طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایة اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی در دانشگاه تهران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی‌ـ توسعه‌ای و به لحاظ روش توصیفی‌ـ پیمایشی بود. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۱ نفر از خبرگان علمی و اجرایی مبتنی بر روش هدفمند و قضاوتی و در بخش کمّی از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از ۴۱۰ نفر از کارکنان دانشگاه تهران انجام گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی مبتنی بر تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. پس از مکتوب کردن متون مصاحبه، 214 عبارت کلیدی و 93 مضمون‌ پایه استخراج شد که در 19 مضمون ‌سازمان‌دهنده دسته‌بندی شدند و در نهایت با طبقه‌بندی محتوایی این مضامین پنج مضمون فراگیر حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، سرمایة اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی دارای پنج بعد اصلی است. بعد اول شامل سرمایة انسانی با 4 مؤلفه، بعد دوم سرمایة تعاملی با 3 مؤلفه، بعد سوم سرمایة فرهنگی با 4 مؤلفه، بعد چهارم سرمایة هویتی با 5 مؤلفه، و بعد پنجم سرمایة اخلاقی با 3 مؤلفه است. همچنین بخش کمّی نتایج بیانگر تأیید مدل و روابط طراحی‌شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بابایی طلاتپه، محمدباقر (1399). «اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی»، مطالعات دفاعی استراتژیک، س 18، ش 82، ص 333 ـ 358.
جلیلیان، حسین (1399). «الگوی تفکر راهبردی مدیران جهادی بر اساس وصیتنامۀ الهی‌ـ سیاسی شهید قاسم سلیمانی»، مدیریت اسلامی، س 28، ش 4، ص 93 ـ 111.
خامه‏چی، حامد؛ حسن رنگ‌ریز (1398). «فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 6، ش 4، ص 603 ـ 624.
خانی، علی؛ حمیدرضا محمدی (1399). «بازشناسی مؤلفه‏های مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر بیانات امام خامنه‏ای (مد ظله‏ العالی)»، مطالعات راهبردی بسیج، س 23، ش 86، ص 5 ـ 37.
درویشی، صیاد؛ لطف‌علی بختیاری؛ علی افراسیابی (1399). «معیارهای انتصاب فرماندهان و مدیران انتظامی در آموزه‏های مکتب شهید سلیمانی»، نظارت و بازرسی ناجا، س 14، ش 53، ص 81 ـ 100.
دموری، داریوش؛ محسن طاهری‌دمنه؛ امیررضا کنجکاومنفرد (1389). «واکاوی نقش مذهب شیعی در آفرینش سرمایة اجتماعی»، مطالعات ملی، س 11، ش 3، ص 2 ـ 26.
دهقانی‌پوده، حسین؛ امین پاشایی‌هولاسو (1399). «تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی»، مدیریت اسلامی، س 28، ش 2، ص 13 ـ 37.
رضاییان، زهرا (1399). «نگاهی به ویژگی‏های سردار مکتب‌ساز، حاج قاسم سلیمانی»، فصلنامة ویژة مبلغان، ش 1، ص 276 ـ 288.
رضایی‏منش، بهروز؛ علی پوربهرورزان (1397). «طراحی الگوی سرمایة اجتماعی مبتنی بر تعالیم دینی»، مدیریت اسلامی، س 26، ش 3، ص 87 ـ 103.
فغفوری‏آذر، امین؛ فاطمه باکویی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ رضا رادفر؛ محمدعلی افشارکاظمی (1398). «طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‏ها»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 6، ش 4، ص 445 ـ 473.
قراباغی، میثم؛ محمد ازگلی (1399). «واکاوی سبک رهبری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی: الگوی متعالی رهبری خدمتگزار»، مدیریت اسلامی، س 28، ش 4، ص 113 ـ 139.
قریشی، سید مهدی؛ سید محمود هاشمی؛ زین‏العابدین امینی‏سابق؛ احسان ساده (1400). «فهم سرمایة اجتماعی بین‌سازمانی در دستگاه‏های اجرایی با رویکرد داده‌بنیاد»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 8، ش 3، ص 451 ـ 476.
محمدظاهری، محمد (1399). «ارائة الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی»، مدیریت اسلامی، س 28، ش 1، ص 21 ـ 46.
مهرنوش، مینا؛ مصطفی زندی‏نسب؛ مجتبی بهرامی (1398). «مدل‏سازی روابط سرمایة اجتماعی، امنیت، و توسعة گردشگری خارجی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، د 6، ش 4، ص 521 ـ 542.
نصیری، علی‏اصغر (1399). «سیرۀ شهید سلیمانی در افزایش سرمایۀ اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عنصر اعتماد»، مطالعات راهبردی بسیج، س 23، ش 89، ص 1 ـ 17.
یوسفی‏راد، مصطفی؛ هادی غفاری (1388). «دانشگاه صنعتی در چشم‏انداز 1404»، نشریة صنعت و دانشگاه، س 2، ش 3 و 4، ص 54 ـ 63.
References
Analia, D., Syaukat, Y., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). “The Impact of Social Capital on the Performance of Small Micro Enterprises”, Journal Ekonomi Malaysia, 54(1), pp. 81-96.
Babaeitalatappeh, M. (2020). “Strategic Principles Governing the Soleimani School”, Strategic Defense Studies, 18(82), pp. 357-382. (in Persian)
Coleman, J.s. (1990). “Foundation of Social Theory”, Camdridge, MA: Harvard University Press, pp. 300-321.
Damoori, D., Taheri Demneh, M., & Konjkave Monfared, A. (2010). “Survey of the Effect of Shiism on Social Capital Creation”, National Studies Journal, 11(43), pp. 3-24. (in Persian)
Darvishi, S., Bakhtiyari, L., & Afrasyabi, A. (2020). “Criteria for Appointing Commanders and law Enforcement Managers based on Martyr Soleimani School”, Supervision & Inspection, 1399(53), pp. 81-100. (in Persian)
Dehghani-Poodeh, H. & Pashaei-Holasoo, A. (2020). “Developing the Command Model of Martyr Qassem Soleimani”, Scientific Journal of Islamic Management, 28(2). (in Persian)
Faghfouri-Azar, A., Bakouie, F., Mahdavi Adeli, M., Radfar, R., & Afshar-Kazemi, M. (2019). “Designing a Dynamic Model to Analyze Social Capital with System Dynamics Approach”, Social Capital Management, 6(4), pp. 445-473. (in Persian)
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, 18(1), pp. 5-39.
Gannon, B. & Roberts, J. (2020). “Social Capital: Exploring the Theory and Empirical Divide”, Empirical Economics, 58, pp. 899-919.
Gharabaghi, M. & Ozgoli, M. (2021). “An Analysis of the Leadership Style of Martyr Lieutenant General Ghasem Soleimani: the Transcendent Model of Helper Leadership”, Scientific Journal of Islamic Management, 28(4), pp. 113-139. (in Persian)
Ghoreishi, S., Hashemi, S., Amini-Sabegh, Z., & Sadeh, E. (2021). “The Explication of the Effective Factors and Barriers of the Formation of Inter-Organizational Social Capital Using the Grounded Theory Approach”, Social Capital Management, 8(3), pp. 451-476. (in Persian)
Gutiérrez-Villar, B., Alcaide-Pulido, P., & Carbonero-Ruz, M. (2021). “Measuring a University’s Image: Is Reputation an Influential Factor?”, Education Sciences, 12(1), 19.
Hidalgo, G., Monticelli, J. M., & Bortolaso, I. V. (2021). “Social Capital as a Driver of Social Entrepreneurship”, Journal of Social Entrepreneurship, 10, pp. 1-37.
Jalilian, H. (2021). “The Model of Strategic Thinking of Jihadi Leaders on the Basis of the Godly Political Will of Martyr Ghasem Soleimani”, Scientific Journal of Islamic Management, 28(4), pp. 93-111. (in Persian)
Josefi raad, M. & Ghafari, H. (2009). “University of Technology in perspective 1404”, Journal of Industry and University, 2(3,4), pp. 54-63. (in Persian)
Khani, A. & Mohammadi, H. (2020). “Recognition of the Components of the School of Shahid Soleimani based on the Statements of the Imam Khamenei”, Basij Strategic Studies, 23(86), pp. 5-38. (in Persian)
Kanini, K. S. & Muathe, S. M. A. (2019). “Nexus between Social Capital and Firm Performance: A Critical Literature Review and Research Agenda”, International Journal of Business and Management, 14(3), pp. 70-82.
Khamehchi, H. & Rangriz, H. (2019). “A Meta-Analysis of Social Capital Consequences”, Social Capital Management, 6(4), pp. 603-624. (in Persian)
Mehrnosh, M., Zandi Nasab, M., & Bahrami, M. (2019). “Modeling the Relationship between Social Capital, Security, and the Development of Foreign Tourism”, Social Capital Management, 6(4), pp. 521-542. (in Persian)
Mikiewicz, P. (2021). “Social Capital and Education – An Attempt to Synthesize Conceptualization Arising from Various Theoretical Origins”, Cogent Education, 8(1), pp. 1-15.
Mohammad Zaheri, M. (2020). “Designing a Management Model for High Ranking Managers at the Level of the Islamic Republic of Iran Based on Martyr General Suleimani’s Management Style”, Scientific Journal of Islamic Management, 28(1), pp. 21-46. (in Persian)
Nasiri, A. (2021). “Shahid Soleimani's lifestyle in Increasing the Social capital of the Islamic Republic of Iran with Emphasis on the Element of Trust”, Basij Strategic Studies, 23(89), pp. 59-82. (in Persian)
Plotnikov, A. I. (2021). “Social Capital as the Basis of Intersectional Social Partnership”, Geintec, 11(4), pp. 4012-4019.
Rezaeimanesh, B. & Poorbehroozan, A. (2018). “Designing a Model for Social Capital on the Basis of Religious Teachings”, Scientific Journal of Islamic Management, 26(3), pp. 87-103. (in Persian)
Rezaian, Z. (2020). “Take a look at the Characteristics of a Schoolmaster, Haj Qasem Soleimani”, Quarterly Special for Missionaries, 1(1), pp. 276-288. (in Persian)
Schlesinger, W., Cervera-Taulet, A., & Wymer, W. (2021). “The influence of university brand image, satisfaction, and university identification on alumni WOM intentions”, Journal of Marketing for Higher Education, pp. 1-19.
Sözbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations, Thinking Skills and Creativity, 27, pp. 92-100.