social capital studies and the feeling of social security”, Entezame Ejtemaei, 1(8), pp. 1-33. (in Persian)
Niazi, M., Shaterian, M., & Pakzaman, M.M. (2016). “Meta-analysis of studies of religiosity and social capital in Iran”, Din va Siasat Farhangi, 3(1), pp. 81-110. (in Persian)
Onder, M. & Brower, R. S. (2013). “Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ?”, Journal of Public Affairs Education, 19(1), pp. 117-139.
Panahi, B. (2019). “Meta-analysis of the antecedents and consequences of social capital in organizations”, Social capital management, 6(3), pp. 351-373. (in Persian)
Patterson, B., Thorne, S., Calnan, C., & Jillings, C. (2001). Meta-study of qualitative health research: a practical guide to meta-analysis and metasynthesis, California, Sage.
Perry, J. L. & Kraemer, K. L. (1986). “Research Methodology in the "Public Administration Review", 1975-1984”, public administration review, 46(3), pp. 215-226.
Raadschelders, J. C. & Lee, K. H. (2011). “Trends in the study of public administration. Empirical and qualitative observations from Public Administration Review, 2000–2009”, Public Administration Review, 71(1), pp. 19-33.
Rahmani, K. & Rahmani, S. (2013). “Developing a conceptual model of customer loyalty using meta-synthesis”, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(2), pp. 166-173.
Sadeghi, A., Moshabakiesfahani, A., Kordnaeij, A., & Khodadadhassani, H. (2015). “Meta-methodology of Islamic Management Research in Iran (Case Study: Scientific-Articles 2001-2005)”, Faslname Modiriat Eslami, 23(4), pp. 101-131. (in Persian)
Safiri, Kh. & Sadafi, Z. (2012). “Meta-analysis of gender studies and social capital”, Jame shenasi karbordi, 23(3), pp. 37-74. (in Persian)
Saghafi, F., Mazareei, H., Khansari, M., Mohammadi, H., & Asadifard, R. (2019). “Meta synthesis of factors influencing strengthening the relationships among the members of S&T collaborative networks from the perspective of social capital theory”, Modiriat Noavari, 8(3), pp. 23-52. (in Persian)
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students, Fifth edition, Harlow, Pearson Education.
Siahposh, A. (2008). “Meta-analysis of social capital studies in Iran”, Rahbord Farhang, 3, pp. 99-124. (in Persian)
Stremersch, S., Verniers, I., & Verhoef, P. C. (2007). “The quest for citations: Drivers of article impact”, Journal of Marketing, 71(3), pp. 171–193.
Sun, S., Konold, T. R., & Fan, X. (2011). “Effects of Latent Variable Non normality and Model Misspecification on Testing Structural Equation Modeling Interactions”, Journal of Experimental Education, 79(3), pp. 231-256.
Tayebbiabolhassani, A., Daneshvar, M., & Khasheeivarnamkhasti, V. (2019). “Meta-methodology of academic research in the field of strategy”, Motaleate Modiriat Rahbordi, 40(1), pp. 71-105. (in Persian)
Zhao, S. (1991). “Metatheory, Meta method, Meta-Data-Analysis: What, Why, and How?”, Sociological Perspectives, 34(3), pp. 377-390.
Zimmer, l. (2004). “Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts”, Journal of advanced nursing, March 2006.