طراحی مدل سرمایه اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه اجتماعی مبتنی برمکتب شهیدسلیمانی دردانشگاه تهران انجام شد.این پژوهش از نظرهدف کاربردی/توسعه‌ای و به لحاظ روش، توصیفی/ پیمایشی بود.جمع‌آوری داده‌ها دربخش کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با ۲۱ نفرازخبرگان علمی و اجرایی مبتنی بر روش هدفمند وقضاوتی؛ و دربخش کمی ازطریق پرسشنامه و نظرسنجی از۴۱۰ نفرازکارکنان دانشگاه تهران انجام گرفت.تجزیه و تحلیل داده‌ها دربخش کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون و دربخش کمی مبتنی برتکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد.پس از پیاده سازی متون مصاحبه، 214 عبارت کلیدی و93 مضمون‌پایه استخراج گردیدکه در19 مضمون‌سازمان دهنده دسته بندی شدند و درنهایت، باطبقه بندی محتوایی این مضامین، پنج مضمون فراگیر حاصل شد.براساس نتایج پژوهش، سرمایه اجتماعی مبتنی برمکتب شهیدحاج قاسم سلیمانی دارای پنج بعد اصلی است.بعد اول شامل سرمایه انسانی با 4مولفه؛ بعد دوم سرمایه تعاملی با 3مولفه؛ بعد سوم سرمایه فرهنگی با 4مولفه؛ بعد چهارم سرمایه هویتی با 5 مولفه و بعد پنجم سرمایه اخلاقی با 3مولفه است. همچنین بخش کمی نتایج، بیانگر تایید مدل و روابط طراحی شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات