مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانش‌آموختة دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف کلی از این پژوهش مدل‌یابی رابطة ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‏ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة کارمندان دانشگاه شیراز (990 نفر) بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 339 نفر به عنوان نمونة پژوهش به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامة سرمایة اجتماعی، آمادگی برای تغییر، و تمایل به مشارکت بود که پس از محاسبة روایی و پایایی با استفاده از روش تحلیل گویه و آلفای کرونباخ توزیع و گردآوری شد. داده‏های پژوهش به کمک نرم‌افزار Spss و Amoos و با استفاده از روش‏های آماری تی‏تست تک‌نمونه‏ای و رگرسیون چندمتغیرة تحلیل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد وضعیت سرمایة اجتماعی از میانگین معیار بیشتر است. درحالی‌که آمادگی شناختی کارمندان از میانگین معیار کمتر بود، مابقی ابعاد و آمادگی کلی کارمندان از میانگین معیار بیشتر بود. میانگین تمایل کارمندان به مشارکت نیز از میانگین معیار بیشتر بود. مدل معادلة ساختاری نشان داد سرمایة اجتماعی دانشگاه و آمادگی کارمندان برای تغییر به طور مستقیم پیش‏بینی‏کنندة معنادار تمایل کارمندان به مشارکت است. به‌علاوه، یافته‌ها مبین آن است که سرمایة اجتماعی با نقش واسطه‏‏گری آمادگی کارمندان برای تغییر از قدرت بالاتری برای پیش‏بینی تمایل آن‌ها به مشارکت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسمعیلی ماهانی، هانیه؛ مهدیه‌السادات میرعلی‌خانی (1399). «بررسی رابطة فرسودگی شغلی و سرمایة اجتماعی کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان»، هفتمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی، و سبک زندگی.
اکبری، محمد؛ نفیسه امیرمحمودی (1395). «رابطة مشارکت اجتماعی با رضایت شغلی در ادارات دولتی شهر بندرعباس»، توسعة اجتماعی، 10(4)، صص 149 ـ 170.
باقری‌مجد، روح‌الله؛ بهناز مهاجران؛ محسن فلاح فلامرزی (1394). «بررسی روابط بین سرمایة اجتماعی، مشارکت سازمانی، و سرمایة انسانی در نظام آموزش عالی»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 7(3)، صص 207 ـ 225.
ترک‌زاده، جعفر؛ معصومه محترم (1392). «بررسی رابطة نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایة اجتماعی گروه‌های آموزشی در دانشگاه شیراز»، برنامه‏ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، 5(17)، صص 215 ـ 239.
ــــــــــــــــــــ (1391). «تدوین و ارائة الگویی یکپارچه از سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن»، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 7(3)، صص 413 ـ 434.
ترک‌زاده، جعفر؛ فاطمه عبدشریفی (1394). «پیش‌بینی آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی بر اساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی»، مطالعات مدیریت، 24(78)، صص 33 ـ 64.
رفعت‌جاه، مریم؛ سمیه قربانی (1390). «تأثیر سرمایة اجتماعی بر ارتقای شغلی زنان»، زن در توسعه و سیاست، 9(1)، صص 117 ـ 174.
سبحانی، عبدالرضا؛ عبدالله نیک‌پور (1397). «بررسی رابطة مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی و توسعة اجتماعی کارکنان (مطالعة موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال)»، کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم‏انداز 1404، رشت.
شوهانی، احمد؛ نادر شوهانی (1398). «نقش سرمایة اجتماعی در مشارکت انتخابات»، علوم سیاسی، 4(49)، صص 73 ـ 100.
قیاسی، مجتبی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری (1397). «تأثیر متقابل سرمایة اجتماعی و سلامت در استان‏های کشور»، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 9(31)، صص 115 ـ 130.
کیخا، احمد؛ خدایار ابیلی (1398). «مطالعة مسئولیت اجتماعی گروه‌های آموزشی»، آموزش عالی ایران، 12(1)، صص 113 ـ 138.
لگزیان، محمد؛ غلام‌رضا ملک‌زاده (1389). «بررسی رابطة میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، (4)، صص 110 ـ 118.
محترم، معصومه (1395). «توسعة‏ جوّ تغییر در دانشگاه شیراز با رویکرد راهبردی: مطالعة ترکیبی»، رسالة دکتری، دانشگاه شیراز.
مشکل‏گشایی، مریم؛ فائزه السادات انعمی (1396). «دلایل کاهش مشارکت سازمانی (مطالعة موردی در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان)»، دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی.
نصیری، شهرام؛ فاطمه موردینی‌نژاد؛ الهام شیبانی تذرجی؛ احمد پورامینی (1395). «ارائة مدلی به منظور بررسی نقش سرمایة اجتماعی بر روی مدیریت دانش و نوآوری دانشگاهی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه‌های شهرستان سیرجان)»، هشتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش، همدان.
همدانی، علی‌الله (1379). «جایگاه روابط در مدیریت مشارکتی، مرکزآموزش مدیریت دولتی فارسی»، مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، 12(33)، صص 41 ـ 57.
یعقوبی، نورمحمد (1378). «مشارکت کارکنان در تصمیم‏گیری و تأثیر آن بر تعهد سازمان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
References
Agwu, M. O. & Olele, H. E. (2014). “Perception survey of employee’s participation in decision-making and organizational productivity in Julius Berger Nigeria PLC Bonny Island”, British Journal of Economics, Management & Trade, 4, pp. 620-637.
Akbari, M. & Amirmahmoudi, N. (2016). “Social Relationship with Job Satisfaction within Governmental Organizations of Bandar Abbas City”, Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development), 10(4), pp. 149-170. doi: 10.22055/qjsd.2016.12382. (in Persian)
Al–Haddad, S. (2011). Successful Organizational Change: Aligning Change type with Methods, Doctoral dissertation, University of Central Florida Orlando, Florida.
Allen, M. L. (2015). Employee voice, equal opportunities and workplace outcomes: An analysis of UK workplaces, Manchester, UK: Manchester Metropolitan University.
Bagheri-Majd, R., Mohajeran, M., & Fallah Faramarzi, M. (2015). “An Appraisal of the Relationship between Social Capitals, Institutional Partnership, and Human Capital in Higher Education System”, Journal of Research in Human Resources Management, 7(3), pp. 207-226. (in Persian)
Barry, M. & Wilkinson, A. (2016). “Pro-social or pro-management? A critique of the conception of employee voice as a pro-social behavior within organizational behavior”, British Journal of Industrial Relations, 54, pp. 261-284.
Ben Hador, B. (2017). “Three levels of organizational social capital and their connection to performance”, Journal of Management Development, 36(3), pp. 348-360.
Birasnav, M., Albufalasa, M., & Bader, Y. (2013). “The role of transformational leadership and knowledge management processes on predicting product and process innovation: An empirical study developed in Kingdom of Bahrain”, Review of Applied Management Studies, (11), pp. 64-75.
Bonaccio, S., Catherine, E.C., Ian, R.G., Arif, J., & Kathleen, A.M. (2019). “The Participation of People with Disabilities in the Workplace across the Employment Cycle: Employer Concerns and Research Evidence”, Journal of Business and Psychology, 35, pp. 135–158.
Cameron, E. & Green, M. (2009). Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools & Techniques of Organizational Change, 2nd edition, Great Britain and the United Staten: Kogan Page.
Chen, L., Zheng, W., Yang, B., & Bai, S. (2016). “Transformational leadership, social capital and organizational innovation”, Leadership & Organization Development Journal, 37(7), pp. 843–859.
Chen, N. (2008). “Internal/employee communication and organi- zational effectiveness: a study of Chinese corporations in transition”, Journal of Contemporary China, 17(54), pp. 167-189.
Chumg, H.-F., Seaton, J., Cooke, L., & Ding, W.-Y. (2016). “Factors affecting employees' knowledge-sharing behavior in the virtual organization from the perspectives of well-being and organizational behavior”, Computers in Human Behavior, 64, pp. 432-448.
Cortes, A. & Herrmann, P. (2020). “Coe transformational Leadership and Sme innovation: The mediating role of social capital and employee participation”, International Journal of innovation management, 24(03), p. 25. https://doi.org/10.1142/S136391962050024.
Dalton, C. C. & Gottlieb, L. N. (2003). “The concept of readiness to change”, Journal of advanced nursing, 42(2), pp. 108-117.
Daniel, C. O. (2019). “Impact of Employee Participation on Decision Making in Nigerian Banking Sector”, IOSR Journal of Business and Management, pp. 14-20.
Faupel, S. and S, ß, S. (2019). “The effect of transformational leadership on employees during organizational change–an empirical analysis”, Journal of ChangeManagement, Vol. 19No. 3, pp. 1-22.
Ghiasi, M., Sarlak, A., & Ghafari, H. (2019). “Interaction of Social Capital and Health in Iranian Provinces”, Strategic Studies of public policy, 9(31), pp. 115-130. (in Persian)
Hamedani, A. A. (2000). “The position of relationships in participatory management, Persian public management training center”, Nazar Architecture and Urbanism Research Center, 12(33), pp. 41-57. (in Persian)
Herscovitch, L. & Meyer, J. P. (2002). “Commitment to organizational change: extension of a three-component model”, Journal of applied psychology, 87(3), p. 474.
Holt, D.T. & Vardaman, J. M. (2013). “Toward a comprehensive understanding of readiness for change: The case for an expanded conceptualization”, Journal of Change Management, 13(1), pp. 9–18.
Ismaili Mahani, H. & Mir-Ali-Khani, M. S. (2020). “Investigating the Relationship between Burnout and Social Capital of Shahid Bahonar University of Kerman”, Seventh International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle. (in Persian)
Jakobsen, M. D., Clausen, T., & Andersen, L. L. (2020). “Can a participatory organizational intervention improve social capital and organizational readiness to change? Cluster randomized controlled trial at five Danish hospitals”, Journal of Advanced Nursing, 76(10), pp. 2685-2695.
Katsaros, K. K., Tsirikas, A. N., & Kosta, G. C. (2020). “The impact of leadership on firm financial performance: the mediating role of employees’ readiness to change”, Leadership & Organization Development Journal, 41(3), pp. 333–347. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/LODJ-02- 2019-0088.
Katsaros, K.K., Tsirikas, A., & Nicolaidis, C. (2014). “Managers’ workplace attitudes, tolerance of ambiguity and firm performance: the case of Greek banking industry”, Management Research Review, Vol. 37(5), pp. 442-465.
keykha A, abili K. (2020). Study of Social Responsibility of Educational Groups (Case study: Department of Management and Educational Planning, the University of Tehran. Ihej: 12 (1) :113-138. (in Persian)
Khalid, K. & Nawab, S. (2018). “Employee Participation and Employee Retention in View of Compensation”, SAGE Open, 8(4), 2158244018810067.
Klar, H. W., Huggins, K. S., Buskey, F. C., Desmangles, J. K., & Phelps-Ward, R. J. (2018). “Developing social capital for collaboration in a researchpractice partnership”, Journal of Professional Capital and Community, 3(4), pp. 287-305.
Kuntz, J.R.C. & Gomes, J.F.S. (2012). “Transformational change in organizations: a self – regulation approach”, Journal of Organizational Change management, 25(1), pp. 143-162.
Lee, D., Choi, Y., Youn, S., & Chun, J. U. (2017). “Ethical leadership and employee moral voice: the mediating role of moral efficacy and the moderating role of leader – follower value vongruence”, Journal of Business Ethics, 141(1), pp. 47–57. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2689-y.
Lee, J.Y. & Lee, Y. (2018). “Job crafting and performance: literature review and implications for human resource development”, Human Resource Development Review, 17, pp. 277-313.
Lee, S. (2018). “Shared capitalism, social capital, and intra-organizational dynamics”, Journal of Participation and Employee Ownership, 1(2/3), pp. 144-161.
Legzian, M. & Malekzadeh, Gh. (2010). “Investigating the relationship between readiness for change and the dimensions of the learning organization”, Public Management Perspectives, (4), pp. 110-118. (in Persian)
Meng, A., Borg, V., & Clausen, T. (2019). “Enhancing the social capital in industrial workplaces: Developing workplace interventions using intervention mapping”, Evaluation and program planning, 72, pp. 227-236.
Meng, A., Clausen, T., & Borg, V. (2018). “The association between team-level social capital and individual-level work engagement: Differences between subtypes of social capital and the impact of intra-team agreement”, Scand. J. Psychol, 59, pp. 198–205.
Mohtaram, M. (2017). “Developing Change Climate at Shiraz University with a Strategic Approach: A Mixed Methods Research”, Ph.D. Dissertation in Educational Administration at Shiraz University. (in Persian)
Moshkel-Goshayi, M. & Enami, F. (2016). “Reasons for reducing organizational participation - a case study in Sepahan Equipment Manufacturing Company”, Second International Conference and Fourth National Conference on Management Research and Humanities. (in Persian)
Muringani, J., Fitjar, R. D., & Rodríguez-Pose, A. (2021). “Social capital and economic growth in the regions of Europe. Environment and Planning A: Economy and Space”, Advance online publication, https://doi.org/ 10.1177/0308518X211000059.
Nasiri, Sh., Mortini-Nejad, F., Sheibani Tazarji, E., & Poor-Amini, A. (2015). “Presenting a model to investigate the role of social capital on knowledge management and university innovation (Case study: staff of Sirjan universities)”, 8th International Conference on Information Technology and Knowledge, Hamedan. (in Persian)
Oakland, J. S. & Tanner, S. (2007). “Successful change management”, Total Quality Management and Business Excellence, 18(1-2), pp. 1-19.
Park, R. (2015). “Employee participation and outcomes: organizational strategy does matter”, Employee Relations, 37(5), pp. 604-622.
Radian, N. N. & Mangundjaya, W. L. (2019). “Individual Readiness for Change as Mediator between Transformational Leadership and Commitment Affective to Change”, Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, 3(1).
Rafatjah, M. & Ghorbani, S. (2011). “A Study on the Influence of Social Capital on Women's Job Promotion”, Women in Development & Politics, 9(1), pp. 117-147. (in Persian)
Shah, N. (2011). “A study of the relationship between organizational justice and employee readiness for change”, Journal of Enterprise Information Management, 24(3), pp. 224-236.
Shohani, A. & Shohani, N. (2019). “The Role of Social Capital in Election Participation (case study: Ilam County)”, Political Science Quarterly, 15(49), pp. 73-100. (in Persian)
Simula, H. & Vuori, M. (2012). “Benefits and Barriers of Crowd sourcing in B2B Firms: Generating Ideas with Internal and External Crowds”, International Journal of Innovation Management, 16(6), pp. 124-138.
Singh, V. (2018). “Empowering Women through Skill Development: Interlinking Human, Financial and Social Capital”, Productivity, 58(4), pp. 392-399.
Soparnot, R. (2009). “Vers une gestion stratégique du changement: une perspective par la capacité organisationnelle de changement”, Revue Management ET Avenir, pp. 104–122.
Sobhani, A. & Nikpour, A. (2018). “Investigating the Relationship between Social Capital Components and Employee Social Development Case Study: Islamic Azad University, North Tehran Branch”, National Conference on the Role of Management in Vision 1404, Rasht. (in Persian)
Tang, T-W. (2016). “Making innovation happen through building social capital and scanning environment”, International Journal of Hospitality Management, 56, pp. 56-65.
Teng, Ching-I. (2018). “Managing Gamer Relationships To Enhance Online Gamer Loyalty: The perspectives of social capital theory and self-perception theory”, Computers in Human Behavior, 79, pp. 59–67. [CrossRef]
Torkzade, J. & Abdsharif, F. (2015). “Predicting the Readiness for Organizational Change Based on Staff Perceptions about Organizational Structure Type with the Mediating Role of Organizational Integrity”, Management Studies in Development and Evolution, 24(78), pp. 33-64. (in Persian)
Torkzadeh, J. & Mohtaram, M. (2013). “A Study of the Relationship between the Type of the Organizational Structure of the University and the Social Capital of the Educational Departments at University of Shiraz”, Social Development & Welfare Planning, 5(17), pp. 215-239. doi: 10.22054/qjsd.2013.3231. (in Persian)
------------------------------------. (2012). “Compilation and presentation of an integrated model of social capital and its consequences”, Police Management Studies Quarterly, 7(3), pp. 413-434. (in Persian)
Valeri, M., Matondang, A. R., & Siahaan, E. (2020). “The Influence of Employee Participation and Employee Readiness to Employee Commitments against Corporate Strategy ( Spin off ) Through Organizational Support as a Moderating Variable on BPD Banks”, International Journal of Research and Review, 7(2), pp. 56–71.
Wanberg, C.R. & Banas, J.T. (2000). “Predictors and outcomes of openness to changes in a reorganizing workplace”, Journal of Applied Psychology, 85(1), pp. 132-142.
Weiner, B. J. (2009). “A theory of organizational readiness for change”, Implementation Science, 4(1), 1. doi: 10. 1186/1748-5908-4-67.
Yaqubi, N.M. (1999). “Employee participation in decision making and its impact on organizational commitment”, Master Thesis, Allameh Tabatabai University. (in Persian)
Zainuddin, S. & Isa, R. C. (2011). “The role of organizational fairness and motivation in the relationship between budget participation and managerial performance: A conceptual paper”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), pp. 641-648.
Zaware, N., Pawar, A., Kale, S., Fauzi, T., & Loupias, H. (2020). “Deliberating the Managerial Approach towards Employee Participation in Management”, International Journal of Control and Automation, 13(1), pp. 437-457.