تأثیر هنرآفرینی شغلی بر عملکرد شغلی دبیران: با تأکید بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه: دبیرستان‏های غیر دولتی ناحیة 2 شیراز)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة کسب‌وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش تأثیر هنرآفرینی شغلی بر عملکرد شغلی دبیران با میانجیگری سرمایة اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‏ها از نوع کمّی است. جامعة آماری پژوهش را 69 دبیرستان غیر دولتی ناحیة 2 شیراز تشکیل دادند و بر اساس فرمول حجم نمونه در جامعة محدود داده‏‏ها از 62 دبیرستان جمع‌آوری شد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه در مقیاس پنج درجه‏ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه بررسی و پایایی نیز با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (899/0) محاسبه شد. داده‏ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLS تحلیل شدند و نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد هنرآفرینی شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد. هنرآفرینی شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایة اجتماعی دارد. سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت بر عملکرد شغلی دارد. و در نهایت هنرآفرینی شغلی با میانجیگری سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارد. بنابراین، مدیران دبیرستان‌های غیر دولتی ناحیة 2 باید برای دبیران محیطی را فراهم کنند که از تکنیک هنرآفرینی شغلی برای بهبود سرمایة اجتماعی و عملکرد شغلی خود بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اتحاد، زهرا؛ سلیمان‌پور، جواد و خلخالی، علی (1400). بررسی ماهیت تجربة زیستة مدیران در آموزش‌وپرورش ایران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 17(1)، 13 ـ 32.
ارجمندراد، ایمان و شکرکن، حسین (1399). رابطة سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری. مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، 7(2)، 225 ـ 240.
اردلان، محمدرضا و معجونی، حسین (1399). نقش مدیریت استعداد در عملکرد شغلی با میانجیگری سرمایة اجتماعی. پژوهشنامة مدیریت اجرایی، 12(24)، 321 ـ 352.
توکلی، سید شهرام‌الدین؛ دانایی، ابوالفضل و نجف‌زادة شهری، محمودرضا (1400). ارائة الگویی از استراتژی‌های رسانه‌ای در توسعة منابع انسانی سازمان‌های نفتی با استفاده از نظریة داده‌بنیاد. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 12(48)، 56 ـ 71.
حسینی‌، سید فرهاد؛ باتمانی، محمدامین؛ وکیلی، یوسف‌ و ناقه‌چی، محمدامین (1399). تبیین نقش ابعاد استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه: بانک‏های خصوصی شهر کرمانشاه). مدیریت منابع انسانی پایدار، 3(2)، 7 ـ ۲۶.
رجب‌پور، ابراهیم (1399). مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان با تأکید بر نقش سرمایة اجتماعی. مدیریت سرمایة اجتماعی، 7(3)، 345 ـ 371.
رجب‌پور، ابراهیم و بنافی، مسعود (1400). هنرآفرینی شغلی کارکنان در بانک‌های دولتی. مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(3)، 195 ـ 219.
رسولی، نسرین؛ ترابی، محمدامین و رسولی، محی‌الدین (1397). گام به گام با smart PLS 3.. تهران: مؤلفین طلایی.
شریف، سعیده؛ غفوری، آرزو و صالحی، کیوان (1400). واکاوی مسائل شغلی معلمان آموزش‌وپرورش. پژوهش در تربیت معلم، 3(2)، 39 ـ 68.
شعبانی‌‌بهار، غلام‌رضا و لقمانی، محسن (1396). روایی و پایایی پرسشنامة هنرآفرینی شغل (JCS) در ورزش. مدیریت و توسعة ورزش، 6(2)، 157 ـ 174.
مالک‌پور لپری، کامران و بختیاری رنانی، اعظم (1400). پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت‌ورزی. توسعة حرفه‌ای معلم، 6(1)، 1 ـ 15.
Afra, M. S., & Sewwandi, D. K. (2021). Factors Affecting Job Satisfaction Of Private School Teachers–An Empirical Study On Private Schools In Dematagoda And Kolonnawa.‏ Management Issues, 6(1), 1-15.
Aidoo, S. O., Agyapong, A., & Mensah, H. K. (2020). Social capital and performance of SMEs: The role of entrepreneurial orientation and managerial capability. Africa Journal of Management, 6(4), 377-406.‏
Ajani, O. (2018). Needs for In-service Professional Development of Teachers to Improve Students’ Academic Performance in Sub-Saharan Africa. Arts and Social Sciences Journal, 9(2), 2-7.
Ardalan, M. & Majooni, H. (2019). The Role of Talent Management in Job Performance Mediated by Social Capital. Journal of Executive Management, 12(24), 321-352. (in Persian)
Arjmandrad, I. & Shokrkon, H. (2021). The Relationship of Social Capital and Quality of Work Life with Job Performance and Work Engagement. Journal of Industrialand Organizational Psychology Studies, 7(2), 225240. (in Persian)
Baghdadi, N., Farghaly, A. E., & Alsayed, S. (2021). The relationship between nurses’ job crafting behaviours and their work engagement. Journal of Nursing Management, 29(2), 214-219.
Bakker, A., Hetland, J., Olsen, O., Espevik, R., & De Vries, J. (2020). Job crafting and playful work design: Links with performance during busy and quiet days. Journal of Vocational Behavior, 122, 2-13.
Chunyu, Zh. & Liping, L. (2020). The effect of job crafting to job performance. Knowledge Management Research & Practice, 19(2), 253-262.
Clausen, T., Meng, A., & Borg, V. (2019). Does Social Capital in the Workplace Predict Job Performance, Work Engagement, and Psychological Well-Being? A Prospective Analysis. J Occup Environ Med, 61(10), 800-805.
Daly, A., Yi-Hwa, L., & Der-Martirosian, C. (2020). A capital idea: exploring the relationship between human and social capital and student achievement in schools. Journal of Professional Capital and Communti, 1-22.
Dan, C., Rosca, C., & Mateizer, A. (2020). Job Crafting and Performance in Firefighters: The Role of Work Meaning and Work Engagement. Frontiers in Psychology, 11, 1-12.
Duyan, M. (2020). The Effect of Internal Marketing on Physical Education and Sports Teachers’ Job Performance. European Journal of Education Studies, 7(4), 269-276.
Etehad, Z., Soleymanpoor, J., & Khalkhali, A. (2022). Investigating the nature of lived experience of managers in Iranian education. Journal of Modern Thoughts in Education, 17(1). (in Persian)
Fandino, A., Marques, C., Menezes, R., & Bentes, S. (2015). Organizational Social Capital Scale Based On Nahapiet and Ghosal Model: Development and Validation.
Geldenhuys, M., Bakker, A., & Demerouti, E. (2021). How task, relational and cognitive crafting relate to job performance: a weekly diary study on the role of meaningfulness. European Journal of Work and Organizational Psychology, 30(1), 83-94.
Hosseini, F., BatmaniMohammad, A., Huang, S., Zhicheng, Yu., Shao, Y., Meng, Yu., & Li, Z. (2021). Relative effects of human capital, social capital and psychological capital on hotel employees’ job performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(2), 490-512.
Johanim, J., Fee, Y., Zulkarnain, T., & Iwani, Z. (2018). Autonomy, workload, work-life balance and job performance among teachers. The International Journal of Educational Management; Bradford, 32(1), 107-120.
Silva, A., Silva, S., & Caetano, A. (2022). Job crafting, meaningful work and performance: a moderated mediation approach of presenteeism. SN Business & Economics, 2(4), 1-21.‏
Kadiyono, A., Sulistiobudi, R., Haris, I., Wahab, M., Ramdani, I., Purwanto, A., & Sumartiningsih, S. (2020). Develop leadership style model for indonesian teachers performance in Education 4.0 era. Systematic Reviews in Pharmacy, 11(9), 363-373.
Kalhor, R., Neysari, N., Shahsavari, S., & Rafiei, S. (2020). Relationship between Social Capital and Job Performance among Faculty Members of a Medical University: The Moderating Role of Entrepreneurship Behavior. researchsquare, 1-13.
Khahan Na-Nan, Chaiprasit, K., & Pukkeeree, P. (2018). Factor analysis-validated comprehensive employee job performance scale. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(10), 2436-2449.
Khorasani Esmaeili, H., Mohammad, J., & Soltani, I. (2019). The relationship between job crafting and job performance: empirical evidence from the automobile industry. International Journal of Business Innovation and Research, 19(1), 109-124.
Knight, C., Tims, M., Gawke, J., & Parker, S. (2021). When do job crafting interventions work? The moderating roles of workload, intervention intensity, and participation. Journal of Vocational Behavior, 2-20.
Koopmans, L., Bernaards, C., Hildebrandt, V., & Buuren, S. (2013). Development of an Individual Work Performance Questionnaire. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(1), 6-28.
López-Cabarcos, M. Á., Vázquez-Rodríguez, P., & Quiñoá-Piñeiro, L. M. (2022). An approach to employees’ job performance through work environmental variables and leadership behaviours. Journal of Business Research, 140, 361-369.‏
Mala, W. (2020). How COVID-19 Changes the HRM Practices (Adapting One HR Strategy May Not Fit to All). SSRN, 1-5.
Malekpour Lapari, K. & Bakhtiarirenani, A. (2021). Predicting Teachers' Burnout Based on Tolerance of Ambiguity and Self-Compassion. Teacher Professional Development, 6(1), 1-15. (in Persian)
Muhammad Mumtaz Khan, Essa Khan, & Imran, S. (2018). Using Job Crafting to Improve the Well-being and Faculty Performance: The Case of Higher Education Institutions of Pakistan. Global Management Journal for Academic & Corporate Studies, 8(1), 65-77.
Qi, J., Li, J., & Zhang, Q. (2014). How organizational embeddedness and affective commitment influence job crafting. Social Behavior and Personality: An international journal, 42(10), 1629-1638.
Rajabpour, E. (2020). The Effect of Green Human Resource Management on Employees’ Eco-friendly Behavior (With an Emphasis on the Role of Social Capital). Journal of Social Capital Management, 7(3), 345-371. (in Persian)
Rajabpour, E. & Banafi, M. (2022). Employees’ Job Crafting in Iranian Public Banks. Journal of Iranian Public Administration Studies, 4(3), 195-219. (in Persian)
Rasouli, N., Torabi, M., & Rasouli, M. (2017). Step by step with smart PLS 3. Tehran: Molfin Talai. (in Persian)
Santos, A., Reis Neto, M., & Verwaal, E. (2018). Does cultural capital matter for individual job performance? A large-scale survey of the impact of cultural, social and psychological capital on individual performance in Brazil. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(8), 1352-1370.
Sezer, Ş. & Uzun, T. (2020). The relationship between school principals’ social-emotional education leadership and teachers’ organizational trust and job performance. International Journal of Leadership in Education, 2-20.
Shabani-Bahar, Gh.R. & Loghmani, M. (2017). Validity and Reliability of Job Crafting Scale (JCS) in Sport. Journal of Sport Management and Development, 6(2), 157-174. (in Persian)
Shao, Z. & Pan, Z. (2019). Building Guanxi network in the mobile social platform: A social capital perspective. International Journal of Information Management, Elsevier, 44, 109-120.
Sharif, Gh. & Salehi, K. (1400). Analysis of job issues of education teachers. Research in teacher training, 3(2), 39-68. (in Persian)
Singh, S., Mazzucchelli, A., Vessal, S., & Solidoro, A. (2021). Knowledge-based HRM practices and innovation performance: Role of social capital and knowledge sharing. Journal of International Management, Elsevier, 27(1), 2-13.
Shin, J. & Shin, H. (2022). The Effect of Self-Sacrifice Leadership on Social Capital and Job Performance in Hotels. Sustainability, 14(9), 2-12.‏
Sobacı, F. & Polatci, S. (2018). The Effect Of Job Crafting On Job Satisfaction: A Research On Teachers. Journal of Global Strategic Management, 12(1), 49-56.
Syed, A. (2021). Administrative Problems faced by Private School Teachers in Karachi. Journal of Educational Management and Social Sciences, 1(1), 31-42.‏
Tavakoli, S. Sh., Danaei, A., & Najafzadeh Shahry, M.R. (2021). Provide a model of media strategies in the human resource development of oil companies using data theory. Strategic Studies in Petroleum and Energy Industry, 12(48), 56-71. (in Persian)
Tims, B. & Derks (2012). Development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 173-186.
Tran, D.-T., Lee, L.-Y., Nguyen, P.-T., & Srisittiratkul, W. (2020). How Leader Characteristics and Leader Member Exchange Lead to Social Capital and Job Performance. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(1), 269-278.
Tran, T. (2021). How Social Capital Mediates the Impact of Job Crafting on Job Performance: Evidence from Vietnamese Industrial Enterprises. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(7), 647-655.
Troise, C., Tani, M., & Jones, P. (2020). Investigating the impact of multidimensional social capital on equity crowdfunding performance. International Journal of Information Management, 55(1).
Van Wingerden, J., Bakker, A., & Derks, D. (2017). Fostering employee well-being via a job crafting intervention. Journal of Vocational Behavior, 164-174.
Wamimbi, F. & Bisaso, M. (2021). Performance Appraisal Practices and Teachers' Job Performance in Private Universal Secondary Schools in Manafwa District, Uganda. Interdisciplinary Journal Of Education (Ije), 4(1), 46-63.
Wrzesniewski, A. & Dutton, J. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of management review, 26(2), 179-201.
Zhang, C. & Liping, L. (2020). The effect of job crafting to job performance. Knowledge Management Research & Practice, 19(2), 253-262.