ارائه الگوی توسعه سرمایه اجتماعی و کاربست آن در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده

توجه و سرمایه‌گذاری در نهادهای آموزشی به خصوص نظام آموزش عالی، به منظور انتقال مهارت‌های جمعی و توسعه اجتماعی و فرهنگی ضروری می‌باشد، از این‌رو سرمایه اجتماعی به عنوان عنصر حیاتی جوامع امروزی، می‌تواند یاری رسان چنین رسالت سرنوشت‌سازی باشد، بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان می‌باشد.همچنین، پژوهش حاضر، از منظر فلسفی، تفسیری بوده، و از حیث روش، کیفی، با منطق استقرایی می‌باشد و همچنین، از منظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای است. افراد مورد مطالعه در پژوهش حاضر، خبرگان دانشگاه پیام نور استان گیلان هستند که تعداد 20 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند و با رویکرد گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند، ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است. یافته‌های پژوهش، سه مقوله برخاسته از سرمایه اجتماعی را در ابعاد ساختاری، مراوده‌ای و کارکردی را نشان می‌هد : دستاورد ویژه پژوهش حاضر ارائه‌ی مدلی، با ویژگی‌هایی از قبیل، ساختار منعطف سازمانی- افزایش بوروکراسی‌زدایی- توانمندسازی ساختاری- ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی- استقرار سیستم مدیریت مبتنی بر هدف، استقرار فرهنگ مبتنی بر اعتماد– افزایش اعتماد و پایبندی به اخلاقیات - توسعه اخلاق حرفه‌ای در میان کارکنان، ایجاد فرصت‌های برابر برای توسعه کارکنان- توسعه مراودات بین فردی- بهبود مراودات بین مدیریت و کارکنان- تصمیم‌گیری مشارکتی- ارتقای گروه‌های غیر رسمی درون سازمانی - بهبود هویت سازمانی و پیاده‌سازی آن در دانشگاه‌های پیام‌نور استان گیلان در راستای بهره‌برداری از جنبه‌های مثبت و روشن سرمایه اجتماعی و پرهیز از وجوه تاریک آن، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات